Hae keskon vuosiraportista 2017

Sidosryhmät

Olemme merkittävä paikallinen toimija, ja toimintamme vaikutukset ulottuvat koko yhteiskuntaan. Teemme tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa ja tapaamme päivittäin 1,6 miljoonaa asiakasta kaupoissamme. Selvitämme sidosryhmien näkemyksiä säännöllisesti erilaisilla tutkimuksilla ja kehitämme toimintaamme heidän odotuksensa huomioiden.

”Tärkein sidosryhmämme on tulevat sukupolvet. Teemme tänään päätöksiä, jotka kantavat kymmenien vuosien päähän. Tästä esimerkkejä ovat strategiset tavoitteemme, ilmastotyömme, ihmisoikeussitoumuksemme ja toimitusketjumme vastuullisuuden pitkäjänteinen parantaminen. Olemme sitoutuneet edistämään YK:n kestävän kehityksen tavoitteita toiminnassamme."

Matti Kalervo, Keskon vastuullisuusjohtaja

Vastaamme sidosryhmiemme odotuksiin

Sidosryhmien odotusten tunteminen edellyttää säännöllistä vuoropuhelua. Seuraavassa taulukossa kuvataan vuorovaikutusta keskeisten sidosryhmien kanssa:

Keskeiset sidosryhmät
Sidosryhmän osallistaminen ja vuorovaikutuskanavat
Sidosryhmän odotuksiin vastaaminen

Asiakkaat

Lue: Asiakkaan puheenvuoro

 • Päivittäiset asiakaskohtaamiset
 • Asiakaspalvelukanavat ja -sovellukset
 • Asiakaskyselyt
 • Sosiaalinen media
Asiakkaiden on voitava luottaa tuotteiden laatuun ja turvallisuuteen ja siihen, että tullessaan K-kauppaan he tekevät vastuullisen valinnan. Asiakastietoa hyödyntämällä tarjoamme asiakkaille entistä henkilökohtaisempaa, vuorovaikutteista ja monikanavaista palvelua.

Sijoittajat, omistajat ja analyytikot

Lue: Sijoittajan
­puheenvuoro

 • Yhtiökokous
 • Tulosjulkistukset
 • Sijoittajatapaamiset
 • Kyselyt ja arviot
 • Tiedotustilaisuudet
 • Sijoittajasivut ja sosiaalinen media
Tuotamme markkinoille jatkuvasti oikeaa ja ajan tasalla olevaa tietoa Keskon osakkeiden hinnanmuodostuksen perustaksi. Kohtelemme kaikkia markkinaosapuolia yhdenvertaisesti ja huolehdimme, että kaikille markkinaosapuolille on saatavilla samanaikaisesti samat tiedot. Tavoitteenamme on parantaa Keskon toiminnan tunnettuutta ja lisätä sijoitusinformaation avoimuutta.

Keskon henkilöstö

Lue: Henkilöstön puheenvuoro

 • Suoritus ja osaaminen: henkilöstötutkimus, kehityskeskustelu ja päivittäinen vuorovaikutus
 • Yhteistoiminta henkilöstön kanssa
 • Työyhteisöviestintä ja henkilöstön palaute- ja keskustelukanavat
 • SpeakUp-ilmoituskanava
 • K Code of Conduct
Yhteiset arvot ja toimintaperiaatteet ovat työmme perusta. Työyhteisömme on tasa-arvoinen ja oikeudenmukainen. Uudistamme toimintatapoja tavoitteenamme olla työpaikka, jolla on osaavat, sitoutuneet työntekijät. Asetamme yhdessä henkilöstön kanssa tavoitteet työlle ja toiminnalle. Seuraamme henkilöstön tyytyväisyyttä ja työstä suoriutumista ja laadimme tulosten perusteella kehittämistoimenpiteitä.

Kauppiaat ja kaupan henkilöstö

Lue: Kauppiaan puheenvuoro

 • Kauppiastapaamiset ja -kokoukset
 • Sähköiset viestintäkanavat sekä yhteinen ammattilehti  
 • K-kauppiaiden ja K-kaupan vastuulliset toimintaperiaatteet (K Code of Conduct)
 • K-ryhmän yhteinen ammattitapahtuma K-Team Päivät
K-kaupoissa toimitaan yhteisten arvojen ja vastuullisten toimintaperiaatteiden mukaisesti. K-kauppiasyrittäjät kehittävät valikoimaa ja palveluita asiakkaiden toiveiden mukaisesti, lähituotteita ja -palveluja vastuullisesti hyödyntäen yhdessä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Työnantajakuvaa rakennetaan pitkäjänteisesti kertomalla aktiivisesti K-ryhmän monipuolisista työtehtävistä.

Tavarantoimittajat ja palveluntuottajat

Lue: Yhteistyökumppanin puheenvuoro

 • Tavarantoimittajakohtaamiset ja kumppanitilaisuudet
 • K Code of Conduct ja vastuullisen hankinnan opas
 • Hyvien kauppatapojen mukainen yhteistyö
 • Auditoinnit ja koulutukset
Verkostoituminen tavaran- ja palveluntoimittajien kanssa edellyttää toimitusketjun kaikilta osapuolilta yhteisten arvojen, tavoitteiden ja toimintatapojen hyväksymistä. Kannamme yhdessä vastuun siitä, että asiakkaamme voivat luottaa asiantuntemukseemme, palveluihimme sekä tuotteidemme laatuun ja turvallisuuteen.

Yhteiskunta (media, viranomaiset, kansalais- ja muut järjestöt ja ammattiyhdistykset)

Lue: Järjestön puheenvuoro

Missiomme mukaisesti luomme vastuullisesti hyvinvointia kaikille sidosryhmillemme ja koko yhteiskunnalle. Teemme yhteistyötä kansalaisjärjestöjen, viranomaisten ja muiden päättäjien kanssa.

 

Asiakkaan puheenvuoro

Kylä-yhteisössä asiakkaat pääsevät vaikuttamaan

Asiakaskokemuksen kehittäminen on keskeinen K-ryhmän tavoite. Siksi halusimme kokeilla uudenlaista tapaa saada asiakkaat proaktiivisesti mukaan erilaisten toimintojen ja palveluiden kehittämiseen. Näin syntyi Kylä-asiakasyhteisö.

Kylässä asiakkaat pääsevät vaikuttamaan heille tärkeisiin asioihin osallistumalla monipuolisiin ja käyttäjäystävällisiin tutkimuksiin ja kyselyihin. Vuonna 2017 kokeiluvaiheessa olleessa Kylässä tehtiin noin 30 erilaista tutkimusta eri toimialoilla. Asiakkailta on saatu hyvin erilaisiin asioihin näkemyksiä, ja tutkimusmenetelmissä on rohkeasti kokeiltu erilaisia tapoja kuten osallistumista reaaliaikaiseen keskusteluun yhteisöalustalla.

Tutkimusaiheet ovat vaihdelleet laidasta laitaan. Rakentamisen ja talotekniikan toimiala on esimerkiksi kysynyt Kylä-yhteisöltä hyvän asiakaskokemuksen muodostumisesta, ja päivittäistavarakauppa on puolestaan selvittänyt suhtautumista muun muassa arjen sujuvuuteen, lähikaupan merkitykseen sekä uuteen tavaramerkkiin. Kyläläiset ovat myös päässeet mukaan kehittämään K-Plussaa ja K-Ruoka-mobiilisovellusta.

Uudenlainen asiakkaiden osallistaminen onkin saanut Kylään osallistuvilta asiakkailta paljon kiitosta, ja vastaushalukkuus tutkimuksiin on korkea. Tehdyn selvityksen mukaan vastaajien mielestä parasta Kylä-yhteisössä on vaikuttamisen mahdollisuus ja oman mielipiteen kertominen. Lisäksi asiakkaita motivoi yhteisöllisyys, yhteenkuuluvuus ja vuorovaikutus.

Koska kokeiluvaihe on ollut oikein onnistunut, jatkamme Kylä-yhteisökokeilua toistaiseksi.

Hanna Kortström, Keskon päivittäistavarakauppa, Kaupan palvelut

Lue lisää

Sijoittajan puheenvuoro

Varma sisällyttää vastuullisuuden systemaattisesti kaikkeen sijoitustoimintaansa

Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma sijoittaa eläkemaksuina kerätyt varat tuottavasti ja turvaavasti nykyisiä ja tulevia eläkkeitä varten. Vastuullisuus on erottamaton osa Varman strategiaa ja sisällytämme vastuullisuuden systemaattisesti kaikkeen sijoitustoimintaamme.

Vastuullinen sijoittaminen tarjoaa kehikon, jolla ympäristöön, yhteiskuntaan ja hallinnointiin liittyvät kriteerit voidaan sisällyttää osaksi sijoitustoimintaa ja omistajakäytäntöjä tunnistaen, että tekijöillä voi pidemmällä aikavälillä olla merkittävä vaikutus sijoitustuottoihin.

Edellytämme, että sijoituskohteemme noudattavat kansainvälisiä sopimuksia ja normeja, joista tärkeimmät ovat YK:n Global Compact -yritysvastuualoite, OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille ja ILO:n työelämän konventiot. Lisäksi Varma sulkee eettisin perustein pois sijoituksistaan yhtiöt, jotka keskittyvät tupakan valmistukseen tai ydinasetuotantoon. Varma on myös laatinut sijoitusten ilmastopolitiikan, jossa määrittelemme, miten vähennämme sijoitustemme hiilijalanjälkeä. Varma kannattaa vertailukelpoista ja tehokkaasti raportoitua dataa sekä Science Based Targetsin ja TCFD:n kaltaisia aloitteita.

Vastuullisen sijoittamisen alle kuuluu myös monia muita globaaleja megatrendejä, kuten tuotteiden kestävyys ja kyberturvallisuus. Se, mikä on sijoittajan näkökulmasta olennaista, riippuu siitä, mihin teollisuudenalaan sijoitukset kohdistuvat. Esimerkiksi kuluttajabrändiyrityksen tai vähittäiskaupan yrityksen kohdalla vastuulliset sijoittajat keskittyvät yrityksen toimitusketjun hallinnan ja läpinäkyvyyden, työolojen, tuotteiden jäljitettävyyden sekä jätehuollon ja energiatehokkuuden analysointiin.

Seuraamme jatkossakin kiinnostuneina Keskon kehitystä näillä alueilla.

Hanna Kaskela, Johtaja, vastuullinen sijoittaminen

 

 

Lue lisää

Henkilöstön puheenvuoro

Uudistuva työkulttuuri ja K-Kampus

Kalasatamaan keväällä 2019 nouseva uusi toimitalomme K-Kampus tuo käyttöön ihan uudenlaiset tilat ja työkalut.

Tavoitteenamme on hyödyntää mahdollisimman hyvin muuton myötä avautuvaa mahdollisuutta yhteisten työtapojen uudistamiseen ja työpäiväkokemuksen parantamiseen. K-Kampus Work -työympäristön kehittämisprojektin myötä jokaisella keskolaisella on mahdollisuus vaikuttaa siihen, miten työkulttuurimme muuttuu. Tavoitteena on luoda yhdessä ketterä, avoin ja vuorovaikutteinen työyhteisö, joka luo tuloksellista ja hyvää työarkea.

Value Scout -tutkimuksella selvitettiin kesä–elokuussa 2017, miten K-ryhmäläiset kokevat nykyisen työkulttuurin ja millainen olisi optimaalinen työkulttuuri. Sekä henkilöstön että johdon toiveet ovat samansuuntaisia: vähemmän jäykkyyttä ja byrokratiaa, enemmän innostusta ja joustavuutta. Henkilöstön toivomaan työskentelykulttuuriin kuuluvat oleellisesti myös avoimuus ja ennakkoluulottomuus, tehokkuus, dynaamisuus, suoruus, rentous ja yhdessä tekeminen. Henkilöstön ideaalissa työarjessa korostuivat lisäksi kannustus ja huumori.

K-ryhmäläiset mukana suunnittelutyössä

K-Kampukselle tulevien ratkaisujen suunnittelu käynnistyi työryhmillä, joissa kerättiin ideoita ja käyttäjäkokemuksia sekä henkilöstöltä että K-ryhmän ulkopuolelta. Työryhmien käynnistämää suunnittelutyötä jatketaan asiantuntijaryhmissä, jotka tuottavat tilaan, tapoihin ja työkaluihin liittyviä ratkaisuja, sekä pyrkivät löytämään uusia, innovatiivisia ratkaisuja työarkeen.

Myös K-Kampus-muutosverkoston työ on käynnistynyt. Henkilöstön joukosta valitut 26 muutosagenttia toimivat työympäristömuutoshankkeen aikana tukena ja kehittämiskumppanina kaikissa toimipisteissä ja organisaatioissa. Muutosverkosto on myös mukana testaamassa uusia ratkaisuja sekä luomassa ja edistämässä K-Kampuksen yhteisiä pelisääntöjä.

Työ uudistuvan työkulttuurin parissa jatkuu nyt edistämällä ja löytämällä konkreettisia parantamisen mahdollisuuksia yhteisestä arjestamme.

Kohti huippua työpaikkaa!

Hanna Laavainen, Kesko, Manager, Workplace Innovations

Lue lisää

Kauppiaan puheenvuoro

Monikauppamallin edut ja haasteet

Suomen Lähikaupan entisten Siwojen ja Valintatalojen integroiminen osaksi K-Market-verkostoa on jatkunut hyvin tuloksin vuonna 2017. Kaikki kaupat siirtyvät K-kauppiaille suunniteltua nopeammin, jo kesään 2018 mennessä.

Yhteensä K-Marketeiksi muuttuu vähintään 400 Siwaa ja Valintataloa. Monikauppamalli yleistyy hyvää vauhtia ja kokemukset ovat olleet myönteisiä. Monikauppamallilla toimii jo noin puolet K-ruokakaupoista.

Saimme mahdollisuuden lähteä luotsaamaan entisiä lähikauppoja, kun Kesko teki periaatepäätöksen usean kaupan kauppiasmallista. Meillä on tällä hetkellä Jyväskylässä viisi K-Marketia. 

Useamman kaupan malli tarjoaa kannattavan liiketoiminnan mahdollisuudet. Samalla kauppakohtaisen liikeidean kehittäminen ja kunkin kaupan räätälöinti alueen tarpeisiin sopivaksi on mielenkiintoinen haaste.

Kustannussäästöjä saamme keskittämällä toimintoja ja siirtämällä tarvittaessa esimerkiksi työvoimaresursseja tilanteen mukaan. Tavarantoimittajien kanssa saamme parempia ostoehtoja, kun pystymme kerralla tilaamaan viiteen pisteeseen. Työntekijöille pystymme tarjoamaan helpommin lisätöitä, koska kaupat ovat suhteellisen lähellä ja kaikki työntekijät pystyvät toimimaan kaikissa toimipisteissä. Tällä hetkellä meillä on yli 30 työntekijää. Useamman kaupan mallissa pääsemme myös kilpailuttamaan esimerkiksi pankkeja, vakuutusyhtiöitä ja kylmälaitehuoltoja huomattavasti paremmin. 

Kuluvan vuoden aikana olemme ottaneet kauppoja haltuun porrastetusti ja olemme tyytyväisiä valintaamme lähteä monikauppamallin yrittäjiksi. Tästä on hyvä jatkaa.

Kauppiaat Henri ja Reetta Puromäki

K-Market Aittorinne
K-Market Halssila
K-Market Jyskä
K-Market Vaajakoski
K-Market Äijälä

 

Lue lisää

Yhteistyökumppanin puheenvuoro

Kohti entistä läpinäkyvämpää toimitusketjua

Kesko ja ruotsalainen ICA ovat tehneet ICA Global Sourcing (IGS) –hankintayhteistyötä käyttötavarakaupassa Aasiassa vuodesta 2016 alkaen. Yhteistyö keskittyy K-ruokakaupoissa myytävien käyttötavaroiden hankintaan. IGS:n paikallinen vastuullisuustiimi vastaa tehtaiden sosiaalisen vastuullisuuden varmentamisesta yhteistyössä Keskon kanssa.

ICA Global Sourcing (IGS):llä on toimistot Kiinassa, Hongkongissa, Vietnamissa, Bangladeshissa ja Intiassa sekä yhteensä noin 100 työntekijää.

Keskeinen osa yhteistyötä on tavarantoimittajien tehtaiden sosiaalisen vastuun varmentaminen ja tuotteiden laadun varmistaminen. Amfori BSCI:n kaltaisten kolmannen osapuolen tekemien sosiaalisen vastuun auditointien rinnalle IGS on kehittänyt oman sosiaalisen vastuun auditoinnin, ICA social auditin. ICA social auditin käytännönläheinen lähestymistapa helpottaa tehtaan edustajien ja IGS:n auditoijien kommunikaatiota.

ICA social auditissa on neljä vaihetta:

 • johdon haastattelu
 • tehdas- ja asuntolakierros
 • dokumenttien tarkastelu
 • luottamuksellinen työntekijöiden haastattelu

Sosiaalisen vastuun kysymykset ovat haaste köyhissä riskimaissa. Esimerkiksi Intiassa on yleistä työskennellä kotona ja teettää töitä alihankintana. Siksi pyrimme läpinäkyvyyteen emmekä oleta toimitusketjulta täydellisyyttä. Jotta voimme vaatia tehtailta jatkuvaa parannusta, meidän tulee tuntea tehtaan todellinen tilanne.

Jos tehtaalla tehdään auditoinnin aikana kriittisiä havaintoja, IGS:n vastuullisuustiimi on yhteydessä Keskon ostotiimiin ja vastuullisuustiimiin 24 tunnin kuluessa. Tarvittaessa kutsutaan koolle pikakokous, jossa kaikki osapuolet keskustelevat siitä, miten havaittu ongelma ratkaistaan parhaalla mahdollisella tavalla.

ICA social audit yhdistettynä kolmansien osapuolten tekemiin auditointeihin on osoittautunut erinomaiseksi tavaksi edistää toimitusketjun läpinäkyvyyttä. Hankintayhteistyö mahdollistaa laajat ja laadukkaat käyttötavaravalikoimat ja tuo siten lisäarvoa Keskolle ja K-kauppojen asiakkaille.  Tehokkaan prosessin ansiosta Kesko tuntee nykyisin toimitusketjunsa aiempaa paremmin.

Cindy Chan, Social Compliance Manager of ICA Global Sourcing


Lue lisää

Järjestön puheenvuoro

Kuteminen kuuluu kaikille

Suomen vaelluskalojen asema on tukala, sillä niiden pääsy otollisille kutupaikoille jokiin ja puroihin on tukittu. Esimerkiksi merivaelteinen taimen on äärimmäisen uhanalainen.

Osana K-ryhmän ja WWF:n tänä vuonna aloittamaa monivuotista Kuteminen kuuluu kaikille -yhteistyötä vaelluskalojen kulkua estäviä tarpeettomia rakennelmia eli kutuesteitä, esimerkiksi pieniä patoja tai liian korkealle asennettuja siltarumpuja, kartoitetaan ja poistetaan. Lisäksi yhteistyön tavoitteena on lisätä tietoisuutta Suomen vaelluskaloista.

Aloitimme pienten kutuesteiden poistamisen uhanalaisten vaelluskalojen auttamiseksi yhdessä K-ryhmän, paikallisten toimijoiden, maanomistajien ja vapaaehtoisten kanssa. Avasimme syksyn aikana jopa 20 kilometriä lisääntymis- ja elinympäristöä virtaavien vesien lajistolle, kuten taimenille. Rakensimme myös suoja-, talvehtimis- ja kutupaikkoja. Samalla K-ryhmän kanssa tekemämme yhteistyö nosti vaelluskalojen ahdingon suuren yleisön tietoisuuteen.

Yhteistyössä K-ryhmän kanssa olemme saaneet virtavesityöhömme lisää vaikuttavuutta ja vauhtia. On ollut hienoa nähdä, kuinka innolla sekä keskolaiset että heidän kauttaan tavoitetut kansalaiset ovat lähteneet mukaan talkoisiin auttamaan maamme vaelluskaloja. Olemme saavuttaneet suuremman näkyvyyden aiheelle kuin olisimme ilman K-ryhmää pystyneet saavuttamaan.

Kehityspäällikkö Leena Oiva, WWF Suomi

Lue lisää