Hae keskon vuosiraportista 2017

Hyvä hallinto ja talous

 

Sitoudumme toimintaperiaatteisiimme ja tuotamme yhdessä taloudellista lisäarvoa
 • K Code of Conduct ohjaa kaikkea toimintaamme.
 • Noudatamme hyvää hallinnointitapaa.
 • Parannamme yhdessä taloudellista kannattavuutta.
#
Aihe Tavoite
Tavoitteen edistyminen 2017
Tavoitteen edistyminen 2016
Tavoitteen edistyminen 2015

K Code of Conduct

Koko henkilökuntamme noudattaa K Code of Conductia.

GRI 205-1, 205-2, 205-3

Velvoitamme vuodesta 2017 alkaen koko henkilöstön kuittaamaan vuosittain sitoutuvansa noudattamaan K Code of Conduct -ohjeistoa. Vuosikuittauksen tehneiden määrä henkilöstöstä oli vuoden 2017 loppuun mennessä 65 %.

Päivitimme Vastuulliset toimintatapamme -ohjeistuksen vuonna 2016. Uusi ohjeistus sai nimekseen K Code of Conduct ja julkaistiin kaikkien toimintamaiden kielillä lokakuussa 2016. Nimitimme 20 K Code of Conduct -lähettilästä viestinviejiksi ja yhteyshenkilöiksi. Lisäämme uusiin ja uusittaviin työsopimuksiin kohdan K Code of Conductiin tutustumisesta ja noudattamisesta. Lisäämme K Code of Conduct -sopimuslausekkeen Kesko-konsernin yhtiöiden tekemiin sopimuksiin. Velvoitamme vuodesta 2017 alkaen koko henkilöstön kuittaamaan vuosittain sitoutuvansa noudattamaan K Code of Conduct -ohjeistoa.

Vuoden 2015 alusta lähtien kaikilla Keskon Venäjän liiketoimintayhtiöillä on ollut käytössä omat korruptionvastaiset politiikkansa. Vastuulliset toimintatapamme -ohjeistus päätettiin päivittää vuonna 2016.

Järjestämme säännöllistä koulutusta K Code of Conductista.

GRI 205-1, 205-2, 205-3

Jatkoimme K Code of Conductin viestintä- ja jalkauttamistoimenpiteitä vuosikellon mukaisesti. K Code of Conductin viestinviejinä ja yhteyshenkilöinä toimii noin 20 K Code of Conduct -lähettilästä eri toimintamaissa. Keskon lakiasiat, riskienhallinta ja sisäinen tarkastus järjestivät K Code of Conduct -koulutustilaisuudet tytäryhtiöissä Norjassa, Puolassa ja Ruotsissa vuonna 2017. Niissä käsiteltiin erityisesti korruptioon ja väärinkäytöksiin liittyviä aiheita. K Code of Conduct eLearning -koulutuksen oli vuoden 2017 loppuun mennessä suorittanut 8 867 henkilöä.

Osana jatkuvaa vastuullisuuskoulutusta järjestettiin vuonna 2016 K Code of Conductia käsittelevä koulutustilaisuus Suomen Lähikaupassa ja kahdessa Venäjän tytäryhtiössä. Niissä käsiteltiin erityisesti korruptioon ja väärinkäytöksiin liittyviä aiheita. Koko henkilöstölle suunnatun eLearning-koulutuksen oli vuoden 2016 lopussa suorittanut 3 159 henkilöä. Laadimme vuodeksi 2017 vuosikellon, jossa on K Code of Conductin tunnettuutta edistäviä toimenpiteitä, kuten viestintää ja koulutustilaisuuksia, joka vuosineljännekselle.

Vastuulliset toimintatapamme -ohjeistuksesta kerrotaan vuonna 2015 julkaistussa kaikille keskolaisille suunnatussa vastuullisuuden verkkokoulutuksessa. Osana jatkuvaa vastuullisuuskoulutusta järjestettiin vuonna 2015 vastuullisia toimintatapoja käsittelevä koulutustilaisuus Keskon Valko-Venäjän yhtiön avainhenkilöille.

Pääoman tuotto

Keskon vertailukelpoinen sidotun pääoman tuottotavoite on 14 % ja vertailukelpoinen oman pääoman tuottotavoite on 12 %.

Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 12,2 % ja vertailukelpoinen oman pääoman tuotto oli 10,9 %.

Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 11,9 % ja vertailukelpoinen oman pääoman tuotto oli 9,8 %.

Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto oli 11,7 % ja vertailukelpoinen oman pääoman tuotto oli 8,2 %.

Ihmisoikeudet

Kunnioitamme ihmisoikeuksia ja huomioimme ne kaikessa toiminnassamme.

GRI 412-1, 412-2

Jatkona ihmisoikeusarvioinnille toteutimme Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskuksen (SASKin) kanssa tutkimuksen työolosuhteista viinirypäleiden toimitusketjussa. Ihmisoikeusarviointi katselmoidaan kolmen vuoden välein, seuraavan kerran vuonna 2019.

Julkaisimme ihmisoikeusarviomme ja ihmisoikeussitoumuksemme nettisivuillamme. Katselmoimme ja päivitämme sen jatkossa joka kolmas vuosi. Rakennamme toimintamallimme siten, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen tulee huomioiduksi kaikessa toiminnassamme.

Jatkoimme ihmisoikeuksiin liittyvää vaikutusarviointia YK:n Yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti. Laajan selvityksen aikana kuultiin asiakkaiden, henkilöstön ja riskimaiden tehtaiden työntekijöiden näkemyksiä ihmisoikeuksista ja niiden toteutumisesta K-ryhmän toiminnassa.

     

Taloudelliset tulokset

201-1 Taloudellisen lisäarvon syntyminen ja jakautuminen

Keskon toiminta tuottaa taloudellista hyötyä eri sidosryhmille Keskon toimintamaissa ja markkina-alueilla. Keskeisiä sidosryhmiä ovat osakkeenomistajat, asiakkaat, henkilökunta, kauppiaat, tavaran- ja palveluntoimittajat sekä yhteiskunta. Kesko edistää hyvinvoinnin kasvua koko toimitusketjussaan, myös kehittyvissä maissa.

Seuraavissa taulukoissa esitellään rahavirtoja Keskon ja eri sidosryhmien välillä sekä taloudellisen lisäarvon jakautumista sidosryhmien välillä. Tärkeimmät rahavirrat muodostuvat tuotoista asiakkailta ja kauppiailta, ostoista tavaran- ja palveluntoimittajilta, osingoista osakkeenomistajille, henkilöstölle maksetuista palkoista sekä veroista ja investoinneista.

Kesäkuussa 2017 Kesko myi Asko- ja Sotka-huonekalukauppaketjuista vastaavan Indoor Groupin sekä K-maatalous-liiketoimintansa. K-maatalous-liiketoiminta on yhdistelty Kesko-konserniin 31.5.2017 asti ja Indoor Group 30.6.2017 asti.

Kesko osti huhtikuussa 2016 Suomen Lähikauppa Oy:n, kesäkuussa 2016 Onninen Oy:n ja joulukuussa 2016 Oy Autocarrera Ab:n. Suomen Lähikauppa Oy:n (nyk. K-Market Oy) tiedot on yhdistelty Kesko-konserniin 12.4.2016 alkaen, Onninen-konsernin tiedot 1.6.2016 alkaen ja Oy Autocarrera Ab:n tiedot  1.12.2016 alkaen. Vuoden 2016 aikana Kesko myi Venäjän päivittäistavarakaupan sekä Venäjän Intersport-liiketoiminnan. Päivittäistavarakaupan Venäjän liiketoiminta sisältyy lukuihin 30.11.2016 asti.

Kesko ilmoitti helmikuussa 2018 luopuvansa Venäjän rautakaupasta. Venäjän rautakauppa on mukana vuoden 2017 luvuissa.

Lisätietoja konsernin rakennemuutoksista löytyy tilinpäätöksen liitetiedosta 3.2.

Konsernin tuloslaskelma, konsernitase ja konsernin rahavirtalaskelma ovat luettavissa kokonaisuudessaan Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös -osiosta.

Keskon toiminnasta syntyvä taloudellinen hyöty eri sidosryhmille
#

Keskon toiminnasta syntyvä taloudellinen hyöty eri sidosryhmille
Milj. € 2017 2016 2015
Asiakkaat1 Tuotot 11 467 10 879 9 479
Luotu lisäarvo 11 467 10 879 9 479
Lisäarvon jakaminen:
Toimittajat Ostetut tavarat, materiaalit ja palvelut -10 221 -9 839 -8 593
Työntekijät Palkat, palkkiot ja sosiaalikulut -759 -723 -545
Luotonantajat Nettorahoitustuotto/-kulu 1 -1 -7
Omistajat Osinko -2192 -199 -248
Julkinen sektori Verot3 -63 -50 -92
Yhteisöt Lahjoitukset -2 -2 -1
Liiketoiminnan kehittämiseen 205 67 -7
Tiedot perustuvat tilintarkastettuihin lukuihin.
1 Sisältäen liikevaihdon ja liiketoiminnan muut tuotot
2 Ehdotus yhtiökokoukselle
3 Sisältää tuloverot, kiinteistöverot ja omaisuusverot

Keskon ja K-kauppiaiden tuottaman taloudellisen hyödyn jakautumisesta maakunnittain Suomessa kerrotaan Vastuullisuusohjelman kohdassa Yhteiskunta.

Lisätietoja henkilöstökuluista löytyy tilinpäätöksestä liitteestä 2.4.

Osinkopolitiikka

Osinkopolitiikan mukaan Kesko Oyj jakaa osinkona vähintään 50 % osakekohtaisesta vertailukelpoisesta tuloksesta yhtiön rahoituksellinen asema ja toimintastrategia kuitenkin huomioon ottaen. Keskon hallitus ehdottaa huhtikuussa 2018 pidettävälle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2017 jaettaisiin osinkoa yhteensä 219 milj. euroa, mikä olisi 84,9 % osakekohtaisesta tuloksesta ja 96,6 % osakekohtaisesta vertailukelpoisesta tuloksesta. Vuonna 2017 Kesko jakoi osinkoa vuoden 2016 tuloksesta 199 milj. euroa, mikä oli 201,3 % osakekohtaisesta tuloksesta ja 99,5 % osakekohtaisesta vertailukelpoisesta tuloksesta.

Lisätietoa tilinpäätöksen tunnusluvuista ja Keskon osakkeista ja osakkeenomistajista löytyy Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös -osiosta.

 

Keskon toiminnasta syntyvän taloudellisen hyödyn erittely markkina-alueittain vuonna 2017
Milj. € Ostot Investoinnit Palkat ja
osake-
perusteiset
maksut
Henkilö-
sivukulut
Verot¹ Yhteensä
Suomi 5 821 299 440 98 814 7 472
Muut Pohjoismaat 1 008 3 65 22 61 1 159
Baltia ja Puola 534 22 87 9 103 756
Venäjä ja Valko-Venäjä 210 25 29 9 17 289
Muut maat 1 388 1 388
Yhteensä 8 961 350 621 138 995 11 065
1 Verot sisältävät tuloverot, kiinteistöverot, arvonlisäverot, valmisteverot, autoverot, tullit, omaisuusverot sekä ennakonpidätykset

201-2 Ilmastonmuutoksen taloudelliset seuraamukset ja muut riskit ja mahdollisuudet organisaation toiminnalle

Yksi Keskon vastuullisuusohjelman teemoista on ilmastonmuutoksen etenemisen hillitseminen. Kesäkuussa 2017 Science Based Targets -aloite hyväksyi 2017 Keskon asettamat päästötavoitteet, joiden avulla Kesko osoittaa sitoutumisensa Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteeseen hillitä ilmaston lämpeneminen alle kahteen asteeseen.

Keskon toimintaa kartoitetaan säännöllisesti riskiarvioinneilla, joissa huomioidaan myös mahdolliset ilmastonmuutokseen liittyvät muutostarpeet. Konsernin riskikartta, merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät sekä niiden muutokset ja hallintatoimenpiteet käsitellään Keskon hallituksen tarkastusvaliokunnassa osavuosikatsausten ja tilinpäätöksen käsittelyn yhteydessä.

Lue lisää riskienhallinta- ja valvontamenettelyistä.

Ilmastonmuutos aiheuttaa sekä fyysisiä, sääntelyyn liittyviä että mainetekijöihin vaikuttavia riskejä ja mahdollisuuksia

Fyysinen vaikutus

 • Sään ääri-ilmiöt, kuten myrskyt ja runsaat sateet, aiheuttavat seurauksia rakennetulle ympäristölle. Fyysiset riskit liittyvät sekä kiinteään kauppaverkostoon että logistiikkaan. Poikkeukselliset sääolosuhteet voivat aiheuttaa toiminnan keskeytyksiä tai ongelmia tuotteiden saatavuudessa sekä myynnin vaihteluita erityisesti rakentamisen ja talotekniikan kaupassa.
 • Ilmastonmuutos voi vaikuttaa hankintalähteisiin ja tuotteiden saatavuuteen sekä Euroopassa että Euroopan ulkopuolella. Kuivuuden ja aavikoitumisen seurauksena veden saatavuus on vaikeutunut useissa maissa heikentäen talouden toimintakykyä. Maataloustuotanto kärsii, mikäli aavikoituminen ja merenpinnan nousu vähentävät viljeltävissä olevaa pinta-alaa. Kuivuus tai tulvat saattavat tuhota maataloustuotannon satoja. Kiristyvä kilpailu raaka-aineista voi nostaa hintoja.
 • Energianlähteiden saatavuus ja päästörajoitukset voivat aiheuttaa vaikutuksia energianhintaan.
 • Luonnonilmiöiden aiheuttamista onnettomuuksista ja epidemioista voi aiheutua vahinkoja tai liiketoiminnan keskeytyksiä, joita ei pystytä ennalta ehkäisemään.

Sääntely

 • Ilmastonmuutos voi vaikuttaa sääntelyn tuomina riskeinä, esimerkiksi erilaisina lupamenettelyinä tai päästöjen hinnoittelun ja verotuksen tuomina kustannuksina.
 • EU:n ja Suomen hallituksen ilmasto- ja energiapolitiikan toimeenpano tulee vaikuttamaan energiaratkaisuihin, ja saattaa nostaa energian hintaa, mikä lisää paineita energiansäästöön ja energiaomavaraisuuteen.

Asiakkaat

 • Kestävä kulutus kiinnostaa asiakkaita yhä enemmän. Ympäristöystävällisillä tuotteilla, vastuullisuusviestinnällä, kauppojen K-vastuullisuuskonseptilla ja pakkausmerkinnöillä voidaan auttaa asiakkaita tekemään ilmastonmuutosta hillitseviä ostopäätöksiä. Mahdolliset epäonnistumiset ympäristövastuun toteuttamisessa saattavat heikentää Keskon mainetta.
 • Kesko osallistuu kiertotalouden kehittämiseen tarjoamalla kierrätyspalveluita kauppojen yhteydessä sekä osallistumalla innovatiivisiin kiertotalouskokeiluihin kuten Kinkkutemppu-kampanja ja K-ruokakauppojen syömäkelvottomasta biojätteestä valmistetun biokaasun käyttäminen Pirkka-tuotteiden valmistamisen energialähteenä.

Ilmastonmuutokseen liittyviä mahdollisuuksia ja riskejä on kuvattu myös raportin Toimintaympäristömme / Mahdollisuudet ja riskit –osiossa.

201-3 Eläketurvan kattavuus

Konsernilla on useita eläkejärjestelyjä eri toimintamaissa. Suomessa henkilökunnan lakisääteinen eläketurva on järjestetty työeläkevakuutusyhtiöiden kautta ja vapaaehtoinen lisäeläketurva pääosin Keskon Eläkekassan A-osaston kautta. Eläkekassan lisäedun piiriin eli A-osastoon kuului vuoden lopussa 2 651 henkilöä.

Työeläkevakuutusyhtiössä hoidettu lakisääteinen eläketurva on maksuperusteinen eläkejärjestely. Keskon Eläkekassan myöntämä lisäeläketurva on etuuspohjainen eläkejärjestely. Konsernin etuuspohjaisiin eläkejärjestelyihin liittyvä velvoite 31.12.2017 oli 266,6 milj. euroa (2016: 302,3 milj. euroa), joka on kokonaan katettu. Ylikatteen määrä IFRS-standardin mukaan laskettuna 31.12.2017 oli 207,5 milj. euroa (2016: 164,7 milj. euroa). Kun eläkekulut lasketaan IFRS:n mukaisesti, koko konsernin eläkekuluksi tulee 13,9 % (2016: 13,6 %) palkkasummasta. Lue lisää Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös -osiosta, liite 3.8.

Muissa maissa eläke on järjestetty lainsäädännön mukaisesti. Norjassa oli aiemmin eläkejärjestely, joka luokiteltiin etuuspohjaiseksi järjestelyksi, mutta siihen liittyvä vastuu on rauennut vuonna 2017.

201-4 Julkiselta sektorilta saatu taloudellinen avustus

Konserni on saanut avustuksia julkiselta sektorilta 1,4 milj. euroa vuoden 2017 aikana. Tämä summa muodostuu pääosin Suomesta (1,1 milj. euroa) ja Ruotsista (0,3 milj. euroa) saaduista avustuksista. Suurin osa Suomesta julkiselta sektorilta saaduista avustuksista liittyy aurinkoenergian hyödyntämiseen liittyviin investointeihin.

 

Välilliset taloudelliset vaikutukset

203-2 Keskeiset epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus

Kesko on palvelualan yritys, jolla on merkittäviä tuotteiden tuotantoon, käyttöön ja kierrätettävyyteen liittyviä välillisiä vaikutuksia.

Keskon ja kauppiaiden ostoilla on taloudellisia vaikutuksia tavaran- ja palveluntoimittajiin, kuten työpaikkojen lisääntyminen. Paikalliset ostot vaikuttavat lisäksi alueelliseen elinkeinotoimintaan. Keskon ja kauppiaiden maksamat palkat, verot ja henkilösivukulut sekä investoinnit vaikuttavat alueelliseen taloudelliseen hyvinvointiin.

Kesko toimi vuonna 2017 yhdeksässä eri toimintamaassa sekä vähittäis- että tukkukaupassa. 16.2.2018 kerroimme luopuvamme Venäjän rautakaupasta.

Keskon periaatteena on, että liiketoiminnan tuottojen ja omaisuuden verot maksetaan aina toimintamaahan noudattaen paikallisia lakeja ja säännöksiä.

Kesko on merkittävä veronmaksaja. Vuonna 2017 Keskon tuloverot Suomeen olivat 46,5 milj. euroa ja muihin maihin 9,7 milj. euroa. Konsernin efektiivinen veroaste oli 17,9 %. Kiinteistöveroa ja omaisuusveroja Kesko maksoi vuonna 2017 Suomeen 3,7 milj. euroa ja muihin toimintamaihin 2,8 milj. euroa.

Kesko kerää, raportoi ja edelleen tilittää myös välillisiä veroja kuten arvonlisäveroja ja valmisteveroja. Kesko tilittää arvonlisäveroa veronsaajille tavaroita ja palveluita myyvänä yrityksenä. Vuonna 2017 Keskon maksettavat arvonlisäverot olivat Suomessa 410,3 milj. euroa ja muissa maissa 129,2 milj. euroa. Kesko tilittää autoveroja sekä valmisteveroja muun muassa makeisista, alkoholista ja virvoitusjuomista. Vuonna 2017 Keskon valmisteverot olivat Suomessa yhteensä 61,1 milj. euroa.

Mitattavissa oleva Keskon epäsuora vaikutus yhteiskuntaan, kuten työllistävä vaikutus, lisääntyneet verotulot kunnalle tai tulot tuottaja- ja toimitusketjussa, arvioidaan tapauskohtaisesti esimerkiksi uuden kaupan perustamisen yhteydessä.

Maksettavat verot 2017

Tilitettävät verot 2017

Verot maittain vuonna 2017

Korruptionvastaisuus

205-1 Liiketoimintayksiköt, joille tehty korruptioon liittyvä riskianalyysi,

205-2 Korruptionvastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä koulutus,

205-3 Korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet

Korruptioon liittyviä riskejä käsitellään osana Kesko-konsernin riskienhallintaa. Keskeisiä riskejä korruptioriskit mukaan lukien tunnistetaan, arvioidaan, hallitaan, seurataan ja raportoidaan säännöllisesti osana liiketoimintaa kaikissa toimintamaissa.

Keskon korruptionvastaiset periaatteet sisältyvät 2016 julkistettuun K Code of Conduct -ohjeistukseen. Ohjeistus ja sivusto on julkaistu kaikkien toimintamaiden kielillä. Siitä on omat versiot sekä henkilöstölle että yhteistyökumppaneille.

Kesko on tehnyt henkilöstölleen eLearning-koulutuksen helpottamaan K Code of Conductin sisäistämistä.

Kesko järjestää K Code of Conductia käsitteleviä tilaisuuksia eri yhtiöissään. Vuonna 2017 järjestettiin K Code of Conduct -tilaisuudet Norjan, Puolan ja Ruotsin tytäryhtiöissä. Niissä käsiteltiin erityisesti korruptioon ja väärinkäytöksiin liittyviä aiheita.

Keskon yritysturvallisuustoiminnan yhtenä painopistealueena vuonna 2017 oli väärinkäytösten ennalta ehkäiseminen. Vuoden aikana tuli tietoon yksittäisiä väärinkäytösepäilyjä, joita yritysturvallisuus selvitti.

Keskossa otettiin loppuvuodesta 2016 käyttöön koko konsernin kattava SpeakUp-ilmoituskanava, jonka kautta henkilöstö ja yhteistyökumppanit voivat ilmoittaa K Code of Conductin vastaisesta toiminnasta. Vuonna 2017 SpeakUp-ilmoituskanavan kautta tuli 38 ilmoitusta, jotka liittyivät muun muassa esimiestoimintaan, myymälähenkilökunnan asiakaspalveluun sekä Keskon ja tavarantoimittajien väliseen yhteistyöhön.

Vuonna 2017 tietoon ei tullut korruptioon liittyviä oikeustapauksia, joissa Kesko-konserniin kuuluva yhtiö olisi ollut vastaajana.

Kilpailun rajoittaminen

206-1 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet

Kesko Senukai Latvia sai 920 618 € suuruisen sakon kilpailuoikeussäännösten rikkomisesta elokuussa 2017.

Henkilöstön ja johdon väliset suhteet

402-1 Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika

Kesko noudattaa kaikissa toimintamaissaan paikallista lainsäädäntöä. Suomessa uudelleenjärjestelytilanteita koskevat keskeiset säädökset on ilmaistu laissa yhteistoiminnasta yrityksissä, jonka mukaan uudelleenjärjestelytilanteissa työnantajan on ilmoitettava neuvottelujen perusteella harkittavista päätöksistä kohtuullisen ajan kuluessa. Kaupan alan työehtosopimuksessa ei ole määritelty uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettavia vähimmäisilmoitusaikoja.

Ruotsissa lakiin perustuva vähimmäisilmoitusaika organisaatiomuutostilanteissa on 8–24 viikkoa muutoksen luonteesta riippuen. Myöskään Ruotsissa noudatettavassa työehtosopimuksessa ei ole määritelty uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettavia vähimmäisilmoitusaikoja. Norjassa ei ole määritetty tarkkaa vähimmäisilmoitusaikaa organisaatiomuutostilanteissa, mutta sekä lain että työehtosopimuksen mukaan organisaatiomuutoksista tulee ilmoittaa henkilöstölle niin aikaisin kuin mahdollista.

Venäjällä lain mukaan uudelleenjärjestelytilanteista tulee ilmoittaa 8,5 viikkoa ennen niiden voimaan astumista. Suurissa organisaatiomuutoksissa, jotka koskevat yli 20 % henkilöstöstä, tulee myös viranomaisia tiedottaa 8–12 viikkoa aikaisemmin. Virossa ja Latviassa vähimmäisilmoitusaika uudelleenjärjestelytilanteissa on neljä viikkoa. Valko-Venäjällä vastaava ilmoitusaika on kahdeksan viikkoa. Näissä toimintamaissa ei ole työehtosopimuksia.

Kesko noudattaa kaikissa toimintamaissaan työlainsäädännössä määriteltyjä irtisanomisaikoja. Suomessa irtisanomisaika on kahdesta viikosta kuuteen kuukauteen riippuen työsuhteen pituudesta.

Syrjinnän kielto

406-1 Syrjintätapaukset ja korjaavat toimenpiteet

Vuonna 2017 ei ollut vireillä yhtään syrjintätapausta.

Yhdistymisen vapaus ja työehtosopimukset

407-1 Toiminnot ja tavarantoimittajat, joiden osalta järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus voivat olla uhattuna

Keskon EU-maissa (Suomi, Ruotsi, Viro, Latvia, Liettua, Puola) ja Norjassa olevissa toiminnoissa ei nähdä järjestäytymisvapauden tai kollektiivisen neuvotteluoikeuden olevan uhattuna.

Koko henkilöstöstä 44 % kuuluu työehtosopimusten piiriin.

Baltian maissa ja Puolassa ei toistaiseksi ole tehty sitovia, koko toimialan kattavia työehtosopimuksia.

Riskimaatavarantoimittajien työntekijöiden järjestäytymisen valvonta ja korjaustoimenpiteet sisältyvät sosiaalisen vastuun auditointeihin.

Ihmisoikeusarvioinnit

412-1 Toiminnot, joissa on toteutettu ihmisoikeusarviointi

Kesko julkaisi syyskuussa 2016 ihmisoikeuksiin liittyvän sitoumuksensa ja vaikutusarviointinsa YK:n Yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden mukaisesti.

Laajan selvityksen aikana kuultiin asiakkaiden, henkilöstön ja riskimaiden tehtaiden työntekijöiden näkemyksiä ihmisoikeuksista ja niiden toteutumisesta K-ryhmän toiminnassa. Selvityksen piiriin kuuluivat Keskon kaikkien toimialojen asiakkaat ja henkilöstö Suomessa. Riskimaaselvityksiä tehtiin Kiinassa, Intiassa, Bangladeshissa ja Filippiineillä. Lue lisää Keskon sitoumuksesta ja vaikutusarvioinnista.

Ihmisoikeusarvioinnin jatkona Kesko julkaisi marraskuussa 2017 selvityksen tutkimusprojektista, jossa kartoitettiin viinirypäleiden tuotantoketjun työntekijöiden työoloja. Kohdemaiksi valittiin Brasilia, Etelä-Afrikka ja Intia. Tutkimuksessa selvisi, että työntekijöiden ihmisoikeudet ovat alttiita loukkauksille viinirypäleiden poiminnassa, pakkaamisessa ja kuljetuksessa. Kesko teki aloitteen amfori BSCI -auditointien laajentamiseksi myös riskimaiden logistiikkaan. Lue lisää rypäleselvityksestä.

412-2 Henkilöstön ihmisoikeuskoulutukset

K Code of Conduct -toimintaohjeistus sisältää ihmisoikeusosion. Koko henkilöstölle suunnatun K Code of Conduct eLearning -koulutuksen oli vuoden 2017 lopussa suorittanut 8 867 henkilöä. K Code of Conductin tunnettuutta edistetään säännöllisesti viestinnällä ja K Code of Conduct -lähettiläiden pitämillä koulutustilaisuuksilla. Joulukuussa 2017 julkaistiin toimintamaiden intraneteissä #MeToo-kampanjaan liittyvä kirjoitus, jossa muistutettiin K Code of Conductin Kohtelemme toisiamme yhdenvertaisesti -toimintaohjeesta ja siitä, miten tulee toimia, jos havaitsee häirintää tai epäasiallista käytöstä työyhteisössään.

Vastuullisen hankinnan koulutustilaisuuksia jatkettiin vuonna 2017. Koulutuksissa käsiteltiin ihmisoikeuksien toteutumista globaaleissa hankintaketjuissa. Keskon päivittäistavarakaupassa sekä rakentamisen ja talotekniikan kaupassa hankinnan parissa työskenteleville henkilöille järjestettiin yhteensä kolme koulutusta Suomessa. Lisäksi yksi koulutus pidettiin Kesko Onninen Purchasing Office -hankintatoimiston henkilökunnalle Shanghaissa Kiinassa. Koulutuksissa käytiin läpi amfori BSCI Code of Conduct -periaatteet, riskimaahankinnan varmentamisprosessi ja Keskon hyväksymät sosiaalisen vastuun auditointijärjestelmät. Koulutuksia jatketaan vuonna 2018.

Poliittinen vaikuttaminen

415-1 Poliittinen tuki

Vaalivuosina puolueille ja ehdokkaille annetaan tasapuolisesti mahdollisuus järjestää vaalitilaisuuksia K-ryhmän kauppojen piha-alueilla ja aulatiloissa. Lisäksi Kesko voi osallistua sisällöllisin perustein harkitusti ja tasapuolisesti puolueiden järjestämiin talous- ja veropoliittisiin seminaareihin.

Kesko ei jaa rahalahjoituksia poliittisille puolueille. Vuonna 2017 Kesko ei osallistunut puolueiden järjestämiin maksullisiin seminaareihin eikä julkaissut kaupallisia ilmoituksia puoluelehdissä.

Markkinointiviestinnän rikkomukset

417-3 Markkinointiviestintään liittyvien lakien, säännösten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomukset

Keskossa seurataan jatkuvasti markkinointiviestintään liittyviä lainsäädännön muutoksia ja viranomaissuosituksia ja tiedotetaan niistä eri yksiköiden markkinointivastaavia.

Mainonnan eettisen neuvoston käsiteltävänä ei ollut vuonna 2017 yhtään Keskon tai sen tytäryhtiön mainosta, eikä vuoden aikana ollut lainsäädännön tai vapaaehtoisten periaatteiden rikkomuksia. 

Kuluttaja-asiamies antoi kesäkuussa 2017 uhkasakolla tehostetun kieltopäätöksen Intersport Finland Oy:n tarjousmarkkinointia ajalla 8/2016–1/2017 koskeneessa asiassa.

Kesko Senukai Liettua sai vuonna 2017 viranomaisilta huomautuksen, koska oli lähettänyt yhdelle asiakkaalle suoramarkkinointia vastoin asiakkaan kieltoa.

Asiakkaiden yksityisyyden suoja

418-1 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen hävittämiseen liittyvät valitukset

Vuonna 2017 ei havaittu yhtään tietovuotoa tai muuta henkilötietojen loukkausta.

Määräystenmukaisuus

419-1 Lakien ja säädösten rikkomukset sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden osalta

Vuonna 2017 ei ollut lakien ja säädösten rikkomuksia sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden osalta.

GRI-lähestymistapa

Olennaiset näkökohdat

 • Taloudelliset tulokset
 • Välilliset taloudelliset vaikutukset
 • Korruptionvastaisuus
 • Kilpailun rajoitukset
 • Määräystenmukaisuus
 • Yhteiskunnallisiin vaikutuksiin liittyvien epäkohtien valitusmekanismit
 • Asiakkaiden yksityisyyden suoja
Tuotamme taloudellista lisäarvoa

Keskossa taloudellisella vastuulla tarkoitetaan hyvää taloudenhoitoa, tehokasta resurssien käyttöä ja taloudellisen hyödyn tasaista ja pitkäjänteistä tuottamista eri sidosryhmille. Keskon toiminta tuottaa taloudellista hyötyä osakkeenomistajille, henkilökunnalle, kauppiaille, tavaran- ja palveluntoimittajille ja heidän työntekijöilleen, asiakkaille, kunnille ja valtioille.

K Code of Conduct ja maineenhallinta

Vastuullisuusnäkökulmien, kuten tuotteiden tuotannon ja hankinnan eettisyyden, työntekijöiden oikeudenmukaisen ja tasapuolisen kohtelun sekä ympäristönsuojelun, merkitys asiakkaille on entistä korostuneempi. Keskon suhtautuminen lahjontaan ja muihin väärinkäytöksiin on ehdottoman kielteinen. Vastuullinen toimintatapa on välttämätöntä luottamuksen rakentamiseksi Keskon, K-kauppojen, asiakkaidemme ja yhteistyökumppaneidemme välille.

Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Kesko osallistuu aktiivisesti kaupan ja elinkeinoelämän järjestöjen toimintaan kotimaassa ja Euroopan Unionissa ja tarjoaa sitä kautta asiantuntemustaan yhteiskunnan kehittämiseen ja lainsäädäntötyöhön. Kesko ei jaa rahalahjoituksia poliittisille puolueille.

Asiakkaiden yksityisyyden suoja 

Asiakkaiden henkilötietoja käsitellään muun muassa erilaisissa markkinoinnin toteuttamiseksi kerätyissä henkilörekistereissä ja verkkokauppojen asiakasrekistereissä. Lisäksi Kesko hallinnoi ja ylläpitää K-ketjujen ja K-Plussa-yhteistyökumppaneiden K-Plussa-kanta-asiakasohjelmaa. K-Plussa-kanta-asiakasohjelmasta kertyvän tiedon avulla pystymme kehittämään ja räätälöimään toimintaamme vastaamaan entistä paremmin asiakkaiden tarpeita. Asiakkaiden yksityisyyden suojasta huolehtiminen on meille ensiarvoisen tärkeää.

Politiikat ja sitoumukset

 • Laskentaperiaatteet
  • Kesko-konserni noudattaa EU:ssa sovellettavaksi hyväksyttyjä kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja (International Financial Reporting Standards, IFRS).
 • Hallinnointiperiaatteet
  • Keskon päätöksentekoa ja hallintoa ohjaavat Keskon arvot ja K Code of Conduct -toimintaohjeisto. Päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan Suomen osakeyhtiölakia, julkisesti noteerattuja yhtiöitä koskevia säännöksiä, Keskon yhtiöjärjestystä, Keskon hallituksen ja sen valiokuntien työjärjestyksiä ja Nasdaq Helsinki Oy:n sääntöjä ja ohjeita. Yhtiö noudattaa 1.1.2016 voimaan tullutta hallinnointikoodia.
 • Riskienhallintaperiaatteet
 • Hyvän kauppatavan periaatteet
  • Keskon päivittäistavarakauppa ja Kespro ovat sitoutuneet Hyvän kauppatavan periaatteisiin.
 • K Code of Conduct
  • K Code of Conduct -ohjeiston avulla varmistamme, että kaikilla Keskossa on sama näkemys arvoista ja periaatteista, jotka ohjaavat päivittäistä työtämme. Periaatteet ovat samat jokaiselle keskolaiselle kaikissa toimintamaissamme. Edellytämme vastuullista toimintatapaa myös yhteistyökumppaneiltamme.
 • Tietosuojapolitiikka
  • Tietosuojapolitiikassa määritellään, kuinka kaikissa Kesko-konsernin toiminnoissa ja toimintamaissa pyritään varmistamaan henkilötietojen lainmukainen käsittely ja tietosuojan korkea taso.

Seuranta- ja valvontajärjestelmät

 • Taloudellinen raportointi ja suunnittelu
  • Keskon taloudellinen raportointi ja suunnittelu perustuvat Kesko-konsernin johtamismalliin. Konsernin taloudellista kehitystä ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista seurataan koko konsernin kattavalla taloudellisella raportoinnilla.
 • Määräystenmukaisuus
  • Keskossa on käytössä compliance-ohjelmia, joilla varmistetaan, että keskolaiset tuntevat toimintansa kannalta keskeiset lait ja noudattavat niitä työssään. Kilpailulakien tunteminen ja noudattaminen on Keskolle ensiarvoisen tärkeää.
 • Väärinkäytösten estäminen
  • Kesko-konsernin sisäinen tarkastus tarkastaa ja varmistaa johtamisen, valvonnan, riskienhallinnan ja hallinnoinnin toimivuutta ja tehokkuutta Kesko-konsernissa. Keskon sisäinen tarkastus kiinnittää erityistä huomiota väärinkäytöksiä ja taloudellisia menetyksiä estävien kontrollien toimivuuteen. Kesko järjestää eri yhtiöissään K Code of Conductia käsitteleviä tilaisuuksia, joissa käsitellään erityisesti korruptioon ja väärinkäytöksiin liittyviä aiheita.
 • Riskienhallinta
  • Keskossa käytetään yhtenäistä riskien arviointi- ja raportointimallia. Liiketoimintatavoitteet ja -mahdollisuudet sekä määritelty riskinottohalu ovat lähtökohtia riskien tunnistamisessa. Riskit priorisoidaan riskin merkityksen mukaisesti arvioimalla riskin toteutumisen euromääräisiä vaikutuksia ja todennäköisyyttä. Toteutumisen vaikutusta arvioitaessa otetaan huomioon euromääräisten vaikutusten lisäksi myös vaikutukset maineelle, ihmisten hyvinvoinnille ja ympäristölle. Riskienhallintatoimenpiteille nimetään vastuuhenkilöt, jotka vastaavat toimenpiteiden suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta. Määritellyt toimenpiteet liitetään toimintasuunnitelmiin ja seurantoihin. Keskon sisäinen tarkastus on arvioinut vuosittain Keskon riskienhallintajärjestelmän toimivuutta ja tehokkuutta.
 • Asiakkaiden yksityisyyden suoja
  • Eri käyttötarkoituksiin henkilötietolaissa määritellyillä perusteilla kerätyistä henkilötiedoista muodostuu erillisiä henkilörekistereitä. Esimerkiksi K-Plussa-kortin haltijoiden asiakastiedoista muodostuu henkilörekisteri, jota käytetään asiakkaan suostumuksella K-Plussa-järjestelmään liittyneiden yritysten asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. K-Plussa-asiakas voi kieltää tuote- tai tuoteryhmätasoisten ostotietojen yhdistämisen tunnistettuun asiakkuuteensa. Henkilötietolain mukainen rekisteriseloste on nähtävissä osoitteessa www.plussa.com.
  • Rekisterinpitäjät huolehtivat siitä, että henkilötietoja käytetään vain rekisteriselosteissa kerrotulla tavalla. Yksittäistä asiakasta koskevia tietoja suojataan henkilöstölle annetuilla ohjeilla ja teknisillä järjestelmillä. Asiakastietoja ilmoitetaan ulkopuolisille tahoille ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta.

Vastuunjako ja resurssit

 • Keskon Corporate Governance -rakenne on esitetty Keskon hallinnointiperiaatteissa
 • Konsernin lakiasiat -yksikkö
 • Sisäinen tarkastus -yksikkö
 • Riskienhallinta ja yritysturvallisuus -yksikkö
 • K Digital -yksikkö

Valitusmekanismit

Henkilökunta voi antaa palautetta ja esittää kysymyksiä toiminnasta paitsi omassa yksikössään myös suoraan ylimmälle johdolle Keskon intranetin kautta. Palautetta voi antaa nimellä tai nimettömänä.

SpeakUp on luottamuksellinen ilmoituskanava, joka on tarkoitettu ilmoittajan tietoon tulleiden rikos- ja väärinkäytösepäilyjen ilmoittamiseen silloin, kun tietoa ei voi jostakin syystä välittää suoraan Keskon vastuuhenkilöille.

Laskentarajat

Hallinto Kesko
Talous Kesko