Hae keskon vuosiraportista 2017

GRI-, UNGC- ja SDG-indeksi

Tunnus
GRI:n sisältö
Sijainti
Puutteet
Lisätiedot
Global Compact
Olennaisin
SDG
Standardin versio

GRI 102 Yleinen sisältö

   
2016
102-1 Raportoivan organisaation nimi  Kesko lyhyesti ja avainluvut          
102-2 Toimialat, brändit, tuotteet ja palvelut 
Toimialat
         
102-3 Organisaation pääkonttorin sijainti Kesko lyhyesti ja avainluvut          
102-4 Toimintamaat Kesko lyhyesti ja avainluvut          
102-5 Organisaation omistusrakenne ja yhtiömuoto  Kesko lyhyesti ja avainluvut          
102-6 Markkina-alueet

Kesko lyhyesti ja avainluvut

         
102-7 Raportoivan organisaation koko  Kesko lyhyesti ja avainluvut          
102-8 Tietoa palkansaajista ja muista työntekijöistä Vastuullisuusohjelma/Työyhteisö  

Keskon henkilöstössä ei ole itsenäisiä yrittäjiä eikä tavaran- ja palveluntoimittajien työvoima tai vuokratyövoima suorita merkittävää osaa työstä. Henkilöstömäärään ei liity merkittävää kausivaihtelua.

Sukupuolen mukaista
jaottelua ei ole esitetty.
Tieto ei ole saatavissa.
Tavoitteena raportoida tieto 2018.

 X    
102-9 Toimitusketju 204-1 Ostot paikallisilta toimittajilta, Vastuullisuusohjelma/Vastuullinen hankinta ja kestävät valikoimat          
102-10 Merkittävät muutokset organisaatiossa ja toimitusketjussa Pääjohtajan katsaus          
102-11 Varovaisuusperiaatteen soveltaminen  Toimintaympäristömme          
102-12 Organisaation hyväksymät tai edistämät ulkopuolisten toimijoiden periaatteet tai aloitteet Vastuullisuuden johtaminen/Johtamismalli          
102-13 Jäsenyydet järjestöissä ja edunvalvontaorganisaatioissa Toiminta järjestöissä          
102-14 Toimitusjohtajan katsaus Pääjohtajan katsaus          
102-15 Keskeiset vaikutukset, riskit ja mahdollisuudet Toimintaympäristö,
Arvonluonti,
Sidosryhmät,
Vastuullisuus-
ohjelma
         
102-16 Arvot ja liiketoimintaperiaatteet Politiikat ja periaatteet,
Vastuullisuusohjelma: Hyvä hallinto ja talous
     X    
102-17 Epäiltyjen väärinkäytösten ilmoittaminen Huolenaiheista ja rikkomuksista ilmoittaminen      X    
102-18 Hallintorakenne Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017          
102-19 Vastuunjako Vastuullisuuden johtaminen/Johtamismalli          
102-20 Vastuuhenkilöt Talous- ja rahoitusjohtaja;
Johtaja, henkilöstö, vastuullisuus ja aluetoiminnot
  Kumpikin johtaja on konsernijohtoryhmän jäsen. Raportointimalli      
102-21 Sidosryhmien kuuleminen Sidosryhmät          
102-22 Hallituksen kokoonpano

Hallitus, Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017

         
102-23 Hallituksen puheenjohtaja Hallitus          
102-24 Hallituksen valinta Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017          
102-25 Eturistiriitojen välttäminen Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017, K Code of Conduct   Kesko noudattaa
Suomen listayhtiöiden
hallinnointi-
koodia.
     
102-26 Hallituksen rooli organisaation tarkoituksen, arvojen ja strategian määrittelyssä Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017, Vastuullisuuden johtaminen/Johtamismalli          

102-28

Hallituksen suorituksen arviointi Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017 Raportoitu ainoastaan hallituksen itsearviointi.        
102-29 Hallituksen rooli vaikutusten ja riskien tunnistamisessa ja hallinnassa Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017          
102-30 Riskienhallinnan tehokkuuden arviointi Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017          
102-31 Riskiarviointien frekvenssi Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017          
102-32 Yritysvastuuraportin katselmointi Hallinnointiperiaatteet          
102-33 Epäkohtien kommunikointi Sidosryhmät, Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017          
102-35 Hallituksen ja ylimmän johdon palkitseminen Palkka- ja palkkioselvitys 2017          
102-40 Luettelo organisaation sidosryhmistä Sidosryhmät          
102-41 Kollektiivisesti neuvoteltujen työehtosopimusten piiriin kuuluva henkilöstö Vastuullisuusohjelma/Hyvä hallinto ja talous/Yhdistymisen vapaus ja työehtosopimukset      X    
102-42 Sidosryhmien määrittely- ja valintaperusteet Sidosryhmät          
102-43 Sidosryhmätoiminnan periaatteet Sidosryhmät          
102-44 Sidosryhmien esille nostamat tärkeimmät asiat ja huolenaiheet Sidosryhmät          
102-45 Konsolidoituun konsernitilinpäätökseen sisältyvät yhtiöt Konsernitilinpäätöksen liite 5.2          
102-46 Raportin sisällön määrittely Olennaisuusarvio, Raportointiperiaatteet          
102-47 Olennaiset näkökohdat Olennaisuusarvio          
102-48 Muutokset aiemmin raportoiduissa tiedoissa

Muutokset raportoitu
aihekohtaisten tietojen
yhteydessä.

         
102-49 Merkittävät muutokset raportin laajuudessa ja näkökohtien laskentarajoissa Ei merkittäviä muutoksia.          
102-50 Raportointijakso Raportointiperiaatteet          
102-51 Edellisen raportin päiväys Raportointiperiaatteet          
102-52 Raportin julkaisutiheys Raportointiperiaatteet          
102-53 Yhteystiedot, josta kysyä raporttiin liittyviä lisätietoja Yhteystiedot          
102-54 GRI-standardien mukainen raportoinnin kattavuus Raportointiperiaatteet          
102-55 GRI-sisällysluettelo GRI-, UNGC- ja SDG-indeksi          
102-56 Raportoinnin varmennus Raportointiperiaatteet          
               

GRI 103 Johtamismalli

   
103-1 Olennaisia näkökohtia koskevat laskentarajat Vastuullisuusohjelman teemakohtaiset laskentarajat          
103-2 Johtamismallin komponentit Vastuullisuusohjelma          
103-3 Johtamismallin arviointi Vastuullisuusohjelma          

Aihekohtainen sisältö    

   
 Aihekohtainen sisältö raportoidaan olennaisiksi tunnistettujen näkökohtien osalta         
               
Taloudelliset vaikutukset      
201
Taloudelliset tulokset    
8
2016
201-1 Suoran taloudellisen lisäarvon tuottaminen ja jakautuminen Vastuullisuusohjelma/Hyvä hallinto ja talous/Taloudelliset tulokset, Vastuullisuusohjelma/Yhteiskunta/Tuki yleishyödyllisiin tarkoituksiin      
 
 
201-2 Ilmastonmuutoksen taloudelliset seuraamukset ja muut riskit ja mahdollisuudet organisaation toiminnalle Vastuullisuusohjelma/Hyvä hallinto ja talous/Taloudelliset tulokset Riskien ja mahdollisuuksien rahamääräisiä arvioita tai toteutumia ei ole raportoitu. Tieto ei ole saatavilla, koska ilmastonmuutosta on vaikea ennakoida.    X    
201-3 Eläketurvan kattavuus Vastuullisuusohjelma/Hyvä hallinto ja talous/Taloudelliset tulokset          
201-4 Julkiselta sektorilta saatu taloudellinen avustus Vastuullisuusohjelma/Hyvä hallinto ja talous/Taloudelliset tulokset          
203
Välilliset taloudelliset vaikutukset    
9
2016
203-1 Infrastruktuuri-investoinnit sekä tarjotut yleishyödylliset palvelut Vastuullisuusohjelma/Asiakkaat/Kauppaverkosto          
203-2 Keskeiset epäsuorat taloudelliset vaikutukset ja niiden laajuus Vastuullisuusohjelma/Hyvä hallinto ja talous/Välilliset taloudelliset vaikutukset          
204
Ostokäytännöt    
16
2016
204-1 Ostot paikallisilta toimittajilta Vastuullisuusohjelma/Yhteiskunta/Välilliset taloudelliset vaikutukset          
205
Korruptionvastaisuus    
16
2016
205-1 Liiketoimintayksiköt, joille tehty korruptioon liittyvä riskianalyysi Vastuullisuusohjelma/Hyvä hallinto ja talous/Korruptionvastaisuus Liiketoimintayksiköiden määrää ja prosenttiosuutta ei ole raportoitu. Tieto ei ole saatavissa, koska korruptioon liittyvät riskit ovat osa laajempaa liiketoimintariskien arviointia. Korruptioon liittyviä riskejä käsitellään osana Keskon riskienhallintaa. Keskeisiä riskejä tunnistetaan ja arvioidaan säännöllisesti vuoden aikana.  X    
205-2 Korruptionvastaisiin politiikkoihin ja menettelytapoihin liittyvä kommunikointi ja koulutus Vastuullisuusohjelma/Hyvä hallinto ja talous/Korruptionvastaisuus Prosenttiosuuksia ei ole raportoitu henkilöstöryhmittäin ja maantieteellisesti.
Tieto ei ole saatavissa.
   X    
205-3 Korruptiotapaukset ja niihin liittyvät toimenpiteet Vastuullisuusohjelma/Hyvä hallinto ja talous/Korruptionvastaisuus      X    
206
Kilpailun rajoittaminen    
16
2016
206-1 Kilpailuoikeudellisten säännösten rikkomiseen, kartelleihin ja määräävän markkina-aseman väärinkäyttöön liittyvät oikeustoimet Vastuullisuusohjelma/Hyvä hallinto ja talous/Kilpailun rajoittaminen          
 
Ympäristövaikutukset      
301
Materiaalit    
13
2016
301-3 Kierrätetyt tuotteet ja pakkausmateriaalit Vastuullisuusohjelma/Ympäristö/Jätteet GRI-standardin mukainen prosenttiosuuslaskentamalli ei sovellu Keskon toimintaan.        
302
Energia    
13
2016
302-1 Organisaation oma energiankulutus Vastuullisuusohjelma/Ympäristö/Energia     X    
302-2 Organisaation ulkopuolinen energiankulutus Vastuullisuusohjelma/Ympäristö/Päästöt Organisaation ulkopuolisesta energiankulutuksesta kerätään ainoastaan rajoitetusti tietoja Scope 3 -tarkastelua varten (305-3).   X    
302-3 Energiaintensiteetti Vastuullisuusohjelma/Ympäristö/Energia     X    
302-4 Energiankulutuksen vähentäminen Vastuullisuusohjelma/Ympäristö/Energia     X    
303
Vesi    
6
2016
303-1 Vedenkulutus Vastuullisuusohjelma/Ympäristö/Vesi     X    
304
Luonnon monimuotoisuus    
15
2016
304-2 Toiminnan, tuotteiden ja palveluiden merkittävät vaikutukset Vastuullisuusohjelma/Ympäristö/Luonnon monimuotoisuus     X    
304-3 Suojellut ja kunnostetut elinympäristöt

Vastuullisuusohjelma/Ympäristö/Luonnon monimuotoisuus

    X    
305
Päästöt
13
2016
 305-1 Suorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 1) Vastuullisuusohjelma/Ympäristö/Päästöt          
 305-2 Epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 2) Vastuullisuusohjelma/Ympäristö/Päästöt Kaukolämmön päästöjä Suomessa ja muiden toimintamaiden päästöjä ei ole raportoitu hankintaperusteisesti, koska tietoa ei ole saatavilla.    X    
 305-3 Muut epäsuorat kasvihuonekaasujen päästöt (Scope 3) Vastuullisuusohjelma/Ympäristö/Päästöt     X    
 305-4 Kasvihuonekaasujen pääästöintensiteetti Vastuullisuusohjelma/Ympäristö/Päästöt     X    
 305-5 Kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen Vastuullisuusohjelma/Ympäristö/Päästöt     X    
 305-7 Typen ja rikin oksidit sekä muut merkittävät päästöt ilmaan Vastuullisuusohjelma/Ympäristö/Päästöt     X    
 306
Jätevedet ja jätteet    
13
2016
 306-2 Jätteet Vastuullisuusohjelma/Ympäristö/Jätteet     X    
 
Ruokahävikki    
12
 
- Ruokahävikki Vastuullisuusohjelma/Ympäristö/Ruokahävikki   Olennainen esitettävä tieto, jolle ei ole standardia. X    
 
Sosiaaliset vaikutukset      
 401
 Työsuhteet    
 8
2016
 401-1 Henkilöstön vaihtuvuus Vastuullisuusohjelma/Työyhteisö/Työsuhteet Raportoitu vain lähtövaihtuvuus maittain.   X    
 401-2 Kokoaikaisen henkilöstön henkilöstöetuudet, joita ei tarjota määräaikaiselle tai osa-aikaiselle henkilöstölle  Vastuullisuusohjelma/Työyhteisö/Työsuhteet Lakisääteisen tason ylittäviä etuja ei ole raportoitu yksityiskohtaisesti. Vaihtelevat käytännöt eri toimintamaissa.        
 402
Henkilöstön ja johdon väliset suhteet    
8
2016
 402-1 Uudelleenjärjestelytilanteissa noudatettava vähimmäisilmoitusaika Vastuullisuusohjelma/Hyvä hallinto ja talous/Henkilöstön ja johdon väliset suhteet Lainsäädäntöön perustuvat järjestelyt. Lainsäädäntö ei määritä vähimmäisilmoitusaikoja GRI:n vaatimalla tarkkuudella.   X    
 403
Työterveys ja -turvallisuus    
 3
 2016
 403-1 Työsuojelutoimikuntien piiriin kuuluvien työntekijöiden osuus Vastuullisuusohjelma/Työyhteisö/Työterveys ja -turvallisuus Työntekijöiden prosenttiosuutta ei ole raportoitu.
Tieto ei ole saatavissa.
       
 403-2 Tapaturmataajuus, ammattitaudit, menetetyt työpäivät, poissaolot, työhön liittyvät kuolemantapaukset Vastuullisuusohjelma/Työyhteisö/Työterveys ja -turvallisuus Ei raportoitu sukupuolen mukaan. Tieto ei ole saatavissa.
Tavoitteena raportoida tieto 2018. Raportointi ei kata tavaran- ja palveluntoimittajia.
       
 404
Koulutus ja henkilöstön kehittäminen    
4
 2016
 404-1 Keskimääräiset koulutustunnit työntekijää kohden Vastuullisuusohjelma/Työyhteisö/Koulutus ja henkilöstön kehittäminen Ei raportoitu sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin.
Tieto ei ole saatavissa.
  X    
 404-2 Osaamisen kehittämiseen ja elinikäiseen oppimiseen liittyvät ohjelmat Vastuullisuusohjelma/Työyhteisö/Koulutus ja henkilöstön kehittäminen          
 404-3 Kehityskeskustelut ja suoritusten arvioinnit Vastuullisuusohjelma/Työyhteisö/Koulutus ja henkilöstön kehittäminen Ei raportoitu sukupuolen mukaan ja henkilöstöryhmittäin.
Tieto ei ole saatavissa.
  X    
 405
Monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet    
10
 2016
 405-1 Hallintoelinten ja henkilöstön monimuotoisuus

Vastuullisuusohjelma/Työyhteisö/Monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet, Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2017

Ei raportoitu ikäryhmän mukaan. Tieto ei ole saatavissa. Tavoitteena raportoida tieto 2018.   X    
 405-2 Naisten ja miesten peruspalkkojen suhde

Vastuullisuusohjelma/Työyhteisö/Monimuotoisuus ja yhtäläiset mahdollisuudet

 

Miesten ja naisten peruspalkkojen suhdetta ei ole raportoitu. Tieto ei ole saatavissa. Tavoitteena raportoida tieto 2018.   X    
 406
Syrjinnän kielto    
 10
2016
 406-1 Syrjintätapaukset ja korjaavat toimenpiteet Vastuullisuusohjelma/Hyvä hallinto ja talous/Syrjinnän kielto     X    
 407
Yhdistymisen vapaus ja työehtosopimukset       
 8
 2016
 407-1 Toiminnot ja tavarantoimittajat, joiden osalta järjestäytymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus voivat olla uhattuna Vastuullisuusohjelma/Hyvä hallinto ja talous /Yhdistymisen vapaus ja työehtosopimukset     X    
 412
 Ihmisoikeusarvioinnit    
 16
 2016
 412-1 Toiminnot, joissa on toteutettu ihmisoikeusarviointi Vastuullisuusohjelma/Hyvä hallinto ja talous/Ihmisoikeusarvioinnit     X    
 412-2 Henkilöstön ihmisoikeuskoulutukset Vastuullisuusohjelma/Hyvä hallinto ja talous/Ihmisoikeusarvioinnit     X    
 414
Tavarantoimittajien sosiaalisen vastuun arviointi    
 8
2016
 414-1 Tavarantoimittajat, jotka on arvioitu sosiaaliseen vastuuseen liittyvien kriteerien mukaisesti Vastuullisuusohjelma/Vastuullinen hankinta ja kestävät valikoimat/Tavarantoimittajien sosiaalisen vastuun arviointi Arvioitujen toimittajien prosenttiosuutta ei ole erikseen raportoitu uusista toimittajista, vaan kaikista riskimaatoimittajista.        
 414-2 Negatiiviset sosiaaliseen vastuuseen liittyvät vaikutukset toimitusketjussa ja toteutetut toimenpiteet Vastuullisuusohjelma/Vastuullinen hankinta ja kestävät valikoimat/Tavarantoimittajien sosiaalisen vastuun arviointi          
 415
Poliittinen vaikuttaminen    
 16
 2016
 415-1 Poliittinen tuki Vastuullisuusohjelma/Hyvä hallinto ja talous/Poliittinen vaikuttaminen     X    
 416
Asiakkaiden terveys ja turvallisuus    
 3
 2016
 416-1 Tuotteiden ja palveluiden terveys- ja turvallisuusvaikutusten arviointi Vastuullisuusohjelma/Vastuullinen hankinta ja kestävät valikoimat/Asiakkaiden terveys ja turvallisuus GRI-standardin mukainen prosenttiosuuslaskentamalli ei sovellu
Keskon toimintaan.
       
 416-2 Tuotteiden terveys- ja turvallisuusvaatimusten rikkomukset Vastuullisuusohjelma/Vastuullinen hankinta ja kestävät valikoimat/Asiakkaiden terveys ja turvallisuus          
 417
Markkinointiviestintä ja tuoteinformaatio    
 12
 2016
 417-1 Tuotteisiin ja palveluihin liittyvät informaatio- ja merkintävaatimukset Vastuullisuusohjelma/Vastuullinen hankinta ja kestävät valikoimat/Markkinointiviestintä ja tuoteinformaatio          
 417-2 Tuoteinformaatioon ja tuotemerkintöihin liittyvien määräysten rikkomukset Vastuullisuusohjelma/Vastuullinen hankinta ja kestävät valikoimat/Markkinointiviestintä ja tuoteinformaatio          
 417-3 Markkinointiviestintään liittyvien lakien, säännösten ja vapaaehtoisten periaatteiden rikkomukset Vastuullisuusohjelma/Hyvä hallinto ja talous/Markkinointiviestinnän rikkomukset          
 418
Asiakkaiden yksityisyyden suoja    
 16
 2016
 418-1 Asiakkaiden yksityisyyden suojan rikkomiseen ja asiakastietojen hävittämiseen liittyvät valitukset Vastuullisuusohjelma/Hyvä hallinto ja talous/Asiakkaiden yksityisyyden suoja          
 419
Määräystenmukaisuus    
 16
 2016
 419-1 Lakien ja säädösten rikkomukset sosiaalisten ja taloudellisten tekijöiden osalta Vastuullisuusohjelma/Hyvä hallinto ja talous/Määräystenmukaisuus