Hae keskon vuosiraportista 2017

Valitse liite

5.4 Osakepalkitseminen
Laadintaperiaatteet
Osakeperusteisiin maksuihin liittyvät kulut kirjataan tuloslaskelmaan, ja taseeseen kirjataan vastaava velka rahana selvitettävien osakeperusteisten maksujen osalta. Taseen velka arvostetaan käypään arvoon jokaisena tilinpäätöspäivänä. Osakkeina selvitettävien osakeperusteisten maksujen osalta kirjataan tuloslaskelman kulukirjausta vastaava oman pääoman lisäys.
Yhtiön hallitus on myöntänyt johdolle osakepalkkiojärjestelmän, joka sisältää sekä B-sarjan osakkeina maksettavan että rahana maksettavan etuuden, jos ohjelman ehdot täyttyvät. Osakkeina maksettavan etuuden käypä arvo on osakkeen arvo myöntämishetkellä ja se kirjataan kuluksi tuloslaskelmaan tasaerinä palkkiojärjestelmän ansainta- ja sitouttamisjakson aikana. Kuluksi kirjattava määrä perustuu konsernin arvioon tulevien osakkeina maksettavien etuuksien määrästä ansaintajakson lopussa. Ei-markkinaperusteisten ehtojen vaikutuksia ei sisällytetä etuuksien käypään arvoon, vaan ne otetaan huomioon niiden osakkeiden määrissä, joihin oletetaan syntyvän oikeus ansaintajakson lopussa. Rahana maksettavalla osuudella katetaan palkkiosta aiheutuvat verot ja veronluonteiset maksut. Rahaosuus kirjataan kuluksi ansaintajakson aikana. Arvioiden muutokset kirjataan tuloslaskelmaan.
Osakepalkkiojärjestelmä
Keskolla on viisi yhtiön hallituksen päättämää konsernin johtoon kuuluville ja nimetyille muille avainhenkilöille suunnattua osakepalkkiojärjestelmää, järjestelmä 2011−2013, järjestelmä 2014−2016 sekä vuonna 2017 päätetyt ohjelmat suoriteperusteisesta osakepalkkio-ohjelmasta (performance share plan, PSP) ja siirtymävaiheen osakepohjaisesta kannustinohjelmasta (Bridge Plan). Lisäksi Keskon hallitus on päättänyt rajoitetusta osakepalkkio-ohjelmasta (restricted share pool, RSP), joka on täydentävä osakepalkkio-ohjelma erityistilanteita varten. 2011-2013 ja 2014-2016 osakepalkkiojärjestelmissä on voitu antaa kolmen vuoden aikana yhteensä enintään 600 000 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta.
Vuosien 2011-2013 ja 2014-2016 osakepalkkiojärjestelmässä oli kolme ansaintajaksoa: kalenterivuodet 2011, 2012 ja 2013 sekä 2014, 2015 ja 2016. Uudessa vuoden 2017 osakepalkkio-ohjelmassa on kahden vuoden ansaintajakso. Siirtymävaiheen osakepalkkio-ohjelmassa (Bridge Plan) ansaintajakso on vuosi 2017. Rajoitetussa osakepalkkio-ohjelmassa ei vuonna 2017 ollut tapahtumia. Keskon hallitus on päättänyt kunkin ansaintajakson ansaintakriteerit, kohderyhmän ja osakepalkkion enimmäismäärät erikseen palkitsemisvaliokunnan esityksestä. Ansaintakriteerien täyttymisen perusteella annettavien Keskon B-osakkeiden lopulliset määrät hallitus on päättänyt ansaintajaksoa seuraavan vuoden alussa. Ansaintajaksojen 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 ja 2016 kriteerit olivat yhtä suurin painotuksin Kesko-konsernin verottoman myynnin kehitysprosentti, Keskon laimentamaton vertailukelpoinen osakekohtainen tulos (EPS) ja se, kuinka paljon Keskon B-osakkeen kokonaistuotto ylittää OMX Helsinki Benchmark Cap -tuottoindeksin. 2017 ohjelmissa (PSP ja Bridge Plan) ansaintajaksojen kriteerit ovat yhtä suurin painotuksin Kesko-konsernin verottoman myynnin kehitysprosentti, sidotun pääoman vertailukelpoinen tuotto-% (ROCE) ja Keskon B-osakkeen absoluuttisen kokonaistuoton kehitys (absolute TSR).
Kaikissa ohjelmissa ansaintajaksolta mahdollisesti maksettava palkkio maksetaan Keskon B-osakkeina. Lisäksi vuosien 2011-2013 ja 2014-2016 ohjelmissa maksetaan enintään osakkeiden arvon suuruinen rahaosuus, jolla katetaan palkkiosta aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Uusissa vuonna 2017 alkaneissa osakepalkkiojärjestelmissä (PSP ja Bridge Plan) mahdollisesti maksettava palkkion kokonaismäärä on osakkeiden bruttoansainta, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osakkeina.
Palkkiona annettaviin osakkeisiin liittyy kutakin ansaintajaksoa seuraavan kolmen kalenterivuoden mittainen sitouttamisjakso (ohjelmat 2011-2013, 2014-2016 ja Bridge Plan), jonka aikana osakkeita ei saa pantata tai luovuttaa, mutta jonka aikana henkilöllä on osakkeisiin liittyvät muut oikeudet. Vuoden 2017 osakepalkkio-ohjelmassa (PSP) kahden vuoden ansaintajaksoa seuraa kahden vuoden sitouttamisjakso. Jos henkilön työ- tai toimisuhde päättyy ennen sitouttamisjakson päättymistä, hänen on pääsääntöisesti palautettava luovutusrajoituksen alaiset osakkeet vastikkeetta Keskolle tai sen määräämälle taholle. Hallitus voi yksittäistapauksessa päättää, että henkilö saa pitää palautusvelvollisuuden kohteena olevat osakkeet tai osan niistä. Jos saaja siirtyy eläkkeelle sitouttamisjakson aikana, saajalla on oikeus pitää jo saamansa osakkeet ja muut arvopaperit.
Osakepalkkiojärjestelmän raportoinnissa käytetyt olettamukset on kerrottu seuraavissa taulukoissa.
Osakepalkkion myöntämispäivät ja käyvät arvot, ansaintajakso 2017 PSP Bridge Plan
Myöntämispäivät 1.2.2017 1.2.2017
Osakepalkkion käypä arvo myöntämishetkellä, euroa 44,67 44,67
Osakekurssi myöntämishetkellä, euroa 46,67 46,67
Osakepalkkiojärjestelmän kesto
Ansaintajakson alkamispäivä 1.1.2017 1.1.2017
Ansaintajakson päättymispäivä 31.12.2018 31.12.2017
Sitouttamisjakson päättymispäivä 31.12.2020 31.12.2020
Osakepalkkion myöntämispäivät ja käyvät arvot Ansainta-
jakso
2016
Ansainta-
jakso
2015
Ansainta-
jakso
2014
Ansainta-
jakso
2013
Myöntämispäivät 3.2.2016 9.2.2015 3.2.2014 5.2.2013
Osakepalkkion käypä arvo myöntämishetkellä, euroa 32,45 30,74 25,66 23,30
Osakekurssi myöntämishetkellä, euroa 34,95 32,24 27,06 24,50
Osakepalkkiojärjestelmän kesto
Ansaintajakson alkamispäivä 1.1.2016 1.1.2015 1.1.2014 1.1.2013
Ansaintajakson päättymispäivä 31.12.2016 31.12.2015 31.12.2014 31.12.2013
Sitouttamisjakson päättymispäivä 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017 31.12.2016
Osakepalkkion käyvän arvon laskennassa käytetyt olettamukset Ansainta-
jakso
2017
PSP
Ansainta-
jakso
2017
Bridge plan
Ansainta-
jakso
2016
Ansainta-
jakso
2015
Ansainta-
jakso
2014
Ansainta-
jakso
2013
Myönnettyjen osakepalkkioiden määrä, enimmäismäärä, kpl 325 300* 325 300* 263 000 262 800 278 400 263 600
Muutokset myönnettyjen osakkeiden määrään, kpl -34 900 -25 900 -9 800 -3 600 -2 000 -9 500
Toteutunut osakepalkkion määrä, kpl 192 822 139 724 120 022 50 520
Ohjelman piiriin kuuluvien henkilöiden lukumäärä kauden lopussa 125 126 131 142 143 134
Osakekurssi tilinpäätöspäivänä, euroa 45,25 45,25 47,48 32,37 30,18 26,80
Ansaintakriteerien toteumaolettama, % 40,0 40,0 56,7 53,4 43,4 20,0
Arvio palautuvien osakepalkkioiden määrästä ennen sitouttamisjakson päättymistä, % 2,5 2,5 5,0 5,0 5,0 5,0
*Osakkeiden bruttomäärä, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osakkeina.
Tilikaudella 2017 edellä mainittujen osakepalkkiojärjestelmien vaikutus konsernin tulokseen oli -9,8 milj. euroa (-12,3 milj. euroa).
Tilikausilla 2018−2020 realisoituvan kulukirjauksen arvioidaan 31.12.2017 olevan yhteensä -9,8 milj. euroa. Todellinen määrä voi poiketa arvioidusta.