Hae keskon vuosiraportista 2017

Valitse liite

5.3 Lähipiiritapahtumat
Konsernin lähipiiriin kuuluvat konsernin johtohenkilöt (hallitus, pääjohtaja ja konsernijohtoryhmä), heidän määräysvallassaan olevat yhtiöt, tytäryhtiöt, osakkuus- ja yhteisyritykset sekä Keskon Eläkekassa. Tytäryhtiöt sekä osakkuus- ja yhteisyritykset on lueteltu erillisessä liitteessä (liite 5.2).
Lähipiiritapahtumina on esitetty sellaiset liiketoimet lähipiirin kanssa, jotka eivät eliminoidu konsernitilinpäätöksessä.
Keskon hallituksen jäseniä toimii K-kauppiaina. Konserniyhtiöt myyvät tavaroita ja palveluita heidän määräysvallassaan oleville yrityksille. Tavaroiden ja palvelujen myynnit lähipiirille ovat toteutuneet yleisillä markkinaehdoilla ja perustuvat markkinahintoihin.
Pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävillä yhteisyrityksillä, Kruunuvuoren Satama Oy:llä ja Mercada Oy:llä on kiinteistöjä, jotka on vuokrattu konsernin käyttöön. Vähittäiskaupan Takaus Oy ja Vähittäiskaupan Tilipalvelu Oy myyvät palvelujaan Keskon ja K-kauppiaiden vähittäiskauppayrityksille ja liettualainen UAB Mokilizingas tarjoaa paikallisille kuluttajille kuluttajarahoitusta. 10.10.2016 asti Suomen Lähikauppa oli Tuko Logistics Osuuskunnan jäsen. Suomen Lähikaupan ostot Tukolta on raportoitu lähipiiritapahtumina 10.10.2016 asti. Hehku Kauppa Oy on Keskon ja Oriolan kesäkuussa 2017 perustama yhteisyritys, joka rakentaa terveys-, kauneus- ja hyvinvointimyymälöiden ketjua Suomessa. Muut osakkuusyritykset ovat lähinnä liikekiinteistöyhtiöitä, jotka ovat vuokranneet omistamiaan kiinteistöjä Kesko-konsernin käyttöön. Osakkuusyritykset, jotka ovat keskinäisiä kiinteistöyhtiöitä, on yhdistelty konsernitilinpäätökseen omistusosuuden mukaisesti.
Keskon Eläkekassa on itsenäinen juridinen yksikkö, joka hallinnoi pääosaa konsernin Suomen henkilöstön vapaaehtoisiin eläkkeisiin liittyvistä eläkevaroista. Eläkevaroihin sisältyy Kesko Oyj:n osakkeita 21,9 milj. euron arvosta (23,0 milj. euroa). Eläkekassan omistamia kiinteistöjä on vuokrattu Kesko-konsernille.
Tilikausilla 2017 ja 2016 Kesko-konserni ei maksanut Eläkekassalle kannatusmaksuja.
Lähipiirin kanssa toteutuivat seuraavat liiketapahtumat:
Osakkuus- ja yhteisyritykset Hallitus ja johto Eläkekassa
Tuloslaskelma
Milj. €
2017 2016 2017 2016 2017 2016
Tavaroiden myynti 0,1 0,0 79,6 73,6
Palveluiden myynti 3,9 3,6 0,4 0,3 0,3 0,3
Tavaroiden ostot -128,8 -7,8 -6,9
Palvelujen ostot -0,1 -7,7 -0,1 -0,1
Liiketoiminnan tuotot 1,5 1,5 13,1 11,3 0,0
Liiketoiminnan kulut -53,0 -53,2 -2,9 -1,6 -11,1 -11,3
Rahoitustuotot 5,6 5,7
Osakkuus- ja yhteisyritykset Hallitus ja johto Eläkekassa
Tase
Milj. €
2017 2016 2017 2016 2017 2016
Lyhytaikaiset saamiset 0,5 0,2 5,9 7,6 0,0
Pitkäaikaiset saamiset 57,7 57,6
Lyhytaikaiset velat 24,1 37,5 0,9 1,6 9,7 5,5
Keskon myynnistä hallituksen jäsenten määräysvallassa oleville yrityksille syntyneet saamiset olivat tilinpäätöspäivänä 5,9 milj. euroa (7,6 milj. euroa). Saamisten vakuutena on Keskon osakkuusyhtiön Vähittäiskaupan Takaus Oy:n antama tililuottovakuus, jonka enimmäismäärä on aina rajoitettu Vähittäiskaupan Takauksen K-kauppiasyritykseltä ja -yrittäjältä saaman vastavakuuden realisointiarvoon. Vastavakuuden arvo oli tilikauden päättyessä 5,5 milj. euroa (5,5 milj. euroa).
Muihin lyhytaikaisiin velkoihin sisältyy mm. ketjuhyvitysvelkoja Keskon hallituksen jäsenten määräysvallassa oleville yrityksille. Ketjuhyvitystä maksetaan jälkikäteen toteutuneiden vuosiostojen ja toiminnan laatuun liittyvien kriteerien perusteella.
Kesko osti tilikauden aikana Keskon Eläkekassalta kaksi kiinteistöä 46,5 milj. euron kauppahintaan sisältäen varainsiirtoveron.
Johdon työsuhde-etuudet
Ylin johto koostuu hallituksesta ja konsernijohtoryhmästä. Heidän työsuorituksistaan saama kompensaatio koostuu seuraavista eristä:
Rahapalkat, palkkiot, luontoisedut ja osakepalkkiot
1 000 €
2017 2016
Mikko Helander pääjohtaja 2 849,4 2 174,0
Konsernijohtoryhmä muut jäsenet 6 185,1 4 683,4
Esa Kiiskinen hallituksen puheenjohtaja 87,5 87,5
Mikael Aro hallituksen varapuheenjohtaja 60,0 60,5
Toni Pokela hallituksen jäsen 43,0 42,5
Matti Kyytsönen hallituksen jäsen 45,5 45,5
Anu Nissinen hallituksen jäsen 44,5 44,5
Matti Naumanen hallituksen jäsen (4.4.2016 alkaen) 43,0 31,1
Jannica Fagerholm hallituksen jäsen (4.4.2016 alkaen) 48,0 34,1
Tomi Korpisaari hallituksen jäsen (29.2.2016 asti) 7,2
Kaarina Ståhlberg hallituksen jäsen (29.2.2016 asti) 10,7
Yhteensä 9 406,1 7 221,0
Eläke-etuudet
Pääjohtajan ja muiden konsernijohtoryhmän jäsenten lakisääteinen eläketurva on hoidettu eläkevakuutusyhtiössä. Kolmella konsernijohtoryhmän jäsenellä on Keskon Eläkekassan sääntöjen ja kunkin johtajasopimuksen mukainen etuusperusteinen lisäeläke. Neljällä konsernijohtoryhmän jäsenellä on maksuperusteinen lisäeläke. Pääjohtaja Mikko Helanderin vanhuuseläkeiäksi on sovittu 63 vuotta ja vanhuuseläkkeen suuruudeksi 60 prosenttia työeläkelain (TyEL) mukaisesta eläkkeen perusteena olevasta työansiosta viimeiseltä 10 vuodelta. Eläke on etuusperusteinen. Lisäeläkkeestä aiheutuva tilikauden suoriteperusteinen eläkemeno oli 0,9 milj. euroa (1,0 milj. euroa) ja taseeseen kirjatun eläkesaamisen määrä oli 0,6 milj. euroa (0,6 milj. euroa). Pääjohtajan lakisääteisestä eläketurvasta aiheutunut eläkemeno oli 0,3 milj. euroa (0,2 milj. euroa).
Osakepalkkiot
Konsernijohtoryhmän jäsenille on myönnetty seuraavat osakepalkkiot: vuoden 2015 osalta 39 516 osaketta (enimmäismäärä oli 74 000) ja vuoden 2016 osalta 56 684 osaketta (enimmäismäärä oli 74 000). Vuoden 2017 ohjelman enimmäismäärä on 114 200, joka on bruttoansainta, josta vähennetään ennakonpidätys.
Irtisanomisen yhteydessä suoritettavat etuudet
Pääjohtajalla ja muilla konsernijohtoryhmän jäsenillä on yhtiön irtisanoessa oikeus irtisanomisajan rahapalkkaan ja luontoisetuihin sekä erilliseen kertakaikkiseen irtisanomiskorvaukseen, joka määräytyy johtajan irtisanomiskuukauden rahapalkan ja luontoisetujen perusteella. Irtisanomiskorvaus ei ole osa johtajan palkkaa eikä sitä oteta huomioon irtisanomisajan palkan, irtisanomiskorvauksen tai eläkkeelle siirryttäessä eläkepalkan määrittämisessä. Johtajan itse irtisanoutuessa hän on oikeutettu ainoastaan irtisanomisajan palkkaan luontoisetuineen. Toimisuhteen päättyessä eläkkeelle siirtymiseen johtaja saa sopimuksensa mukaista eläkettä, ei muita korvauksia.
Osakeomistukset
Pääjohtajalla oli 31.12.2017 Kesko Oyj:n B-osakkeita 36 091 kappaletta, jotka edustivat 0,04 % yhtiön kaikista osakkeista ja 0,01 % kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä. Konsernijohtoryhmällä mukaan lukien pääjohtaja oli 31.12.2017 Kesko Oyj:n A-osakkeita 81 kappaletta ja B-osakkeita 116 858 kappaletta, jotka edustivat 0,12 % yhtiön kaikista osakkeista ja 0,03 % kaikkien osakkeiden tuottamasta äänimäärästä.