Hae keskon vuosiraportista 2017

Valitse liite

4.5 Rahoitusvarat ja -velat arvostusryhmittäin
Laadintaperiaatteet
Rahoitusvarat
Konserni luokittelee rahoitusvarat seuraaviin ryhmiin:
- käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
- myytävissä olevat rahoitusvarat
- lainat ja muut saamiset
Ryhmä valitaan alkuperäisen kirjaamisen yhteydessä sen mukaan, mihin tarkoitukseen kyseinen rahoitusvara on hankittu.
Rahoitusvarojen ostot ja myynnit huomioidaan kirjanpidossa selvityspäiväkäytännön mukaisesti. Rahoitusvarat luokitellaan pitkäaikaisiksi varoiksi, jos niiden eräpäivä on yli 12 kuukautta tilinpäätöspäivän jälkeen. Mikäli rahoitusvarat on tarkoitus pitää alle 12 kuukautta, ne luokitellaan lyhytaikaisiksi varoiksi. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat luokitellaan lyhytaikaisiksi varoiksi.
Rahoitusvarat kirjataan pois taseesta, kun oikeus rahoitusvaran kassavirtaan on erääntynyt tai siirtynyt pois konsernilta ja kun rahoitusvaran omistukseen liittyvät riskit ja hyödyt ovat siirtyneet pois konsernista.
Konserni arvioi rahoitusvarojen arvonalentumista jokaisena tilinpäätöspäivänä. Jos arvonalentumisesta on viitteitä, arvioidaan rahoitusvaroista kerrytettävissä oleva rahamäärä, joka on markkinahintaan tai kassavirtojen nykyarvomenetelmiin perustuva käypä arvo. Rahoitusvarojen käypä arvo perustuu juoksuajan mukaiseen korkonoteeraukseen. Arvonalentuminen kirjataan, jos rahoitusvarojen kirjanpitoarvo ylittää kerrytettävissä olevan rahamäärän. Arvonalentumiset kirjataan tuloslaskelman rahoituseriin.
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat on määritelty alkuperäisen luokittelun yhteydessä tähän luokkaan kirjattavaksi (käyvän arvon option soveltaminen). Näitä instrumentteja hallinnoidaan käypään arvoon perustuen ja niihin kuuluvat konsernin rahoituspolitiikan mukaan määritellyt sijoitukset korkorahastoihin sekä muihin yli kolmen kuukauden korkopapereihin tehdyt sijoitukset. Näiden rahoitusvarojen korkotuotot ja käyvän arvon muutokset sekä rahastojen mahdolliset palkkionpalautukset on esitetty tuloslaskelmassa kyseisen luokan korkotuotoissa nettona.
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattaviin rahoitusvaroihin kuuluvat lisäksi kaikki johdannaiset, jotka eivät täytä IAS 39 suojauslaskennan kriteerejä. Johdannaiset arvostetaan käypään arvoon käyttäen toimivilla markkinoilla käytettyjä hintanoteerauksia. Ostoja ja myyntejä suojaavien johdannaisten tulos kirjataan liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin. Rahoituseriä suojaavien johdannaisten tulos kirjataan rahoituseriin, ellei johdannainen ole nimenomaan määritelty suojauslaskennan mukaiseksi suojausinstrumentiksi.
Myytävissä olevat rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat ovat johdannaissopimuksiin kuulumattomia varoja, jotka on alkuperäisen hankinnan yhteydessä nimenomaisesti määritelty tähän ryhmään. Myytävissä olevat rahoitusvarat arvostetaan käypään arvoon tilinpäätöshetkellä ja niiden käyvän arvon muutokset kirjataan omaan pääomaan ja esitetään muissa laajan tuloksen erissä. Julkisen kaupankäynnin kohteena olevien rahoitusvarojen käypä arvo määräytyy niiden markkina-arvon perusteella. Julkisesti noteeraamattomat rahoitusvarat arvostetaan hankintamenoon, jos niiden käypiä arvoja ei voida luotettavasti määrittää.
Myytävissä oleviin rahoitusvaroihin kuuluvien oman pääoman ehtoisten sijoitusten osingot kirjataan tuloslaskelman rahoituseriin. Myytävissä olevien rahoitusvarojen korkotuotot kirjataan kyseisen luokan mukaan rahoituseriin. Kun myytävissä oleviksi luokiteltu rahoitusvara myydään, omaan pääomaan kirjatut kertyneet käyvän arvon muutokset sisällytetään tuloslaskelmaan riville "Muut rahoitustuotot/-kulut".
Lainat ja muut saamiset
Lainat ja muut saamiset ovat johdannaisvaroihin kuulumattomia varoja, joiden maksut ovat kiinteitä tai määritettävissä olevia ja joita ei noteerata toimivilla markkinoilla. Lainoihin ja muihin saamisiin sisältyvät myös myyntisaamiset ja muut saamiset. Nämä kirjataan jaksotettuun hankintamenoon efektiivisen koron menetelmää käyttäen.
Rahavarat
Rahavarat sisältävät käteisen rahan ja pankkitalletukset. Konsernitaseen rahavarat sisältävät myös toimialayhtiöiden harjoittamaan vähittäiskauppatoimintaan liittyviä rahoja, jotka ovat myymälöiden pohjakassoina tai matkalla tilitettäviksi yhtiöille.
Rahoitusvelat
Rahoitusvelat on kirjattu alun perin kirjanpitoon merkittäessä käypään arvoon transaktiomenoilla vähennettynä. Tilinpäätöksessä rahoitusvelat arvostetaan jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektiivisen koron menetelmää. Rahoituslimiittien ja rahoitusvelkojen järjestelypalkkiot jaksotetaan limiitin voimassaoloajalle. Rahoitusvelat luokitellaan pitkäaikaisiksi veloiksi, jos niiden eräpäivä on yli 12 kuukautta tilikauden päättymisen jälkeen, ja lyhytaikaisiksi veloiksi, jos ne erääntyvät alle 12 kuukauden kuluessa tilinpäätöksestä.
Johdannaissopimukset ja suojauslaskenta
Johdannaissopimukset merkitään hankintahetkellä taseeseen käypään arvoon ja arvostetaan uudelleen käypään arvoon tilinpäätöksessä. Johdannaisten arvonmuutosten kirjauksiin vaikuttaa se, kuuluuko johdannaissopimus suojauslaskennan piiriin vai ei, sekä se, mitä johdannaisella on suojattu. Kun johdannaissopimuksia solmitaan, ne käsitellään joko saamisten tai velkojen käyvän arvon suojauksina, koron ja sähkön hintariskin osalta rahavirran suojauksina, ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojauksina tai johdannaissopimuksina, jotka eivät täytä suojauslaskennan kriteerejä. Jos suojauslaskennan kriteerit eivät täyty, kaupallista valuuttariskiä suojattaessa suojausinstrumenttien tulos kirjataan tulosvaikutteisesti liiketoiminnan muihin tuottoihin tai kuluihin. Rahoitustapahtumia suojaavat johdannaiset esitetään tuloslaskelmaan kirjattavalta osin rahoituserissä.
Suojauslaskentaa aloitettaessa dokumentoidaan suojattavan kohteen ja suojausinstrumentin välinen suhde sekä konsernin riskienhallinnan tavoitteet. Suojaussuhteen tehokkuutta testataan säännöllisesti ja tehokas osuus kirjataan suojauskohteen mukaisesti suojattavan kohteen arvonmuutosta vastaan oman pääoman muuntoeroihin tai arvonmuutosrahastoon. Tehoton osuus kirjataan luonteensa mukaisesti joko rahoituseriin tai muihin liiketoiminnan tuottoihin tai kuluihin. Rahavirran suojaukseen, kuten pitkäaikaiseen luottojärjestelyyn, liittyvien suojausinstrumenttien arvonmuutos kirjataan tehokkaalta osaltaan arvonmuutosrahastoon. Luottojärjestelyyn liittyvien valuuttajohdannaisten arvonmuutos kirjataan lainoihin ja korkojohdannaisten arvonmuutos muihin korottomiin saamisiin tai velkoihin.
Suojauslaskenta lopetetaan, kun suojausinstrumentti erääntyy tai myydään, sopimus puretaan tai toteutetaan. Tällöin suojausinstrumenteista kertynyt voitto tai tappio jää omaan pääomaan siihen asti kunnes ennakoitu liiketoimi toteutuu.
Arvostusperiaatteet
Korkotermiinien käypä arvo määritellään käyttäen tilinpäätöspäivän markkinahintoja. Koronvaihtosopimusten käypä arvo lasketaan tulevien kassavirtojen nykyarvon perusteella käyttäen tilinpäätöspäivän markkinahintoja. Valuuttatermiinien käypä arvo lasketaan arvostamalla termiinisopimukset tilinpäätöspäivän termiinikurssiin. Valuuttaoptioiden arvostamisessa käytetään vastapuolen hintanoteerausta, mutta konserni laatii myös oman tarkistusarvostuksen Black−Scholes-menetelmää käyttäen. Sähköjohdannaiset arvostetaan käypään arvoon käyttäen tilinpäätöspäivän markkinanoteerauksia.
Ulkomaiseen yksikköön tehdyn nettosijoituksen suojaus
Konserni ei ole suojannut tilikaudella ulkomaisiin yksiköihin tehtyjä nettosijoituksia. Mikäli suojaus aktivoidaan, konserni soveltaa IAS 39 -standardin mukaista suojauslaskentaa ulkomaisiin yksiköihin tehtyjen valuuttamääräisten nettosijoitusten suojaukseen. Suojausinstrumentteina käytetään valuuttatermiinejä tai valuuttamääräisiä lainoja. Valuuttatermiinien spot-hinnan muutos kirjataan oman pääoman muuntoeroihin ja esitetään laajan tuloslaskelman erissä. Termiinien korkoerot kirjataan tulosvaikutteisesti rahoituseriin. Valuuttamääräisten lainojen kurssiero kirjataan oman pääoman muuntoeroihin. Suojausinstrumenttien kertynyt voitto tai tappio kirjataan tuloslaskelmaan, kun ulkomaisesta yksiköstä luovutaan osittain tai kokonaan tai se puretaan.
Kytketyt johdannaiset
Konserni on laatinut menetelmäkuvaukset kytkettyjen johdannaisten tunnistamiseksi ja soveltaa niihin käyvän arvon laskentaa. Kytkettyjä johdannaisia voi sisältyä Kesko-konsernissa sellaisiin sitoviin kaupallisiin sopimuksiin, jotka on määritelty valuutassa, joka ei ole kummankaan osapuolen toimintavaluutta ja jota ei yleisesti käytetä siinä taloudellisessa ympäristössä, jossa liiketoimi toteutuu. Kytkettyjen johdannaisten käyvän arvon määrityksessä käytetään arvostushetken markkinahintoja ja arvonmuutos kirjataan tuloslaskelmaan.
Arvot 31.12.2017
Tase-erä, milj. € Käypään
arvoon
tulos-
vaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat
Lainat ja
muut
saamiset
Myytävissä
olevat
rahoitusvarat
Jaksotettuun
hankinta-
menoon
kirjattavat rahoitusvelat
Suojaus-
laskennan
alaiset johdannaiset
Tase-erien
kirjanpito-
arvot
Käypä arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat 23,0 23,0 23,0
Pitkäaikaiset korottomat saamiset 2,6 2,6 2,6
Johdannaiset 0,1 0,1 0,1
Pitkäaikaiset korottomat saamiset yhteensä 2,6 0,1 2,7 2,7
Pitkäaikaiset korolliset saamiset 62,7 62,7 62,7
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä 65,3 23,0 0,1 88,4 88,4
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 1 031,8 1 031,8 1 031,8
Johdannaiset 0,4 0,2 0,6 0,6
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset yhteensä 0,4 1 031,8 0,2 1 032,4 1 032,4
Korolliset saamiset 1,5 1,5 1,5
Käypään arvoon tulosvaik. kirj. rah.varat 171,0 171,0 171,0
Myytävissä olevat rahoitusvarat 94,2 94,2 94,2
Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä 171,3 1 033,3 94,2 0,2 1 299,1 1 299,1
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 171,3 1 098,6 117,3 0,3 1 387,5 1 387,5
Tase-erä, milj. € Käypään
arvoon
tulos-
vaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat
Lainat ja
muut
saamiset
Myytävissä
olevat
rahoitusvarat
Jaksotettuun
hankinta-
menoon
kirjattavat rahoitusvelat
Suojaus-
laskennan
alaiset johdannaiset
Tase-erien
kirjanpito-
arvot
Käypä arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset pitkäaikaiset velat 129,2 129,2 132,8
Johdannaiset 0,1 0,1 0,1
Korolliset pitkäaikaiset velat yhteensä 129,2 0,1 129,3 132,9
Korottomat pitkäaikaiset velat 31,0 31,0 31,0
Johdannaiset 0,4 0,4 0,4
Korottomat pitkäaikaiset velat yhteensä 31,0 0,4 31,4 31,4
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä 160,2 0,5 160,7 164,3
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Lyhyaikaiset korolliset velat 404,6 404,6 403,6
Ostovelat 1 023,7 1 023,7 1 023,7
Muut korottomat velat 188,0 188,0 188,0
Johdannaiset 0,6 0,6 0,6
Muut korottomat velat yhteensä 188,0 0,6 188,6 188,6
Siirtovelat 306,3 306,3 306,3
Johdannaiset 2,3 2,3 2,3
Siirtovelat yhteensä 2,3 306,3 308,5 308,5
Korottomat lyhytaikaiset velat yhteensä 2,3 1 517,9 0,6 1 520,8 1 520,8
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä 2,3 1 922,5 0,6 1 925,4 1 924,4
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 2,3 2 082,7 1,1 2 086,1 2 088,7
Arvot 31.12.2016
Tase-erä, milj. € Käypään
arvoon
tulos-
vaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat
Lainat ja
muut
saamiset
Myytävissä
olevat
rahoitusvarat
Jaksotettuun
hankinta-
menoon
kirjattavat rahoitusvelat
Suojaus-
laskennan
alaiset johdannaiset
Tase-erien
kirjanpito-
arvot
Käypä arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvarat
Myytävissä olevat rahoitusvarat 15,1 15,1 15,1
Pitkäaikaiset korottomat saamiset 1,8 1,8 1,8
Johdannaiset 0,0 0,0 0,0
Pitkäaikaiset korottomat saamiset yhteensä 1,8 0,0 1,9 1,9
Pitkäaikaiset korolliset saamiset 58,1 58,1 58,1
Johdannaiset 2,7 2,7 2,7
Pitkäaikaiset korolliset saamiset yhteensä 58,1 2,7 60,8 60,8
Pitkäaikaiset rahoitusvarat yhteensä 59,9 15,1 2,7 77,8 77,8
Lyhytaikaiset rahoitusvarat
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset 1 028,0 1 028,0 1 028,0
Johdannaiset 1,5 0,2 1,7 1,7
Myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset yhteensä 1,5 1 028,0 1 029,7 1 029,7
Korolliset saamiset 3,7 3,7 3,7
Käypään arvoon tulosvaik. kirj. rah.varat 93,3 93,3 93,3
Myytävissä olevat rahoitusvarat 156,8 156,8 156,8
Lyhytaikaiset rahoitusvarat yhteensä 94,8 1 031,7 156,8 0,0 1 283,5 1 283,5
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 94,8 1 091,6 171,9 2,7 1 361,3 1 361,3
Tase-erä, milj. € Käypään
arvoon
tulos-
vaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat ja -velat
Lainat ja
muut
saamiset
Myytävissä
olevat
rahoitusvarat
Jaksotettuun
hankinta-
menoon
kirjattavat rahoitusvelat
Suojaus-
laskennan
alaiset johdannaiset
Tase-erien
kirjanpito-
arvot
Käypä arvo
Pitkäaikaiset rahoitusvelat
Korolliset pitkäaikaiset velat 358,7 358,7 364,8
Korottomat pitkäaikaiset velat 39,6 39,6 39,6
Johdannaiset 0,6 0,6 0,6
Korottomat pitkäaikaiset velat yhteensä 39,6 0,6 40,2 40,2
Pitkäaikaiset rahoitusvelat yhteensä 398,2 0,6 398,8 405,0
Lyhytaikaiset rahoitusvelat
Lyhyaikaiset korolliset velat 156,0 156,0 156,1
Ostovelat 1 069,2 1 069,2 1 069,2
Muut korottomat velat 190,2 190,2 190,2
Johdannaiset 1,3 1,3 1,3
Muut korottomat velat yhteensä 190,2 1,3 191,6 191,6
Siirtovelat 311,7 311,7 311,7
Johdannaiset 4,6 4,6 4,6
Siirtovelat yhteensä 4,6 311,7 316,2 316,2
Korottomat lyhytaikaiset velat yhteensä 4,6 1 571,1 1,3 1 577,0 1 577,0
Lyhytaikaiset rahoitusvelat yhteensä 4,6 1 727,1 1,3 1 733,0 1 733,1
Kirjanpitoarvo arvostusryhmittäin 4,6 2 125,3 1,9 2 131,8 2 138,1
Siirtosaamiset ja -velat eivät sisällä tuloverosaamisia 11,1 milj. euroa (21,2 milj. euroa) ja tuloverovelkoja 5,6 milj. euroa (8,7 milj. euroa).
Saatuja ennakkomaksuja, 38,5 milj. euroa (35,3 milj. euroa), ei luokitella rahoitusveloiksi eivätkä ne sisälly yllä olevaan taulukkoon.
Lainojen käyvät arvot on laskettu tulevien kassavirtojen nykyarvon perusteella käyttäen tilinpäätöspäivän markkinakorkoja 0,1 %−1,5 %. Lyhytaikaisten korollisten velkojen käypä arvo on arvioitu olevan lähellä niiden tasearvoa. Pitkäaikaisten lainojen maturiteettijakautuma on esitetty liitteessä 4.3.