Hae keskon vuosiraportista 2017

Valitse liite

4.4 Rahoitustuotot ja -kulut
Milj. € 2017 2016
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot
Korkotuotot lainoista ja muista saamisista 10,0 11,3
Korkotuotot käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavista rahoitusvaroista 0,3 0,7
Korkotuotot myytävissä olevista rahoitusvaroista 1,2 1,6
Myyntivoitot myytävissä olevista rahoitusvaroista 2,6 1,0
Muut rahoitustuotot 4,5 0,4
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot yhteensä 18,6 15,0
Korkokulut ja muut rahoituskulut
Korkokulut jaksotettuun hankintamenoon kirjatuista rahoitusveloista -11,3 -10,8
Myyntitappiot myytävissä olevista rahoitusvaroista 0,0 0,0
Muut rahoituskulut -2,5 -0,8
Korkokulut ja muut rahoituskulut yhteensä -13,8 -11,6
Valuuttakurssierot
Kurssierot ja käypien arvojen muutokset johdannaisista, valuuttamääräisistä lainoista, joihin ei sovelleta suojauslaskentaa, ja pankkitileistä -3,3 -4,4
Valuuttakurssierot yhteensä -3,3 -4,4
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 1,5 -1,0
Korkokuluihin sisältyy rahoitusleasingsopimuksista tilikauden kuluksi kirjattuja korkoja 0,3 milj. euroa (0,1 milj. euroa).
USD-määräisen Private Placement -luottojärjestelyn realisoituneiden korkojohdannaisten suojaustulos kirjataan nettona korkokuluihin yhdessä lainan korkojen kanssa.