Hae keskon vuosiraportista 2017

Valitse liite

4.1 Pääomarakenteen hallinta
Kesko-konsernin pääoman hallintaa koskevat tavoitteet käsittävät konsernin vakavaraisuuteen ja maksuvalmiuteen liittyvät tavoitteet. Konsernin pääomarakennetta (oman ja vieraan pääoman suhdetta) johdetaan konsernitasolla. Konsernin vakavaraisuudelle ja maksuvalmiudelle asetettujen tavoitteiden tarkoituksena on turvata konsernin likviditeetti kaikissa markkinatilanteissa, mahdollistaa konsernin strategian toteuttaminen ja omistaja-arvon kasvattaminen. Tavoitteet on asetettu tunnusluvulle korolliset nettovelat/käyttökate. Osa konsernin korollisia velkoja koskevista sopimuksista sisältää kovenantteja, joiden ehdot on huomioitu edellä mainitussa tavoitetasossa. Konsernilla ei ole käytössä ulkoisen luottoluokituslaitoksen antamaa julkista luottoluokitusta.
Kesko-konsernin tunnuslukujen tavoitetasot hyväksytään konsernin hallituksessa. Hallitus on 26. toukokuuta 2015 hyväksynyt osana konsernin taloudellisia keskipitkän aikavälin tavoitteita alla esitetyt arvot tunnusluvuille vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen oman pääoman tuotto sekä korolliset nettovelat/käyttökate.
Tavoite-
taso
Toteuma
2017
Toteuma
2016
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto 14 % 12,2 11,9
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto 12 % 10,9 9,8
Korolliset nettovelat/käyttökate < 2,5 0,3 0,4
Milj. € 2017 2016
Korolliset velat 533,9 514,6
- Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 171,0 93,3
- Myytävissä olevat rahavarat 94,2 156,8
- Rahavarat 132,7 141,3
Korolliset nettovelat 135,9 123,3
Liikevoitto 324,6 146,8
+ poistot ja arvonalentumiset 153,7 161,6
Käyttökate 478,3 308,4
Korolliset nettovelat/käyttökate 0,3 0,4
Nettovelkaantumisaste, %
Korolliset nettovelat x 100
Oma pääoma