Hae keskon vuosiraportista 2017

Valitse liite

3.6 Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset
Laadintaperiaatteet
Myyntisaamiset on kirjattu kirjanpitoon alkuperäisen myynnin määräisenä. Arvonalentuminen kirjataan, kun on objektiivista näyttöä siitä, että arvonalentuminen on syntynyt. Myyntisaamisten arvonalentuminen on konsernissa määritelty yhtenäisin perustein saamisten erääntymisen perusteella. Lisäksi arvonalentuminen kirjataan, jos on muutoin näyttöä velallisen maksukyvyttömyydestä, konkurssista tai selvitystilasta. Arvonalentuminen kirjataan kuluksi muihin liiketoiminnan kuluihin. Jos aiemmin kuluksi kirjatusta eräästä saadaan myöhemmin suoritus, se kirjataan vähentämään muita liiketoiminnan kuluja.
Milj. € 2017 2016
Korolliset saamiset
Rahoitusleasingsaamiset - 0,3
Korolliset laina- ja muut saamiset 1,5 3,4
Korolliset saamiset yhteensä 1,5 3,7
Myyntisaamiset 836,0 831,2
Tuloverosaamiset 11,1 21,2
Muut korottomat saamiset
Korottomat laina- ja muut saamiset 21,8 24,5
Siirtosaamiset 174,5 174,1
Muut korottomat saamiset yhteensä 196,4 198,6
Yhteensä 1 045,0 1 054,6
Myyntisaamisista on kirjattu luottotappioiksi tuloslaskelmaan yhteensä 5,2 milj. euroa (6,7 milj. euroa). Luottoriskiä on kuvattu tarkemmin liitteessä 4.3.
Siirtosaamiset muodostuvat pääasiassa ostojen jaksotuksista.
Lyhytaikaisten myynti- ja lainasaamisten sekä lyhytaikaisten korollisten saamisten käyvän arvon oletetaan vastaavan niiden kirjanpitoarvoa saamisten lyhyen maturiteetin johdosta.