Hae keskon vuosiraportista 2017

Valitse liite

3.4 Aineettomat hyödykkeet
Laadintaperiaatteet
Liikearvo ja tavaramerkit
Liikearvoja ei poisteta, vaan ne testataan arvonalentumisen varalta vuosittain ja aina kun on viitteitä arvonalentumisesta. Arvonalentumisen testaamista varten liikearvot on kohdistettu rahavirtaa tuottaville yksiköille. Liikearvot arvostetaan alkuperäiseen hankintamenoon ja ennen 1.1.2004 hankituilta osin oletushankintamenoon vähennettynä arvonalentumisilla. Mahdollinen negatiivinen liikearvo tuloutetaan välittömästi. Liikearvosta kirjattua arvonalentumista ei peruuteta.
Aineettomista hyödykkeistä, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, ei kirjata poistoja. Ne testataan arvonalentumisen varalta vuosittain ja aina kun on viitteitä mahdollisesta arvonalentumisesta. Näihin aineettomiin hyödykkeisiin sisältyy yrityshankintojen yhteydessä aktivoituja tavaramerkkejä, jotka on kirjattu hankinta-ajankohdan käypään arvoon.
Muut aineettomat hyödykkeet
Määriteltävissä olevan taloudellisen vaikutusajan omaavien aineettomien hyödykkeiden hankintamenot merkitään taseeseen ja kirjataan kuluksi niiden taloudellisena vaikutusaikana. Tällaisia aineettomia hyödykkeitä ovat ohjelmistolisenssit, asiakassuhteet ja lisenssit, jotka on yritysostojen yhteydessä arvostettu hankinta-ajankohdan käypään arvoon sekä vuokraoikeudet, jotka poistetaan niiden todennäköisen vuokrakauden aikana.
Arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat:
Ohjelmistot ja -lisenssit 3−5 vuotta
Asiakas- ja toimittajasuhteet 10 vuotta
Lisenssit 20 vuotta
Tutkimus- ja kehittämismenot
Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot on kirjattu kuluksi tuloslaskelmaan niiden syntymishetkellä, sillä konsernilla ei ole aktivointikelpoisia kehittämismenoja. Aiemmin kuluksi kirjattuja kehittämismenoja ei aktivoida myöhemmillä kausilla.
Tietojärjestelmät
Uusien tietokoneohjelmistojen kehitysprojekteihin liittyvät välittömät menot aktivoidaan osaksi ohjelmistojen hankintamenoa. Tietokoneohjelmistot sisältyvät taseessa aineettomiin hyödykkeisiin ja niiden hankintameno poistetaan ohjelmistojen taloudellisena vaikutusaikana. Ohjelmistojen ylläpitomenot kirjataan kuluksi syntymishetkellä.
Rahoitusvaroihin kuulumattomien omaisuuserien arvonalentumiset
Konsernissa arvioidaan jokaisena tilinpäätöspäivänä, onko olemassa viitteitä siitä, että jonkin omaisuuserän arvo on saattanut alentua. Mikäli tällaisia viitteitä ilmenee, arvioidaan omaisuuserästä kerrytettävissä oleva rahamäärä. Liikearvosta sekä rajoittamattoman taloudellisen vaikutusajan omaavista aineettomista hyödykkeistä kerrytettävissä oleva rahamäärä arvioidaan vuosittain riippumatta siitä, onko viitteitä arvonalentumisista olemassa. Lisäksi arvonalentumistesti tehdään aina, kun on viitteitä arvonalentumisesta.
Kerrytettävissä olevalla rahamäärällä tarkoitetaan omaisuuserän käypää arvoa luovutuksesta aiheutuvilla menoilla vähennettynä tai sitä korkeampaa käyttöarvoa. Kerrytettävissä olevaa rahamäärää ei useinkaan voida arvioida omaisuuseräkohtaisesti. Tällöin, kuten myös liikearvon osalta, kerrytettävissä oleva rahamäärä määritellään sille rahavirtaa tuottavalle yksikölle, johon liikearvo tai muu omaisuuserä kuuluu.
Arvonalentuminen kirjataan, mikäli omaisuuserän kirjanpitoarvo ylittää omaisuuserästä kerrytettävissä olevan rahamäärän. Arvonalentuminen kirjataan tuloslaskelmaan. Omaisuuserästä aikaisemmin kirjattu arvonalentuminen peruutetaan, jos uudelleen arvioitaessa kerrytettävissä oleva rahamäärä on kasvanut. Omaisuuserän arvonalentumista ei kuitenkaan peruuteta enempää, kuin mikä omaisuuserän kirjanpitoarvo olisi ollut ennen arvonalentumisen kirjaamista. Liikearvosta tehtyä arvonalentumista ei peruuteta missään tilanteessa.
2017
Milj. €
Liikearvo Tavaramerkit Muut aineettomat
hyödykkeet
Ennakko-
maksut
Yhteensä
2017
Hankintameno
Hankintameno 1.1. 249,6 131,0 284,0 18,3 682,9
Kurssierot -0,2 -2,6 -4,0 0,0 -6,9
Lisäykset 1,0 17,7 14,2 32,9
Liiketoimintojen hankinnat 0,0 0,0
Liiketoimintojen myynnit -12,9 -39,1 -12,4 -0,0 -64,3
Vähennykset -80,6 -0,5 -81,1
Siirrot erien välillä 18,0 -14,9 3,0
Hankintameno 31.12. 237,5 89,3 222,6 17,0 566,5
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -59,7 -7,8 -184,9 0,0 -252,3
Kurssierot 0,2 0,6 2,9 3,7
Myytyjen liiketoimintojen kertyneet poistot 8,8 12,0 20,8
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 80,6 80,6
Tilikauden poisto ja arvonalentumiset -14,5 -28,5 -43,0
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -65,2 -7,2 -117,8 0,0 -190,2
Kirjanpitoarvo 1.1. 189,9 123,3 99,1 18,3 430,5
Kirjanpitoarvo 31.12. 172,3 82,2 104,7 17,0 376,2
2016
Milj. €
Liikearvo Tavaramerkit Muut aineettomat
hyödykkeet
Ennakko-
maksut
Yhteensä
2016
Hankintameno
Hankintameno 1.1. 101,6 70,9 229,5 8,4 410,3
Kurssierot -0,0 1,8 2,3 4,1
Lisäykset 152,2 25,1 14,6 191,8
Liiketoimintojen hankinnat 58,3 39,6 6,2 104,0
Liiketoimintojen myynnit -0,1 -9,8 -9,9
Vähennykset -10,5 -0,2 -10,7
Siirrot erien välillä -4,0 8,0 -10,7 -6,7
Hankintameno 31.12. 249,6 131,0 284,0 18,3 682,9
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -60,6 -7,4 -174,0 0,0 -241,8
Kurssierot 0,1 -0,4 -1,8 -2,1
Myytyjen liiketoimintojen kertyneet poistot 0,1 3,8 3,9
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,6 10,5 11,1
Tilikauden poisto ja arvonalennukset -23,4 -23,4
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -59,7 -7,8 -184,9 0,0 -252,3
Kirjanpitoarvo 1.1. 41,0 63,5 55,5 8,4 168,4
Kirjanpitoarvo 31.12. 189,9 123,3 99,1 18,3 430,5
Muut aineettomat hyödykkeet sisältää muita pitkävaikutteisia menoja, joista 62,5 milj. euroa (55,4 milj. euroa) on ohjelmistoja ja lisenssejä.
Liikearvot ja aineettomat oikeudet toimialoittain
Milj. € Tavaramerkit
2017
Liikearvo
2017
Diskonttaus-
korko
(WACC)
2017
Tavaramerkit
2016
Liikearvo
2016
Diskonttaus-
korko
(WACC)
2016
Päivittäistavarakauppa 76,1 6,0 76,1 6,0
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa
Byggmakker, Norja 23,9 7,0 25,9 7,0
Onninen 58,3 55,1 7,2 58,3 55,1 7,1
Kesko Senukai, Baltia 21,1 7,0 20,5 7,0
K-rauta Rus, Venäjä 14,5 11,0
Indoor, Suomi 39,1 4,1 7,0
Autokauppa 20,0 7,0 19,7 7,0
Yhteensä 82,2 172,3 123,3 189,9
Aineettomat hyödykkeet, joilla on rajoittamaton taloudellinen vaikutusaika, testataan vuosittain mahdollisen arvonalentumisen varalta ja aina, kun on viitteitä arvonalentumisesta.
Aineettomiin hyödykkeisiin sisältyvien tavaramerkkien (brändit) taloudellinen vaikutusaika on arvioitu rajoittamattomaksi, koska niiden on arvioitu vaikuttavan rahavirtojen kerryttämiseen määrittelemättömän ajan. Arvio perustuu siihen, että ei ole ennakoitavissa rajaa sille ajanjaksolle, jonka aikana nämä tavaramerkit kerryttävät rahavirtaa konsernille. Tavaramerkit sisältyvät yrityshankintojen yhteydessä hankittuihin omaisuuseriin.
Rahavirtaa tuottavat yksiköt on määritelty enintään raportoitavien toimialojen tasolle.
WACC on määritelty verojen jälkeen. Korkoa on käytetty arvonalentumistestauksessa.
Liikearvojen ja aineettomien hyödykkeiden arvonalentumistestaus
Rahavirtaa tuottavan yksikön liiketoiminnasta kerrytettävissä oleva rahamäärä perustuu arvonalentumistestauksessa käyttöarvolaskelmiin. Näissä laskelmissa ennakoidut rahavirrat perustuvat johdon hyväksymiin taloudellisiin suunnitelmiin, jotka kattavat kolmen vuoden ajanjakson. Suunnitelmien tärkeimmät olettamukset ovat kokonaismarkkinoiden kasvu- ja kannattavuuskehitys, kauppapaikkaverkoston muutokset, tuote- ja palveluvalikoima, hinnoittelu sekä liiketoiminnan kustannusten kehitys. Tämän ajanjakson jälkeiset rahavirrat on arvioitu 1,5−2,0 %:n (1,0−4,0 %) kasvuennusteen mukaan maakohtaiset erot huomioiden.
Diskonttauskorkona on käytetty toimialoittain ja maittain määritettyä pääoman tuottovaatimusta (WACC) verojen jälkeen, jota oikaistaan testauksen yhteydessä verovaikutuksella. Tuottovaatimuksen laskentakomponentit ovat riskitön tuottoprosentti, markkinariskipreemio, toimialakohtainen betakerroin, tavoitepääomarakenne, vieraan pääoman kustannus sekä maariskit. Diskonttauskorot pysyivät edellisvuoden tasolla.
Arvonalentumiset
Tilikauden 2017 aikana K-rauta Rusin (rakentamisen ja talotekniikan kauppa) liikearvosta tehtiin 14,5 milj. euron suuruinen arvonalentuminen. Arvonalentumisen kirjaamiseen vaikutti tavoitteita alhaisempi tuloskehitys. Arvonalentuminen on esitetty vertailukelpoisuuteen vaikuttavana eränä. Tilikauden 2016 aikana liikearvoihin ja aineettomiin oikeuksiin ei ole kohdistunut arvonalentumisia.
Herkkyysanalyysi
Keskeiset muuttujat arvonalentumistestauksessa ovat käyttökateprosentti ja diskonttauskorko. Herkimmät oletuksissa tapahtuville muutoksille ovat rakentamisen ja talotekniikan kaupan Byggmakker-liiketoimintaan liittyvä tuotemerkki, jossa yli 0,5 %-yksikön aleneminen käyttökatteen residuaalissa aiheuttaisi arvonalentumistilanteen. Arvioitaessa muita rahavirtaa tuottavia yksiköitä johdon arvioiden mukaan minkään keskeisen muuttujan ennakoitavissa oleva muutos ei johtaisi tilanteeseen, jossa yksikön kerrytettävissä oleva rahamäärä alittaisi sen kirjanpitoarvon.