Hae keskon vuosiraportista 2017

Valitse liite

3.3 Aineelliset hyödykkeet
Laadintaperiaatteet
Aineelliset hyödykkeet muodostuvat pääosin maa-alueista, rakennuksista sekä koneista ja kalustosta. Aineelliset hyödykkeet on arvostettu taseessa alkuperäiseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla sekä mahdollisilla arvonalentumisilla. Hankittujen liiketoimintojen aineelliset hyödykkeet arvostetaan hankintahetkellä käypään arvoon.
Aineellisten hyödykkeiden myöhemmin syntyvät menot sisällytetään hyödykkeen kirjanpitoarvoon tai kirjataan erilliseksi omaisuuseräksi vain, kun on todennäköistä, että konsernille koituu hyödykkeestä taloudellista hyötyä tulevaisuudessa ja hyödykkeen hankintameno on luotettavasti määriteltävissä. Uudella osalla korvatun hyödykkeen osan kirjanpitoarvo kirjataan pois taseesta. Rakennusten koneita ja laitteita käsitellään erillisinä hyödykkeinä ja näiden uusimiseen liittyvät merkittävät menot aktivoidaan. Kaikki muut aineellisten hyödykkeiden korjaus-, huolto- ja ylläpitomenot kirjataan kuluiksi tuloslaskelmaan sillä kaudella, jonka aikana ne toteutuvat.
Aineellisista hyödykkeistä tehdään tasapoistot niiden arvioidun taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Maa-alueista ei tehdä poistoja.
Tavallisimmat arvioidut taloudelliset vaikutusajat ovat:
Rakennukset ja rakennelmat 10−33 vuotta
Rakennusten osat 8−10 vuotta
Koneet ja kalusto 3−8 vuotta
Autot ja kuljetuskalusto 5 vuotta
Aineellisten hyödykkeiden jäännösarvo ja taloudellinen vaikutusaika tarkistetaan vähintään jokaisen tilikauden lopussa. Mikäli arvioissa taloudellisesta vaikutusajasta tai taloudellisen hyödyn jakautumisesta on tapahtunut muutoksia aikaisempiin arvioihin verrattuna, otetaan arvion muutoksen vaikutus huomioon.
Aineellisten hyödykkeiden poistot lopetetaan silloin, kun hyödyke luokitellaan myytävänä olevaksi pitkäaikaiseksi omaisuuseräksi.
Aineellisten hyödykkeiden myynneistä ja luovutuksista syntyvät voitot ja tappiot kirjataan tuloslaskelmaan ja esitetään liiketoiminnan muina tuottoina ja kuluina.
Konserni ei ole aktivoinut korkomenoja osaksi hyödykkeiden hankintamenoja, koska konsernilla ei ole ehdot täyttäviä omaisuuseriä.
2017
Milj. €
Maa- ja
vesialueet
Rakennukset
ja
rakennelmat
Koneet
ja kalusto
Muut aineelliset
hyödykkeet
Ennakko-
maksut
ja kesken-
eräiset hankinnat
Yhteensä
2017
Hankintameno
Hankintameno 1.1. 302,8 1 058,9 530,7 58,4 101,1 2 052,0
Kurssierot -5,4 -15,2 -4,1 -2,8 -0,4 -27,9
Lisäykset 13,0 185,6 75,1 4,3 29,3 307,4
Liiketoimintojen hankinnat 2,8 8,6 0,0 0,0 11,4
Vähennykset -0,8 -6,1 -75,4 -0,3 -6,4 -89,0
Liiketoimintojen myynnit -1,2 -12,9 -12,5 -0,1 -0,1 -26,8
Siirrot erien välillä 2,5 60,2 7,0 0,9 -73,6 -3,0
Hankintameno 31.12. 313,7 1 279,2 520,8 60,4 50,0 2 224,0
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -6,1 -485,6 -378,7 -31,2 -901,6
Kurssierot 0,0 5,9 2,9 1,4 10,2
Myytyjen liiketoimintojen kertyneet poistot ja arvonalentumiset -1,1 7,5 9,0 0,1 15,6
Vähennysten kertyneet poistot 0,3 4,8 50,3 0,2 55,6
Siirtojen kertyneet poistot 0,0 0,1 0,0 0,1
Tilikauden poisto ja arvonalentumiset 0,0 -50,4 -55,5 -4,9 -110,7
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -7,0 -517,8 -371,9 -34,3 -931,0
Kirjanpitoarvo 1.1. 296,6 573,3 152,0 27,2 101,1 1 150,4
Kirjanpitoarvo 31.12. 306,8 761,4 148,9 26,0 50,0 1 293,1
2016
Milj. €
Maa- ja
vesialueet
Rakennukset
ja
rakennelmat
Koneet
ja kalusto
Muut aineelliset
hyödykkeet
Ennakko-
maksut
ja kesken-
eräiset hankinnat
Yhteensä
2016
Hankintameno
Hankintameno 1.1. 357,2 1 184,2 508,5 83,3 71,1 2 204,4
Kurssierot 0,9 4,2 7,0 1,0 0,2 13,3
Lisäykset 13,5 68,4 58,3 5,8 86,2 232,2
Liiketoimintojen hankinnat 1,4 11,2 44,9 0,2 1,7 59,4
Vähennykset -2,4 -19,9 -55,3 -0,4 -0,7 -78,6
Liiketoimintojen myynnit -52,1 -180,8 -34,4 -26,1 -2,7 -296,0
Siirrot erien välillä -15,7 -8,6 1,7 -5,5 -54,8 -82,7
Hankintameno 31.12. 302,8 1 058,9 530,7 58,4 101,1 2 052,0
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 1.1. -11,7 -486,1 -391,3 -33,1 -922,3
Kurssierot -1,4 -2,9 -0,5 -4,8
Myytyjen liiketoimintojen kertyneet poistot ja arvonalentumiset 9,6 40,8 15,8 4,3 70,4
Vähennysten kertyneet poistot 11,4 44,9 -0,2 56,1
Siirtojen kertyneet poistot 25,9 3,6 5,2 34,8
Tilikauden poisto ja arvonalentumiset -4,0 -76,1 -48,8 -6,9 -135,8
Kertyneet poistot ja arvonalentumiset 31.12. -6,1 -485,6 -378,7 -31,2 -901,6
Kirjanpitoarvo 1.1. 345,5 698,1 117,2 50,2 71,1 1 282,1
Kirjanpitoarvo 31.12. 296,6 573,3 152,0 27,2 101,1 1 150,4
Aineellisiin hyödykkeisiin sisältyy rahoitusleasingsopimuksilla vuokrattuja koneita ja kalustoa seuraavasti:
Milj. € 2017 2016
Hankintameno 28,5 23,4
Kertyneet poistot -18,3 -15,3
Kirjanpitoarvo 10,2 8,1