Hae keskon vuosiraportista 2017

Valitse liite

3.10 Varaukset
Laadintaperiaatteet
Varaus kirjataan, kun konsernille on syntynyt aikaisemman tapahtuman seurauksena oikeudellinen tai tosiasiallinen velvoite ja on todennäköistä, että velvoitteen täyttäminen edellyttää taloudellista suoritusta ja että velvoitteen määrä on luotettavasti arvioitavissa. Varausten määriä arvioidaan jokaisena tilinpäätöspäivänä ja niiden määriä muutetaan vastaamaan parasta arviota tarkasteluhetkellä. Varausten muutokset kirjataan tuloslaskelmaan samaan erään, mihin varaus alun perin on kirjattu. Konsernin varaukset liittyvät merkittävimmiltä osin konsernin myymien tuotteiden osalta annettuihin takuusitoumuksiin sekä tappiollisiin vuokrasopimuksiin.
Takuuvaraus kirjataan, kun takuuehdot täyttävä tuote myydään. Varauksen määrä perustuu kokemusperäiseen tietoon takuumenojen toteutumisesta. Vuokrasopimuksista muodostuu tappiollisia ja niistä kirjataan varaus, mikäli vuokratila jää tyhjäksi tai se vuokrataan edelleen maksettua vuokraa alemmalla vuokralla. Tyhjien vuokratilojen arvioidusta tappiosta jäljellä olevalta vuokrakaudelta sekä edelleen vuokratuista tiloista syntyvistä tappioista kirjataan varaus.
Milj. € Tappiolliset vuokra-
sopimukset
Takuu-
varaukset
Muut varaukset Yhteensä
Varaukset 1.1.2017 12,3 24,9 18,6 55,8
Valuuttakurssivaikutukset -0,0 -0,0
Varausten lisäykset 9,9 13,7 12,8 36,4
Varausten peruutukset -0,0 -12,0 -4,8 -16,8
Varausta vastaan toteutuneet kulut -14,6 -0,9 -3,6 -19,1
Konsernirakenteen muutokset 0,4 0,4
Varaukset 31.12.2017 7,6 25,6 23,5 56,7
Varausten jakautuminen
Pitkäaikainen 13,2 11,9 25,1
Lyhytaikainen 7,6 12,4 11,5 31,6
Tappiollisia vuokrasopimuksia koskevina varauksina on käsitelty konsernin harjoittaman liiketoiminnan käytöstä poistuneiden tyhjillään olevien vuokratilojen vuokravastuut sekä edelleen vuokrattujen vuokratilojen nettovuokratappiot. Konserniyhtiöiden myymiin ajoneuvoihin ja koneisiin liittyvistä takuista ja huolenpitosopimuksista on kirjattu varaus. Varauksen määrä perustuu aikaisempien vuosien kokemuksiin toteutuneista takuuvelvoitteista.