Hae keskon vuosiraportista 2017

Valitse liite

3.1 Sidottu pääoma ja käyttöpääoma
Sidottu pääoma
Milj. € Liite 31.12.2017 31.12.2016
Aineelliset hyödykkeet 3.3 1 293,1 1 150,4
Aineettomat hyödykkeet 3.4 376,2 430,5
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 3.9 117,4 107,9
Myytävissä olevat pitkäaikaiset rahoitusvarat 4.3 23,0 15,1
Pitkäaikaiset saamiset 4.3 65,4 62,6
Eläkesaamiset 3.8 207,5 164,7
Korolliset lyhytaikaiset saamiset 4.5 1,5 3,7
Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät 3.7 1,8 45,7
Korottomat pitkäaikaiset velat -1,5 -9,6
Eläkevelvoitteet 3.8 -0,4 -0,8
Varaukset 3.10 -56,7 -55,8
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 3.7 -0,1 -0,8
Käyttöpääoma 417,1 408,7
Yhteensä 2 444,4 2 322,4
Käyttöpääoma
Milj. € Liite 31.12.2017 31.12.2016
Vaihto-omaisuus 3.5 938,6 978,9
Myyntisaamiset 3.6 836,0 831,2
Tuloverosaamiset 3.6 11,1 21,2
Muut korottomat saamiset 3.6 196,4 198,6
Ostovelat -1 023,7 -1 069,2
Muut korottomat velat -227,1 -226,9
Tuloverovelat -5,6 -8,7
Siirtovelat -308,5 -316,2
Yhteensä 417,1 408,7
Siirtovelat muodostuvat lähinnä ostojen ja henkilöstökulujen jaksotuksista.
Korottomiin pitkäaikaisiin velkoihin sisältyy lisäksi toimialoille kohdistamaton erä 29,9 milj. euroa (30,6 milj euroa), joka liittyy yhteisyritykselle myytyjen kiinteistöjen myyntivoittojaksotukseen. Erä ei sisälly sidottuun pääomaan.