Hae keskon vuosiraportista 2017

Valitse liite

2.8 Rahavirtalaskelmaan liittyvät liitetiedot
Investoinnit ja rahoitustapahtumat, joihin ei liity rahaliikennettä
Milj. € 2017 2016
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden hankinnat yhteensä 347,8 280,8
Tytäryhtiöhankinnat ja investoinnit osakkuusyrityksiin sekä muihin sijoituksiin yhteensä 2,1 434,5
Investoinnit yhteensä 349,9 715,3
joista kassastamaksuilla rahoitetut 327,0 567,6
Hankittuihin yhtiöihin liittyvät lainat ja rahavarat 1,0 139,7
Maksut aikaisempien tilikausien investoinneista -9,6 -4,9
Rahoitusleasingillä tai muulla velalla rahoitetut investoinnit 31,5 12,9
Yhteensä 349,9 715,3
Liiketoiminnan rahavirtojen oikaisut
Milj. € 2017 2016
Oikaistaan tuloslaskelman erät, joihin ei liity maksutapahtumaa ja erät, jotka esitetään muualla rahavirtalaskelmassa:
Varausten muutos 1,5 4,9
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista -1,6 0,6
Arvonalentumiset 14,5 24,0
Luottotappiot 5,2 6,7
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden sekä liiketoimintojen myyntivoitot -91,3 -3,7
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden sekä liiketoimintojen myyntitappiot 4,1 65,8
Osakepalkkiokulut -2,6 -1,2
Etuuspohjaiset eläkkeet 1,7 -0,8
Muut 1,8 -5,7
Yhteensä -66,9 90,6
Liiketoiminnan rahavirtojen oikaisujen ryhmä Muut sisältää ostojen ja myyntien toteutumattomien kurssivoittojen ja -tappioiden oikaisun sekä muiden ei-maksuperusteisten erien oikaisun.
Rahavirtalaskelman rahavarat
Milj. € 2017 2016
Myytävissä olevat rahoitusvarat (maturiteetti alle 3 kk) 37,5 59,6
Rahavarat 132,7 141,3
Yhteensä 170,2 200,8
Rahavirtalaskelmassa rahavaroina käsitellään taseen rahavarojen lisäksi myytävissä olevista rahoitusvaroista ne erät, jotka erääntyvät alle kolmen kuukauden kuluessa hankinta-ajankohdasta lukien.
Rahavarojen ja velkojen täsmäytyslaskelma
Milj. € 2017 2016
Myytävissä olevat rahoitusvarat (maturiteetti alle 3 kk) 37,5 59,6
Rahavarat 132,7 141,3
Lainat - vuoden kuluessa takaisin maksettavat (mukaan lukien luotolliset tilit) -404,6 -156,0
Lainat - yli vuoden kuluttua takaisin maksettavat -129,3 -358,7
Rahavarojen ja velkojen netto -363,7 -313,8
Milj. € 2017 2016
Rahavarat ja myytävissä olevat rahoitusvarat 170,2 200,8
Bruttovelat - kiinteäkorkoiset -363,6 -366,9
Bruttovelat - vaihtuvakorkoiset -170,3 -147,7
Rahavarojen ja velkojen netto -363,7 -313,8
Muut varat Rahoitukseen liittyvät velat Yhteensä
Milj. € Rahavarat ja
luotolliset tilit
Myytävissä olevat rahoitusvarat Rahoitus-
leasing
vuoden kuluessa
Rahoitus- leasing yli vuoden kuluttua Lainat vuoden kuluessa Lainat yli vuoden kuluttua
Rahavarojen ja velkojen netto 1.1.2017 141,3 59,6 -2,9 -5,7 -153,1 -352,9 -313,8
Rahavirrat -8,4 -22,1 1,7 5,4 -235,5 230,6 -28,3
Tytäryhtiöhankinnat 1,0 -13,1 -12,1
Tytäryhtiömyynnit -1,2 -0,0 0,0 0,0 0,0 -1,2
Hankinnat - rahoitusleasing ja kannustimet -2,3 -6,8 -9,1
Valuuttakurssioikaisut 0,1 0,0 0,1 0,6 0,0 0,7
Rahavarojen ja velkojen netto 31.12.2017 132,7 37,5 -3,5 -7,0 -401,1 -122,3 -363,7
Muut varat Rahoitukseen liittyvät velat Yhteensä
Milj. € Rahavarat ja
luotolliset tilit
Myytävissä olevat rahoitusvarat Rahoitus-
leasing
vuoden kuluessa
Rahoitus- leasing yli vuoden kuluttua Lainat vuoden kuluessa Lainat yli vuoden kuluttua
Rahavarojen ja velkojen netto 1.1.2016 141,2 192,8 -4,5 -3,8 -176,3 -254,5 -105,1
Rahavirrat -31,0 -133,9 3,0 2,0 23,9 -98,5 -234,5
Tytäryhtiöhankinnat 30,4 -1,2 -3,5 -0,7 25,0
Tytäryhtiömyynnit -5,2 0,0 -5,2
Hankinnat - rahoitusleasing ja kannustimet -0,1 -0,4 -0,5
Valuuttakurssioikaisut 5,8 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 6,5
Rahavarojen ja velkojen netto 31.12.2016 141,3 59,6 -2,9 -5,7 -153,1 -352,9 -313,8