Hae keskon vuosiraportista 2017

Valitse liite

2.7 Osakekohtainen tulos
Laadintaperiaatteet
Laimentamaton osakekohtainen tulos lasketaan jakamalla emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva tilikauden voitto tilikauden aikana ulkona olevien osakkeiden lukumäärän painotetulla keskiarvolla. Laimennusvaikutuksella oikaistua osakekohtaista tulosta laskettaessa osakkeiden lukumäärän painotetussa keskiarvossa otetaan huomioon kaikkien laimentavien potentiaalisten osakkeiden osakkeiksi muuttamisesta johtuva laimentava vaikutus.
2017 2016
Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden tulos, milj. € 257,8 98,6
Osakkeiden lukumäärä
Ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo 99 426 302 99 248 794
Laimennettu ulkona olevien osakkeiden painotettu keskiarvo 99 426 302 99 248 794
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos
Laimentamaton € 2,59 0,99
Laimennusvaikutuksella oikaistu € 2,59 0,99
Vertailukelpoinen tulos/osake, laimentamaton, € 2,28 2,01
Vertailukelpoisen tuloksen täsmäytyslaskelma on esitetty liitteessä 2.2.