Hae keskon vuosiraportista 2017

Valitse liite

2.6 Tuloverot
Laadintaperiaatteet
Konsernin tuloslaskelman veroihin on kirjattu konserniyhtiöiden tilikauden tuloksia vastaavat suoriteperusteiset verot, aikaisempien tilikausien verojen oikaisut sekä laskennallisten verojen muutokset. Konserniyhtiöiden verot on laskettu perustuen kunkin yhtiön paikallisen verolainsäädännön mukaan määräytyvään verotettavaan tuloon. Muihin laajan tuloksen eriin kirjattavien erien verovaikutus on kirjattu vastaavasti muihin laajan tuloksen eriin.
Laskennalliset verosaamiset ja -velat kirjataan kaikista väliaikaisista eroista varojen ja velkojen verotuksellisten arvojen ja kirjanpitoarvojen välillä. Liikearvoista ei ole laskettu laskennallista verovelkaa siltä osin, kun liikearvot eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia. Tytäryhtiöiden jakamattomista voittovaroista ei kirjata laskennallista veroa, ellei voitonjako ole todennäköinen ja aiheuta siten veroseuraamuksia.
Laskennallinen vero on laskettu tilinpäätöspäivänä voimassa olevilla verokannoilla ja verokantojen muuttuessa tiedossa olevalla uudella verokannalla. Laskennallinen verosaaminen kirjataan siihen määrään saakka, kun on todennäköistä, että se voidaan hyödyntää tulevaisuudessa syntyvää verotettavaa tuloa vastaan. Samaa veronsaajaa koskevat konsernin laskennalliset verosaamiset ja -velat on netotettu.
Merkittävimmät väliaikaiset erot syntyvät etuuspohjaisista eläkejärjestelyistä, aineellisista hyödykkeistä (poistoero), varauksista sekä yrityshankintojen yhteydessä suoritetuista tase-erien käypiin arvoihin arvostuksista.
Milj. € 2017 2016
Tilikauden verotettavaan tuloon perustuvat verot -55,7 -41,3
Edellisten tilikausien verot -0,4 -0,8
Laskennalliset verot -2,7 10,7
Yhteensä -58,8 -31,4
Tuloslaskelman verokulun ja emoyhtiön verokannalla laskettujen verojen välinen täsmäytyslaskelma
Milj. € 2017 2016
Tulos ennen veroja 327,6 145,2
Verot emoyhtiön verokannan 20,0 % mukaan -65,5 -29,0
Ulkomaisten tytäryhtiöiden erilaisten verokantojen vaikutus 2,2 3,3
Verovapaiden tulojen vaikutus 15,4 0,6
Vähennyskelvottomien kulujen vaikutus -4,6 -7,1
Verotuksellisten tappioiden vaikutus -4,9 -4,9
Konserniyhdistelyn vaikutus 0,3 6,4
Edellisten tilikausien verot -0,4 -0,8
Verokantamuutoksen vaikutus -0,3 0,3
Muut -0,9 -0,2
Verot tuloslaskelmassa -58,8 -31,4
1.1.2018 Norjassa ja Latviassa voimaan astuneiden yritysverokantamuutosten vaikutus tilikauden 2017 veroihin oli -0,3 milj. euroa. 1.1.2017 Norjassa voimaan astuneen yritysverokannan muutos tilikauden 2016 laskennallisiin veroihin oli 0,3 milj. euroa.