Hae keskon vuosiraportista 2017

Valitse liite

2.4 Liiketoiminnan kulut
Laadintaperiaatteet
Liiketoiminnan muissa kuluissa esitetään muut kuin myytyjen suoritteiden hankintamenot kuten henkilöstö-, vuokra-, markkinointi-, kiinteistöjen ja kauppapaikkojen ylläpitokulut sekä tietojärjestelmäkulut. Liiketoiminnan muissa kuluissa esitetään myös aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutuksesta syntyvät tappiot, liiketoimintojen myyntitappiot sekä kaupallisten valuuttariskien suojaukseen käytettyjen johdannaisten realisoituneet ja realisoitumattomat tappiot.
Henkilöstökulut
Milj. € 2017 2016
Palkat ja palkkiot -610,9 -574,7
Sosiaalikulut -53,2 -57,5
Eläkkeet
Etuuspohjaiset eläkejärjestelyt -3,2 0,3
Maksupohjaiset eläkejärjestelyt -81,8 -78,6
Osakeperusteiset maksut -9,8 -12,3
Yhteensä -758,8 -722,8
Tiedot konsernin johtohenkilöiden työsuhde-etuuksista ja muista lähipiiritapahtumista esitetään liitetiedossa 5.3 ja osakepalkitsemiseen liittyvät tiedot liitetiedossa 5.4.
Konsernin henkilökunta keskimäärin
2017 2016
Päivittäistavarakauppa 6 733 8 200
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 13 662 12 743
Autokauppa 809 780
Yhteiset toiminnot 872 752
Yhteensä 22 077 22 475
Liiketoiminnan muut kulut
Milj. € 2017 2016
Vuokrakulut -463,7 -458,1
Markkinointikulut -210,1 -219,2
Kiinteistöjen ja kauppapaikkojen ylläpitokulut -131,8 -129,0
ICT-kulut -93,3 -91,8
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntitappiot -2,4 -2,1
Liiketoimintojen myyntitappiot -1,5 -63,7
Johdannaissopimusten realisoituneet tappiot ja käyvän arvon muutokset -3,9 -3,7
Muut liikekulut -160,8 -161,9
Yhteensä -1 067,5 -1 129,5

Liiketoiminnan kululajit 2017

Liiketoiminnan kululajit 2016

Tilintarkastajien palkkiot
Milj. € 2017 2016
Palkkiot PwC-ketjuun kuuluville yhtiöille
Tilintarkastus 1,0 0,9
Veroneuvonta 0,1 0,1
Muut palvelut 1,2 0,3
Yhteensä 2,2 1,4
Muut tilintarkastustoimistot 1,2 2,0
PwC Oy:n palkkiot muista kuin tilintarkastuspalveluista Kesko-konserniin kuuluville yhtiöille olivat yhteensä 1,2 milj. euroa.