Hae keskon vuosiraportista 2017

Valitse liite

2.3 Liiketoiminnan muut tuotot
Laadintaperiaatteet
Liiketoiminnan muina tuottoina esitetään muut kuin varsinaiseen suoritemyyntiin liittyvät tuotot, kuten vuokratuotot, kauppapaikka- ja ketjumaksut sekä muut erilaiset palvelukorvaukset ja provisiot. Liiketoiminnan muissa tuotoissa esitetään myös aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutuksesta syntyvät voitot, liiketoimintojen myyntivoitot sekä kaupallisten valuuttariskien suojaukseen käytettyjen johdannaisten realisoituneet ja realisoitumattomat voitot.
Milj. € 2017 2016
Palvelukorvaukset 550,4 535,3
Vuokratuotot 40,4 41,9
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden myyntivoitot 54,3 3,3
Liiketoimintojen myyntivoitot 32,6 0,6
Johdannaissopimusten realisoituneet voitot ja käyvän arvon muutokset 2,2 5,2
Muut 111,0 112,7
Yhteensä 790,9 699,0
Palvelukorvaukset ovat pääosin ketjuyritysten maksamia ketju- ja kauppapaikkamaksuja.
Liiketoiminnan muihin tuottoihin sisältyy vertailukelpoisuuteen vaikuttavia eriä 86,6 milj. euroa (1,8 milj. euroa). Vertailukelpoisuuteen vaikuttavista eristä on kerrottu tarkemmin liitteessä 2.2.