Hae keskon vuosiraportista 2017

Valitse liite

2.2 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Laadintaperiaatteet
Tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat käsitellään vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä ja ne on kohdistettu toimialoille. Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviksi eriksi luokitellaan kiinteistöjen, osakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä syntyneet myyntivoitot ja -tappiot, arvonalentumiset sekä merkittävät liiketoimintojen rakennejärjestelyt. Myyntivoitot on esitetty tuloslaskelmassa liiketoiminnan muissa tuotoissa ja myyntitappiot liiketoiminnan muissa kuluissa. Arvonalentumiset on esitetty tuloslaskelmassa rivillä poistot ja arvonalentumiset.
Milj. € 2017 2016
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Myyntivoitot 83,4 4,2
Myyntitappiot -1,8 -71,0
Arvonalentumiset -15,0 -30,0
Rakennejärjestelyt -38,7 -29,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa yhteensä 27,9 -126,2
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät rahoituserissä -0,4 -
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät tuloveroissa 3,8 25,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 31,4 -100,9
Vuoden 2017 vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyy merkittävimpinä erinä Baltian kiinteistöjärjestelystä syntynyt myyntivoitto 49,7 milj. euroa, K-maatalous-liiketoiminnan myynnistä syntynyt myyntivoitto 12,3 milj. euroa, Asko ja Sotka –huonekalukaupan myynnistä syntynyt myyntivoitto 19,0 milj. euroa, Venäjän liikearvon arvonalentuminen 14,5 milj. euroa sekä Suomen Lähikaupan ketjujen konvertointiin ja kauppojen kauppiaille siirtämiseen liittyvät kulut 21,4 milj. euroa.
Vuoden 2016 vertailukelpoisuuteen vaikuttaviin eriin sisältyy Venäjän päivittäistavarakaupan myyntitappio 69,2 milj. euroa, arvonalentumiset 30,0 milj. euroa, Suomen Lähikaupan ketjujen konvertointiin liittyvät kulut 11,4 milj. euroa ja rakennejärjestelyihin sisältyvät yritysostojen varainsiirtoverot 6,9 milj. euroa. Rauta- ja sisustuskaupan kiinteistöjen toimintavaluutta muutettiin 31.12.2016 Venäjän kiinteistömarkkinan muutoksesta johtuen eurosta ruplaksi ja tästä johtuen kiinteistöihin kohdistettiin 15 milj. euron arvonalentumiskirjaus.
Milj. € 2017 2016
Liikevoitto, vertailukelpoinen
Liikevoitto 324,6 146,8
Vähennettynä
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa 27,9 -126,2
Liikevoitto, vertailukelpoinen 296,7 272,9
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen
Tulos ennen veroja 327,6 145,2
Vähennettynä
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa 27,9 -126,2
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät rahoituserissä -0,4 -
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen 300,1 271,4
Tulos, vertailukelpoinen
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja 300,1 271,4
Vähennettynä
Tuloverot 58,8 31,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät tuloveroissa 3,8 25,3
Tulos, vertailukelpoinen 237,5 214,8
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos, vertailukelpoinen
Tulos, vertailukelpoinen 237,5 214,8
Määräysvallattomille omistajille kuuluva tulos 11,0 15,3
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos, vertailukelpoinen 226,4 199,5
Tulos/osake, vertailukelpoinen, euroa
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos, vertailukelpoinen 226,4 199,5
Keskimääräinen osakemäärä, laimentamaton, 1 000 kpl 99 426 99 249
Tulos/osake, vertailukelpoinen, euroa 2,28 2,01
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %
Liikevoitto, vertailukelpoinen 296,7 272,9
Sidottu pääoma, keskimäärin 2 427 2 288
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, % 12,2 11,9
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %
Tulos, vertailukelpoinen 237,5 214,8
Oma pääoma, keskiarvo 2 179 2 184
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, % 10,9 9,8
Tunnuslukujen laskentakaavat
Liikevoitto, vertailukelpoinen
Liikevoitto +/– vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Tulos/osake, vertailukelpoinen, euroa
Tulos oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä − Määräysvallattomien omistajien osuus
Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
Sidotun pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %
Vertailukelpoinen liikevoitto x 100
(Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat − Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta
Oman pääoman tuotto, vertailukelpoinen, %
(Voitto/tappio oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä ennen veroja − Tuloverot oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien
verovaikutuksella) x 100
Oma pääoma raportointijakson alun ja lopun keskiarvo