Hae keskon vuosiraportista 2017

Valitse liite

2.1 Keskon toimialat
Laadintaperiaatteet
Konsernin raportoitavat segmentit muodostuvat konsernin toimialoista, jotka ovat päivittäistavarakauppa, rakentamisen ja talotekniikan kauppa sekä autokauppa.
Toimialainformaatio raportoidaan ylimmälle operatiiviselle päätöksentekijälle toimitettavan sisäisen raportoinnin kanssa yhdenmukaisella tavalla. Ylimpänä operatiivisena päätöksentekijänä, joka vastaa resurssien kohdistamisesta toimialoille, toimii konsernijohtoryhmä. Raportoitavien toimintasegmenttien liikevaihto muodostuu päivittäistavarakaupasta, rakentamisen ja talotekniikan kaupasta sekä autokaupasta. Toimialojen välinen myynti tapahtuu markkinahintaan.
Konsernijohtoryhmä arvioi toimialojen tulosta liikevoiton, vertailukelpoisen liikevoiton ja vertailukelpoisen sidotun pääoman tuoton perusteella. Tavanomaiseen liiketoimintaan kuulumattomat tapahtumat käsitellään vertailukelpoisuuteen vaikuttavina erinä ja ne on kohdistettu toimialoille. Konsernissa luokitellaan vertailukelpoisuuteen vaikuttaviksi eriksi kiinteistöjen, osakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä syntyneet myyntivoitot ja -tappiot, arvonalentumiset sekä merkittävät liiketoimintojen rakennejärjestelyt. Myyntivoitot on esitetty tuloslaskelmassa liiketoiminnan muissa tuotoissa ja myyntitappiot liiketoiminnan muissa kuluissa. Muilta osin johdon tulosseuranta vastaa IFRS-raportointia. Rahoitustuottoja ja -kuluja ei kohdisteta toimialoille, sillä konsernirahoitus hallinnoi konsernin rahavaroja ja rahoitusvelkoja. Konsernin sisäisinä kauppoina tehtyjen valuuttatermiinien käypien arvojen muutokset sekä realisoituneet voitot ja tappiot raportoidaan osana liiketoiminnan muita tuottoja ja kuluja niiltä osin, kun ne suojaavat toimialojen valuuttariskiä.
Toimialan sidotun pääoman varat ja velat ovat sellaisia liiketoiminnan eriä, jotka voidaan perustellusti kohdistaa toimialoille. Sidotun pääoman varat sisältävät aineelliset ja aineettomat hyödykkeet, osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä ja muut sijoitukset, eläkesaamiset, vaihto-omaisuuden, myyntisaamiset ja muut korottomat saamiset, korolliset saamiset sekä myytävänä oleviksi luokitellut omaisuuserät. Sidotun pääoman velat sisältävät ostovelat, osuuden muista korottomista veloista ja varaukset. Konsernin kiinteistövarat ja niistä aiheutuvat tuotot ja kulut on kohdistettu toimialoille.
Sidottuun pääomaan eivät sisälly laskennalliset verosaamiset ja -velat, käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat valuuttatermiinien taseeseen merkittyä käypää arvoa lukuun ottamatta, myytävissä olevat rahoitusvarat, rahavarat eivätkä korolliset velat.
Tuloutusperiaatteet
Liikevaihtoon luetaan tavaroiden ja palveluiden sekä energian myynti. Palveluiden ja energian myynnin osuus liikevaihdosta ei ole merkittävä.
Liikevaihtoa laskettaessa myyntituottoja oikaistaan välillisillä veroilla, myynnin oikaisuerillä sekä valuuttamääräisen myynnin kurssieroilla. Myynnin oikaisueriin kirjataan K-Plussa-kanta-asiakasjärjestelmään liittyvät asiakashyvitykset. Hyvitykset kirjataan osana myyntitapahtumaa käyvin arvoin. Kanta-asiakashyvitykset vaikuttavat niiden toimialojen liikevaihtoon, jotka myöntävät K-Plussa-kanta-asiakashyvityksiä ja harjoittavat vähittäiskauppatoimintaa.
Konserni myy tuotteita kauppiaille ja muille vähittäismyyjille sekä harjoittaa omaa vähittäismyyntiä. Tuotot tavaroiden myynnistä tuloutetaan, kun tavaroiden omistamiseen liittyvät merkittävät riskit, edut ja määräysvalta ovat siirtyneet ostajalle, ja on todennäköistä, että myyntiin liittyvä taloudellinen hyöty koituu konsernille. Pääsääntöisesti tavaroiden myynti on tuloutettavissa tavaran luovutushetkellä. Myynti kauppiaille ja muille jälleenmyyjille on laskutusmyyntiä. Vähittäismyynti on pääosin käteis- tai luottokorttimyyntiä.
Tuotot palveluista tuloutetaan, kun palvelu suoritetaan ja taloudellisen hyödyn saaminen palvelusuoritteesta on todennäköistä.
Korot kirjataan tuotoiksi ajan kulumisen perusteella efektiivisen koron menetelmää käyttäen. Osingot tuloutetaan, kun oikeus maksun saamiseen on syntynyt.
Päivittäistavarakauppa
Päivittäistavarakauppa käsittää päivittäistavaroiden tukkukaupan ja yritysasiakaskaupan Suomessa. Keskon päivittäistavarakauppa harjoittaa liiketoimintaa K-kauppias-liiketoimintamallilla. Suomessa on noin 1 100 K-kauppiaan operoimaa K-ruokakauppaa, joista muodostuvat ruokakaupan vähittäiskauppaketjut K-Citymarket, K-Supermarket ja K-Market. Kesko johtaa kaupoista muodostuvien ketjujen toimintaa. Ketjutoiminnalla varmistetaan parempi kilpailukyky ja K-kauppiaille vahvat edellytykset tavaroiden hankintaan, valikoiman muodostamiseen, markkinointiin ja hintakilpailuun. Suomen Lähikauppa Oy:n oston myötä (2016 alkaen K-Market Oy) Kesko toimii itse vähittäiskauppiaana Suomessa. Siwojen ja Valintatalojen muuttaminen K-ruokakaupoiksi aloitettiin toukokuussa 2016 ja toukokuun 2017 loppuun mennessä kaikki kauppapaikkaverkostossa jatkavat 409 kauppaa oli muutettu K-kaupoiksi. Uudistetuista kaupoista oli vuoden 2017 loppuun mennessä 243 kauppaa siirretty kauppiaille. Kauppojen siirtäminen kauppiaille tapahtuu vuoden 2018 ensimmäisen vuosipuoliskon loppuun mennessä. Kespro on Foodservice-palvelujen tarjoaja (ent. HoReCa) ja tukkukauppa Suomessa. K-Citymarketin käyttötavarakauppa toimii käyttötavaroiden vähittäismyyjänä Suomessa. Päivittäistavarakaupan Venäjän liiketoiminta myytiin 30.11.2016.
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa toimii tukku-, vähittäis- ja yritysasiakaskaupassa Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Baltiassa, Puolassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Rauta- ja sisustuskaupassa Kesko vastaa ketjujen konsepteista, markkinoinnista, hankinta- ja logistiikkapalveluista ja kauppapaikkaverkostosta kaikissa toimintamaissa sekä kauppiasresursseista Suomessa. Kesko toimii itse vähittäiskauppiaana Ruotsissa, Baltiassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Vähittäiskauppaketjut ovat K-Rauta, Byggmakker (Norja), K-Senukai (Baltia) ja OMA (Valko-Venäjä). Rauta- ja sisustuskaupat palvelevat sekä kuluttaja- että ammattiasiakkaita. Kesko Oyj osti 1.6.2016 teknisen tukkukaupan alalla toimivan Onninen Oy:n. Onninen on Itämeren alueen ja Skandinavian johtavia LVI- ja sähkötuotteiden ja -palveluiden tarjoajia. Yritysasiakaskauppaan erikoistuneella konsernilla on noin 150 toimipistettä Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Puolassa ja Baltian maissa.
Rakentamisen ja talotekniikan toimialaan sisältyvään erikoiskauppaan kuuluu konekauppa Suomessa ja Baltiassa sekä vapaa-ajankauppa Suomessa. Vapaa-ajankauppaan kuuluvat Intersport ja Budget Sport sekä Kookenkä. Erikoiskauppaan kuuluneet K-maatalous myytiin 1.6.2017 ja Asko ja Sotka -huonekalukauppa sekä Yamarin-veneliiketoiminta ja Yamaha-edustus 30.6.2017.
Autokauppa
Autokauppa käsittää VV-Auton ja AutoCarreran liiketoiminnot. Autokauppa toimii Volkswagen-, Audi-, Seat- ja Porsche-henkilöautojen sekä Volkswagen-ja MAN hyötyautojen maahantuojana ja markkinoijana Suomessa. VV-Auto harjoittaa myös autojen vähittäiskauppaa ja tarjoaa jälkimarkkinointipalveluja omissa vähittäiskauppaliikkeissään. Joulukuussa 2016 VV-Auto osti Oy Autocarrera Ab:n, jonka myötä Porschen maahantuonti ja jälleenmyynti siirtyivät Keskon autokaupalle.
Yhteiset toiminnot
Yhteiset toiminnot sisältävät konsernille yhteisiä tukitoimintoja.
Keskon toimialat 2017
Tulos
Milj. € Päivittäis-
tavara-
kauppa
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Auto-
kauppa
Yhteiset
toiminnot
Yhteensä
Toimialan liikevaihto 5 282,0 4 486,0 909,4 32,9 10 710,3
josta sisäistä -6,7 -2,6 -0,6 -24,5 -34,4
Liikevaihto konsernin ulkopuolelta 5 275,2 4 483,4 908,8 8,4 10 675,9
Liikevaihdon kehitys paikallisessa valuutassa ilman yritysostoja ja -myyntejä, % 2,4 1,1 1,0 -3,4 1,8
Liikevaihdon kehitys, % 0,9 9,4 7,1 -68,5 4,9
Toimialan muut tuotot 546,0 235,7 4,2 10,5 796,4
josta sisäistä -4,2 -1,9 0,0 0,5 -5,6
Liiketoiminnan muut tuotot konsernin ulkopuolelta 541,7 233,8 4,2 11,1 790,9
Poistot -62,7 -49,3 -9,4 -17,7 -139,2
Arvonalentumiset -0,0 -14,5 -14,5
Liikevoitto 181,3 154,7 33,1 -44,5 324,6
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -22,1 58,9 -8,9 27,9
Vertailukelpoinen liikevoitto 203,4 95,8 33,1 -35,6 296,7
Rahoitustuotot ja -kulut 1,5
Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävistä sijoituksista 1,6
Tulos ennen veroja 327,6
Varat ja velat
Milj. € Päivittäis-
tavara-
kauppa
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Auto-
kauppa
Yhteiset
toiminnot
Elimi-
noinnit
Yhteensä
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 903,8 602,3 93,4 71,5 -1,6 1 669,3
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä ja muissa sijoituksissa 7,7 10,4 0,0 123,0 -0,6 140,5
Eläkesaamiset 40,6 16,2 150,6 207,5
Vaihto-omaisuus 219,6 552,7 166,4 938,6
Myyntisaamiset 344,3 447,0 44,7 7,7 -7,6 836,0
Muut korottomat saamiset 79,4 105,7 8,7 26,4 -10,1 210,2
Korolliset saamiset 0,6 0,6 63,0 64,2
Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät 1,3 0,5 1,8
Sidottuun pääomaan sisältyvät varat 1 595,9 1 736,3 313,1 442,8 -20,0 4 068,1
Kohdistamattomat erät
Laskennalliset verosaamiset 5,6
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 171,0
Myytävissä olevat rahoitusvarat 94,2
Rahavarat 132,7
Varat yhteensä 1 595,9 1 736,3 313,1 442,8 -20,0 4 471,6
Ostovelat 509,5 483,5 22,0 13,8 -5,2 1 023,7
Muut korottomat velat 242,0 188,5 70,2 54,1 -11,6 543,2
Varaukset 11,6 4,7 39,4 1,1 56,7
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 0,1 0,1
Sidottuun pääomaan sisältyvät velat 763,1 676,8 131,6 69,0 -16,8 1 623,7
Kohdistamattomat erät
Korolliset velat 533,9
Muut korottomat velat 29,9
Laskennalliset verovelat 52,0
Velat yhteensä 763,1 676,8 131,6 69,0 -16,8 2 239,5
Sidottu pääoma yhteensä 31.12. 832,8 1 059,4 181,5 373,8 -3,1 2 444,4
Sidottu pääoma keskimäärin 791,3 1 129,3 154,1 353,7 -1,2 2 427,2
Henkilöstön lukumäärä 31.12. 8 584 14 717 818 864 24 983
Henkilökunta keskimäärin 6 733 13 662 809 872 22 077

Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto toimialoittain 2017

Investoinnit toimialoittain 2017

Keskon toimialat 2016
Tulos
Milj. € Päivittäis-
tavara-
kauppa
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Auto-
kauppa
Yhteiset
toiminnot
Yhteensä
Toimialan liikevaihto 5 235,6 4 100,3 849,2 123,4 10 308,5
josta sisäistä -10,1 -11,2 -0,2 -106,7 -128,1
Liikevaihto konsernin ulkopuolelta 5 225,5 4 089,2 849,0 16,8 10 180,4
Liikevaihdon kehitys paikallisessa valuutassa ilman yritysostoja ja -myyntejä, % -0,2 2,1 13,0 (..) 1,6
Liikevaihdon kehitys, % 12,0 26,2 13,5 (..) 17,3
Toimialan muut tuotot 527,2 169,6 4,4 10,8 712,0
josta sisäistä -5,7 -8,8 1,5 -13,0
Liiketoiminnan muut tuotot konsernin ulkopuolelta 521,5 160,8 4,4 12,2 699,0
Poistot -73,0 -48,5 -9,0 -7,1 -137,6
Arvonalentumiset -0,4 -17,6 -6,0 -24,0
Liikevoitto 93,0 60,8 28,9 -36,0 146,8
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät -82,9 -37,2 -0,6 -5,5 -126,2
Vertailukelpoinen liikevoitto 175,9 97,9 29,5 -30,5 272,9
Rahoitustuotot ja -kulut -1,0
Osuudet pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltävistä sijoituksista -0,6
Tulos ennen veroja 145,2
(..) muutos yli 100 %
Varat ja velat
Milj. € Päivittäis-
tavara-
kauppa
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa Auto-
kauppa
Yhteiset
toiminnot
Elimi-
noinnit
Yhteensä
Aineelliset ja aineettomat hyödykkeet 791,5 661,6 95,9 28,9 2,9 1 580,9
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä ja muissa sijoituksissa 4,8 1,5 0,0 117,4 -0,6 123,0
Eläkesaamiset 40,6 16,2 107,9 164,7
Vaihto-omaisuus 233,3 601,4 144,1 -0,0 978,9
Myyntisaamiset 294,5 486,6 51,1 14,8 -15,9 831,2
Muut korottomat saamiset 64,7 106,5 9,2 56,3 -15,0 221,6
Korolliset saamiset 0,8 2,9 0,0 60,8 64,5
Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät 2,6 42,7 0,5 45,7
Sidottuun pääomaan sisältyvät varat 1 432,9 1 919,5 300,3 386,5 -28,7 4 010,5
Kohdistamattomat erät
Laskennalliset verosaamiset 5,8
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 93,3
Myytävissä olevat rahoitusvarat 156,8
Rahavarat 141,3
Varat yhteensä 1 432,9 1 919,5 300,3 386,5 -28,7 4 407,7
Ostovelat 516,9 539,8 21,3 4,5 -13,4 1 069,2
Muut korottomat velat 229,6 212,3 76,3 59,5 -15,5 562,2
Varaukset 6,1 10,5 37,9 1,4 55,8
Myytävänä oleviin omaisuuseriin liittyvät velat 0,8 0,8
Sidottuun pääomaan sisältyvät velat 752,6 763,5 135,4 65,4 -28,8 1 688,1
Kohdistamattomat erät
Korolliset velat 514,6
Muut korottomat velat 30,6
Laskennalliset verovelat 48,1
Velat yhteensä 752,6 763,5 135,4 65,4 -28,8 2 281,3
Sidottu pääoma yhteensä 31.12. 680,3 1 156,1 164,8 321,1 0,2 2 322,4
Sidottu pääoma keskimäärin 827,6 1 000,4 123,9 337,8 -2,2 2 287,5
Henkilöstön lukumäärä 31.12. 10 339 15 616 817 885 27 657
Henkilökunta keskimäärin 8 200 12 743 780 752 22 475

Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto toimialoittain 2016

Investoinnit toimialoittain 2016

Maantieteelliset tiedot
Konserni toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Päivittäistavarakauppa toimii Suomessa ja toimi vuoden 2016 marraskuun loppuun asti Venäjällä. Rakentamisen ja talotekniikan kauppa toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Baltiassa, Puolassa, Venäjällä ja Valko-Venäjällä ja autokauppa Suomessa.
Liikevaihto, varat, investoinnit ja henkilöstö on esitetty sijainnin mukaan jaoteltuna. Muut maat sisältää Venäjän, Valko-Venäjän ja Puolan.

Liikevaihto maittain

2017
Milj. €
Suomi Muut
Pohjois-
maat
Baltian
maat
Muut Elimi-
noinnit
Yhteensä
Liikevaihto 8 391 1 047 717 533 -12 10 676
Varat 3 108,9 297,2 289,6 372,4 4 068,1
Investoinnit 299,2 3,3 21,5 25,8 349,8
Henkilöstö keskimäärin 10 691 1 460 4 793 5 133 22 077
2016
Milj. €
Suomi Muut
Pohjois-
maat
Baltian
maat
Muut Elimi-
noinnit
Yhteensä
Liikevaihto 8 134 900 662 503 -17 10 180
Varat 3 035,7 332,5 258,9 383,3 4 010,5
Investoinnit 630,1 3,1 24,7 85,2 743,1
Henkilöstö keskimäärin 10 713 1 327 4 596 5 839 22 475
Liikevaihto muodostuu lähes kokonaisuudessaan tavaroiden myynnistä. Palvelujen myynnin määrä on vähäinen.
Kesko-konsernilla ei ole yksittäisiä asiakkaita, joilta saadun tuoton määrä ylittäisi 10 % koko Kesko-konsernin tuotoista.