Hae keskon vuosiraportista 2017

Valitse liite

Konsernitilinpäätöksen liitetiedot


1 Yleiset laadintaperiaatteet


1.1 Yrityksen perustiedot
1.2 Laatimisperusta
1.3 Keskeiset kirjanpidolliset arviot ja oletukset
1.4 Keskeiset harkintaan perustuvat ratkaisut tilinpäätöksen laatimisperiaatteita sovellettaessa
1.5 Konsolidointiperiaatteet 
1.6 Uudet IFRS-standardit 
 
Laadintaperiaatteet löytyvät kunkin liitetiedon kohdalta osioista 2-5.

2 Taloudellinen tulos


2.1 Keskon toimialat
2.2 Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
2.3 Liiketoiminnan muut tuotot
2.4 Liiketoiminnan kulut
2.5 Liikevoittoon kirjatut valuuttakurssierot
2.6 Tuloverot
2.7 Osakekohtainen tulos
2.8 Rahavirtalaskelmaan liittyvät liitetiedot

3 Sidottu pääoma


3.1 Sidottu pääoma ja käyttöpääoma
3.2 Yritysostot ja myydyt omaisuuserät
3.3 Aineelliset hyödykkeet
3.4 Aineettomat hyödykkeet
3.5 Vaihto-omaisuus
3.6 Myyntisaamiset ja muut lyhytaikaiset saamiset
3.7 Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät ja niihin liittyvät velat
3.8 Eläkesaamiset
3.9 Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä
3.10 Varaukset

4 Pääomarakenne ja rahoitusriskit


4.1 Pääomarakenteen hallinta
4.2 Oma pääoma
4.3 Rahoitusriskit
4.4 Rahoitustuotot ja -kulut
4.5 Rahoitusvarat ja -velat arvostusryhmittäin
4.6 Rahoitusleasingvelat
4.7 Vuokravastuut
4.8 Muut vastuusitoumukset

5 Muut liitetiedot


5.1 Konsernirakenne 
5.2 Tytäryhtiöt, osakkuus- ja yhteisyritykset sekä suhteellisesti yhdisteltävät keskinäiset kiinteistöyhtiöt
5.3 Lähipiiritapahtumat
5.4 Osakepalkitseminen
5.5 Laskennalliset verot
5.6 Muut laajan tuloksen erät 
5.7 Riita-asiat ja mahdolliset oikeusprosessit
5.8 Tilinpäätöspäivän jälkeiset tapahtumat