Hae keskon vuosiraportista 2017

Konsernitase
Milj. € Liite 31.12.2017 % 31.12.2016 %
VARAT
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset hyödykkeet 3.3 1 293,1 1 150,4
Aineettomat hyödykkeet 3.4 376,2 430,5
Osuudet osakkuus- ja yhteisyrityksissä 3.9 5.2 117,4 107,9
Myytävissä olevat rahoitusvarat 4.3 4.5 23,0 15,1
Pitkäaikaiset saamiset 4.3 4.5 65,4 62,6
Laskennalliset verosaamiset 5.5 5,6 5,8
Eläkesaamiset 3.8 207,5 164,7
Pitkäaikaiset varat yhteensä 2 088,3 46,7 1 937,1 43,9
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus 3.5 938,6 978,9
Korolliset saamiset 3.6 4.5 1,5 3,7
Myyntisaamiset 3.6 4.3 4.5 836,0 831,2
Tuloverosaamiset 3.6 11,1 21,2
Muut korottomat saamiset 3.6 4.5 196,4 198,6
Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat 4.3 4.5 171,0 93,3
Myytävissä olevat rahoitusvarat 4.3 4.5 94,2 156,8
Rahavarat 132,7 141,3
Lyhytaikaiset varat yhteensä 2 381,5 53,3 2 424,9 55,0
Myytävänä oleviksi luokitellut pitkäaikaiset omaisuuserät 3.7 1,8 0,0 45,7 1,0
Varat yhteensä 4 471,6 100,0 4 407,7 100,0
Milj. € Liite 31.12.2017 % 31.12.2016 %
OMA PÄÄOMA JA VELAT
Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma
Osakepääoma 4.2 197,3 197,3
Ylikurssirahasto 4.2 197,8 197,8
Muut rahastot 4.2 266,9 265,6
Muuntoerot 4.2 -50,1 -23,7
Arvonmuutosrahasto 4.2 3,5 3,2
Kertyneet voittovarat 1 518,0 1 389,0
2 133,4 47,7 2 029,1 46,0
Määräysvallattomien omistajien osuus 5.1 98,7 2,2 97,3 2,2
Oma pääoma yhteensä 2 232,1 49,9 2 126,3 48,2
Pitkäaikaiset velat
Korolliset pitkäaikaiset velat 4.3 4.5 4.6 129,3 358,7
Korottomat pitkäaikaiset velat 4.3 4.5 31,4 40,2
Laskennalliset verovelat 5.5 52,0 48,1
Eläkevelvoitteet 0,4 0,8
Varaukset 3.10 25,1 14,9
Pitkäaikaiset velat yhteensä 238,2 5,3 462,5 10,5
Lyhytaikaiset velat
Lyhytaikaiset korolliset velat 4.3 4.5 4.6 404,6 156,0
Ostovelat 4.3 4.5 1 023,7 1 069,2
Muut korottomat velat 4.3 4.5 227,1 226,9
Tuloverovelat 4.5 5,6 8,7
Siirtovelat 4.3 4.5 308,5 316,2
Varaukset 3.10 31,6 41,0
Lyhytaikaiset velat yhteensä 2 001,1 44,8 1 818,0 41,2
Myytävänä oleviksi luokiteltuihin pitkäaikaisiin omaisuuseriin liittyvät velat 3.7 0,1 0,0 0,8 0,0
Velat yhteensä 2 239,5 50,1 2 281,3 51,8
Oma pääoma ja velat yhteensä 4 471,6 100,0 4 407,7 100,0