Hae keskon vuosiraportista 2017

Konsernitilinpäätös (IFRS)
Konsernin tuloslaskelma
Milj. € Liite 1.1.–31.12.2017 % 1.1.–31.12.2016 %
Liikevaihto 2.1 10 675,9 100,0 10 180,4 100,0
Myytyjen suoritteiden hankintameno -9 162,3 -85,8 -8 718,7 -85,6
Bruttokate 1 513,6 14,2 1 461,7 14,4
Liiketoiminnan muut tuotot 2.3 790,9 7,4 699,0 6,9
Henkilöstökulut 2.4 -758,8 -7,1 -722,8 -7,1
Poistot ja arvonalentumiset 3.3 3.4 -153,7 -1,4 -161,6 -1,6
Liiketoiminnan muut kulut 2.4 -1 067,5 -10,0 -1 129,5 -11,1
Liikevoitto 324,6 3,0 146,8 1,4
Korkotuotot ja muut rahoitustuotot 4.4 18,6 0,2 15,0 0,1
Korkokulut ja muut rahoituskulut 4.4 -13,8 -0,1 -11,6 -0,1
Valuuttakurssierot 4.4 -3,3 -0,0 -4,4 -0,0
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 4.4 1,5 0,0 -1,0 -0,0
Osuus osakkuus- ja yhteisyritysten tuloksista 1,6 0,0 -0,6 -0,0
Tulos ennen veroja 327,6 3,1 145,2 1,4
Tuloverot 2.6 -58,8 -0,6 -31,4 -0,3
Tilikauden tulos 268,8 2,5 113,8 1,1
Tilikauden tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 257,8 98,6
Määräysvallattomille omistajille 11,0 15,3
Emoyhtiön omistajille kuuluvasta tuloksesta laskettu osakekohtainen tulos
Laimentamaton € 2.7 2,59 0,99
Laimennusvaikutuksella oikaistu € 2.7 2,59 0,99
Konsernin laaja tuloslaskelma
Milj. € Liite 1.1.–31.12.2017 1.1.–31.12.2016
Tilikauden tulos 268,8 113,8
Erät, joita ei myöhemmin siirretä tulosvaikutteisiksi
Vakuutusmatemaattiset voitot ja tappiot 3.8 5.6 36,0 -11,1
Erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteisiksi
Ulkomaiseen yksikköön liittyvät muuntoerot 5.6 -29,3 10,4
Rahavirran suojauksen arvonmuutos 5.6 0,6 2,4
Myytävissä olevien rahoitusvarojen arvonmuutos 5.6 -0,3 0,5
Muut erät 5.6 -0,3 -0,3
Tilikauden laajan tuloksen erät verojen jälkeen yhteensä 6,7 2,0
Tilikauden laaja tulos 275,6 115,8
Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen
Emoyhtiön omistajille 268,8 100,8
Määräysvallattomille omistajille 6,8 15,0