Hae keskon vuosiraportista 2017

Konsernin rahavirtalaskelma
Milj. € Liite 1.1.–31.12.2017 1.1.–31.12.2016
Liiketoiminnan rahavirta
Tulos ennen veroja 327,6 145,2
Oikaisut
Suunnitelman mukaiset poistot 139,2 137,6
Rahoitustuotot ja -kulut -1,5 1,0
Muut oikaisut 2.8 -66,9 90,6
70,9 229,2
Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten korottomien saamisten lisäys (-)/vähennys (+) -73,0 -43,8
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/vähennys (+) -9,2 5,1
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys (-) 29,2 -78,5
-53,0 -117,2
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -15,5 -17,0
Saadut korot 16,1 14,1
Saadut osingot 2,2 0,0
Maksetut verot -46,6 -84,1
Liiketoiminnan nettorahavirta 301,7 170,2
Investointien rahavirta
Investoinnit tytäryhtiöosakkeisiin vähennettynä hankintahetken rahavaroilla 3.2 -0,5 -427,5
Investoinnit pääomaosuusmenetelmällä yhdisteltäviin sijoituksiin 2.8 -1,6 -
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin 2.8 -319,9 -277,4
Liiketoimintojen myynnit vähennettynä luovutushetken rahavaroilla 3.2 143,9 160,9
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 96,7 44,0
Myytävissä olevien rahoitusvarojen luovutustulot 0,1 0,4
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys (-)/vähennys (+) -7,0 -1,5
Investointien nettorahavirta -88,3 -501,1
Rahoituksen rahavirta
Korollisten velkojen lisäys (+)/vähennys (-) 2.8 5,2 63,0
Rahoitusleasingvelkojen maksut 2.8 -5,4 -3,6
Korollisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+) 2.8 0,3 2,0
Maksetut osingot -203,8 -249,5
Oman pääoman korotus - 12,6
Lyhytaikaisten rahamarkkinasijoitusten lisäys (-)/vähennys (+) -36,4 364,5
Muut erät -2,9 6,5
Rahoituksen nettorahavirta -242,9 195,6
Rahavarojen ja lyhytaikaisten myytävissä olevien rahoitusvarojen muutos -29,5 -135,3
Rahavarat ja lyhytaikaiset myytävissä olevat rahoitusvarat 1.1. 2.8 200,8 334,1
Muuntoero-oikaisu ja arvonmuutos -1,1 2,1
Rahavarat ja lyhytaikaiset myytävissä olevat rahoitusvarat 31.12. 2.8 170,2 200,8