Hae keskon vuosiraportista 2017

Tunnuslukujen laskentaperiaatteet
Kesko käyttää vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoiminnan ja kannattavuuden kehitystä. Vaihtoehtoisia tunnuslukuja tulee tarkastella yhdessä IFRS:n mukaisten tunnuslukujen kanssa.
Vertailukelpoisen liikevaihdon muutosta käytetään kuvaamaan konsernin liiketoiminnan volyymin kehittymistä eri kausien välillä. Tunnusluku kuvaa liikevaihdon muutosta ilman yrityskauppojen vaikutusta ja paikallisissa valuutoissa. Vertailukelpoinen liikevaihto on laskettu sisällyttämällä liikevaihtoon ne liiketoiminnot, jotka ovat kuuluneet Kesko-konserniin sekä raportointivuonna että vertailuvuonna. Yrityskauppoihin liittyvät muut rakenteelliset järjestelyt on oikaistu yrityskauppojen tavoin. Suomen Lähikauppa Oy:n kauppapaikkaverkoston muutokset vuosina 2016 ja 2017 on käsitelty tällä tavalla.
Vertailukelpoista tulosta ja kannattavuutta kuvaavia tunnuslukuja käytetään parantamaan kausien välistä vertailukelpoisuutta liiketoiminnan tuloksen kehityksestä. Vertailukelpoisuuteen vaikuttaviksi eriksi luokitellaan kiinteistöjen, osakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä syntyneet myyntivoitot ja -tappiot, arvonalentumiset sekä merkittävät liiketoimintojen rakennejärjestelyt. Myyntivoitot on esitetty tuloslaskelmassa liiketoiminnan muissa tuotoissa ja myyntitappiot liiketoiminnan muissa kuluissa.
Lisäksi vaihtoehtoisina tunnuslukuina on esitetty Valtiovarainministeriön asetuksen arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta edellyttämät konsernin taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut. Johto käyttää näitä tunnuslukuja liiketoiminnan kehityksen, kannattavuuden sekä taloudellisen aseman seurantaan ja analysointiin.
Kannattavuus
Liikevoitto, vertailukelpoinen Liikevoitto +/– vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät – myyntivoitot + myyntitappiot + arvonalentumiset +/- rakennejärjestelyt
Oman pääoman tuotto, % (Voitto/tappio ennen veroja − Tuloverot) x 100
Oma pääoma raportointijakson alun ja lopun keskiarvo
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, % (Voitto/tappio oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä ennen veroja − Tuloverot oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavien erien verovaikutuksella) x 100
Oma pääoma raportointijakson alun ja lopun keskiarvo
Sidotun pääoman tuotto, % Liikevoitto x 100
(Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat − Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % Vertailukelpoinen liikevoitto x 100
(Pitkäaikaiset varat + Vaihto-omaisuus + Saamiset + Muut lyhytaikaiset varat − Korottomat velat) keskimäärin 12 kuukaudelta
Käyttökate Liikevoitto + Poistot + Arvonalentumiset
Rahoitus, investoinnit ja taloudellinen asema
Omavaraisuusaste, % Oma pääoma x 100
(Taseen loppusumma − Saadut ennakot)
Nettovelkaantumisaste, % Korolliset nettovelat x 100
Oma pääoma
Korolliset nettovelat Korolliset velat − Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavat rahoitusvarat − Myytävissä olevat rahoitusvarat − Rahavarat
Korolliset nettovelat/käyttökate Korolliset nettovelat
Käyttökate
Investoinnit Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin sekä tytäryritysosakkeisiin, osakkuus- ja yhteisyritysosakkeisiin ja muihin osakkeisiin.
Osakekohtaiset tunnusluvut
Tulos/osake, laimennettu Tulos − Määräysvallattomien omistajien osuus
Keskimääräinen laimennusvaikutuksella oikaistu osakkeiden lukumäärä
Tulos/osake, laimentamaton Tulos − Määräysvallattomien omistajien osuus
Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
Vertailukelpoinen tulos/osake, laimentamaton Tulos oikaistuna vertailukelpoisuuteen vaikuttavilla erillä − Määräysvallattomien omistajien osuus
Keskimääräinen osakkeiden lukumäärä
Oma pääoma/osake Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluva oma pääoma
Osakkeiden laimentamaton lukumäärä tilinpäätöspäivänä
Osinko tuloksesta, % (Osinko/osake) x 100
(Tulos/osake)
Hinta/voitto-suhde (P/E) Tilinpäätöspäivän osakekurssi
(Tulos/osake)
Efektiivinen osinkotuotto-% (Osinko/osake) x 100
Tilinpäätöspäivän osakekurssi
Osakekannan markkina-arvo Tilinpäätöspäivän osakekurssi x Osakkeiden lukumäärä
Liiketoiminnan rahavirta/osake Liiketoiminnan rahavirta
Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä
A-osakkeen ja B-osakkeen tuotto Osakkeen kurssimuutos + Osinkotuotot vuosituottona
Tunnuslukujen täsmäytykset IFRS-tilinpäätöslukuihin
Milj. € 1–12/2017 1–12/2016
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Myyntivoitot 83,4 4,2
Myyntitappiot -1,8 -71,0
Arvonalentumiset -15,0 -30,0
Rakennejärjestelyt -38,7 -29,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa 27,9 -126,2
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät rahoituserissä -0,4 -
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät tuloveroissa 3,8 25,3
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 31,4 -100,9
Liikevoitto, vertailukelpoinen
Liikevoitto 324,6 146,8
Vähennettynä
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa 27,9 -126,2
Liikevoitto, vertailukelpoinen 296,7 272,9
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen
Tulos ennen veroja 327,6 145,2
Vähennettynä
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa 27,9 -126,2
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät rahoituserissä -0,4 -
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen 300,1 271,4
Tulos, vertailukelpoinen
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja 300,1 271,4
Vähennettynä
Tuloverot 58,8 31,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät tuloveroissa 3,8 25,3
Tulos, vertailukelpoinen 237,5 214,8
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos, vertailukelpoinen
Tulos, vertailukelpoinen 237,5 214,8
Määräysvallattomille omistajille kuuluva tulos 11,0 15,3
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos, vertailukelpoinen 226,4 199,5
Tulos per osake, vertailukelpoinen, euroa
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos, vertailukelpoinen 226,4 199,5
Keskimääräinen osakemäärä, laimentamaton, 1 000 kpl 99 426 99 249
Tulos per osake, vertailukelpoinen, euroa 2,28 2,01
Sidotun pääoman tuotto, %
Liikevoitto 324,6 146,8
Sidottu pääoma, keskimäärin 2 427 2 288
Sidotun pääoman tuotto, % 13,4 6,4
Sidotun pääoman tuotto, %, vertailukelpoinen
Liikevoitto, vertailukelpoinen 296,7 272,9
Sidottu pääoma, keskimäärin 2 427 2 288
Sidotun pääoman tuotto, %, vertailukelpoinen 12,2 11,9
Oman pääoman tuotto, %
Tulos 268,8 113,8
Oma pääoma, keskiarvo 2 179 2 184
Oman pääoman tuotto, % 12,3 5,2
Oman pääoman tuotto, %, vertailukelpoinen
Tulos, vertailukelpoinen 237,5 214,8
Oma pääoma, keskiarvo 2 179 2 184
Oman pääoman tuotto, %, vertailukelpoinen 10,9 9,8
Omavaraisuusaste, %
Oma pääoma 2 232 2 126
Taseen loppusumma 4 472 4 408
Saadut ennakot 39 35
Omavaraisuusaste, % 50,4 48,6
Tunnuslukujen täsmäytykset IFRS-tilinpäätöslukuihin kvartaaleittain
Milj. € 1–3/
2016
4–6/
2016
7–9/
2016
10–12/
2016
1–3/
2017
4–6/
2017
7–9/
2017
10–12/
2017
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät
Myyntivoitot 1,3 2,9 0,8 -0,8 0,3 81,8 0,6 0,6
Myyntitappiot - -0,3 -0,1 -70,6 -0,4 -1,2 -0,1 -0,1
Arvonalentumiset - -7,9 -3,1 -18,9 - - -0,5 -14,5
Rakennejärjestelyt 0,0 -5,8 -10,3 -13,3 -12,1 -12,6 -4,0 -10,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa 1,3 -11,1 -12,7 -103,6 -12,1 67,9 -4,0 -24,0
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät rahoituserissä - - - - - - - -0,4
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät tuloveroissa 0,1 0,8 2,7 21,6 2,0 -0,4 0,1 2,1
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät yhteensä 1,4 -10,3 -10,0 -82,0 -10,1 67,5 -3,8 -22,3
Liikevoitto, vertailukelpoinen
Liikevoitto 33,5 68,0 85,5 -40,3 16,6 152,5 98,6 56,9
Vähennettynä
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa 1,3 -11,1 -12,7 -103,6 -12,1 67,9 -4,0 -24,0
Liikevoitto, vertailukelpoinen 32,3 79,1 98,2 63,3 28,7 84,6 102,5 81,0
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen
Tulos ennen veroja 35,7 68,1 84,8 -43,5 21,5 150,5 98,0 57,6
Vähennettynä
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa 1,3 -11,1 -12,7 -103,6 -12,1 67,9 -4,0 -24,0
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät rahoituserissä - - - - - - - -0,4
Tulos ennen veroja, vertailukelpoinen 34,5 79,2 97,5 60,2 33,6 82,6 101,9 82,0
Tulos, vertailukelpoinen
Vertailukelpoinen tulos ennen veroja 34,5 79,2 97,5 60,2 33,6 82,6 101,9 82,0
Vähennettynä
Tuloverot 7,0 14,3 16,4 -6,4 4,3 17,8 23,8 12,9
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät tuloveroissa 0,1 0,8 2,7 21,6 2,0 -0,4 0,1 2,1
Tulos, vertailukelpoinen 27,3 64,0 78,4 44,9 27,4 65,2 77,9 67,0
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos, vertailukelpoinen
Tulos, vertailukelpoinen 27,3 64,0 78,4 44,9 27,4 65,2 77,9 67,0
Määräysvallattomille omistajille kuuluva tulos 1,3 5,5 5,7 2,8 -1,0 4,2 6,0 1,8
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos, vertailukelpoinen 26,0 58,6 72,7 42,1 28,4 61,0 72,0 65,1
Tulos per osake, vertailukelpoinen
Emoyhtiön omistajille kuuluva tulos, vertailukelpoinen 26,0 58,6 72,7 42,1 28,4 61,0 72,0 65,1
Keskimääräinen osakemäärä, laimentamaton, 1 000 kpl 99 163 99 221 99 240 99 249 99 308 99 387 99 414 99 426
Tulos per osake, vertailukelpoinen 0,26 0,59 0,73 0,42 0,29 0,61 0,72 0,65
Sidotun pääoman tuotto, %
Liikevoitto 33,5 68,0 85,5 -40,3 16,6 152,5 98,6 59,6
Sidottu pääoma, keskimäärin 1 990 2 207 2 523 2 497 2 430 2 455 2 375 2 442
Sidotun pääoman tuotto, % 6,7 12,3 13,6 -6,4 2,7 24,8 16,6 9,3
Sidotun pääoman tuotto, %, vertailukelpoinen
Liikevoitto, vertailukelpoinen 32,3 79,1 98,2 63,3 28,7 84,6 102,5 81,0
Sidottu pääoma, keskimäärin 1 990 2 207 2 523 2 497 2 430 2 455 2 375 2 442
Sidotun pääoman tuotto, %, vertailukelpoinen 6,5 14,3 15,6 10,1 4,7 13,8 17,3 13,3
Oman pääoman tuotto, %
Tulos 28,7 53,8 68,5 -37,1 17,2 132,8 74,1 44,7
Oma pääoma, keskiarvo 2 265 2 195 2 131 2 143 2 155 2 142 2 138 2 204
Oman pääoman tuotto, % 5,1 9,8 12,8 -6,9 3,2 24,8 13,9 8,1
Oman pääoman tuotto, %, vertailukelpoinen
Tulos, vertailukelpoinen 27,3 64,0 78,4 44,9 27,4 65,2 77,9 67,0
Oma pääoma, keskiarvo 2 265 2 195 2 131 2 143 2 155 2 142 2 138 2 204
Oman pääoman tuotto, %, vertailukelpoinen 4,8 11,7 14,7 8,4 5,1 12,2 14,6 12,2
Omavaraisuusaste, %
Oma pääoma 2 287 2 102 2 161 2 126 2 183 2 100 2 176 2 232
Taseen loppusumma 4 201 4 712 4 538 4 408 4 638 4 496 4 464 4 472
Saadut ennakot 28 25 26 35 32 27 32 39
Omavaraisuusaste, % 54,8 44,8 47,9 48,6 47,4 47,0 49,1 50,4