Hae keskon vuosiraportista 2017

Konsernin keskeiset tunnusluvut
2013 2014 2015 2016 2017
Tuloslaskelma
Liikevaihto Milj. € 9 315 9 071 8 679 10 180 10 676
Liikevaihdon muutos % -3,8 -2,6 -4,3 17,3 4,9
Vertailukelpoinen liikevoitto Milj. € 238,8 232,6 244,5 272,9 296,7
Vertailukelpoinen liikevoitto liikevaihdosta % 2,6 2,6 2,8 2,7 2,8
Tilikauden tulos (sis. määräysvallattomien omistajien osuuden) Milj. € 185 108 117 114 269
Tilikauden tulos liikevaihdosta % 2,0 1,2 1,4 1,1 2,5
Kannattavuus
Oman pääoman tuotto % 8,0 4,7 5,2 5,2 12,3
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto % 7,7 7,6 8,2 9,8 10,9
Sidotun pääoman tuotto % 10,2 6,4 9,3 6,4 13,4
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto % 9,8 9,9 11,7 11,9 12,2
Rahoitus ja taloudellinen asema
Korolliset nettovelat Milj. € -126,4 -99,2 -448,1 123,3 135,9
Nettovelkaantumisaste % -5,4 -4,4 -20,0 5,8 6,1
Omavaraisuusaste % 54,5 54,5 54,7 48,6 50,4
Korolliset nettovelat/käyttökate -0,3 -0,3 -1,4 0,4 0,3
Muut tunnusluvut
Investoinnit Milj. € 171 194 219 743 350
Investoinnit liikevaihdosta % 1,8 2,1 2,5 7,3 3,3
Liiketoiminnan rahavirta Milj. € 414 304 276 170 302
Investointien rahavirta Milj. € -152 -182 217 -501 -88
Henkilökunta keskimäärin tilikauden aikana 19 489 19 976 18 956 22 475 22 077
Henkilökunta, 31.12. 23 863 23 794 21 935 27 657 24 983
2013 2014 2015 2016 2017
Osakekohtaiset tunnusluvut
Tulos/osake, laimennusvaikutuksella oikaistu 1,75 0,97 1,03 0,99 2,59
Tulos/osake, laimentamaton 1,75 0,97 1,03 0,99 2,59
Vertailukelpoinen tulos/osake, laimentamaton 1,68 1,65 1,70 2,01 2,28
Oma pääoma/osake 22,96 22,05 21,82 20,44 21,45
Osinko/osake 1,40 1,50 2,50 2,00 2,20*
Osinko tuloksesta % 79,9 154,7 243,8 201,3 84,9*
Vertailukelpoinen osinko tuloksesta % 83,3 91,1 146,7 99,5 96,6*
Liiketoiminnan rahavirta/osake, oikaistu 4,17 3,07 2,79 1,71 3,03
Hinta/voitto-suhde (P/E), A-osake, oikaistu 15,35 29,49 30,35 44,14 17,01
Hinta/voitto-suhde (P/E), B-osake, oikaistu 15,35 31,16 31,57 47,80 17,45
Efektiivinen osinkotuotto, A-osake % 5,2 5,3 8,0 4,6 5,0*
Efektiivinen osinkotuotto, B-osake % 5,2 5,0 7,7 4,2 4,9*
Osakkeen kurssi 31.12.
A-osake 26,80 28,56 31,12 43,85 44,10
B-osake 26,80 30,18 32,37 47,48 45,25
Osakkeen keskikurssi
A-osake 24,85 29,06 31,85 37,30 43,62
B-osake 24,11 29,82 33,52 39,03 44,52
Osakekannan markkina-arvo 31.12., A-osake Milj. € 851 906 988 1 392 1 400
Osakekannan markkina-arvo 31.12., B-osake Milj. € 1 810 2 031 2 182 3 207 3 064
Pörssivaihto
A-osake Milj. kpl 1 2 2 2 1
B-osake Milj. kpl 51 47 59 52 49
Suhteellinen vaihto
A-osake % 3,6 6,3 7,5 5,4 4,0
B-osake % 77,0 69,5 87,0 74,3 70,9
Osakkeiden laimennusvaikutuksella oikaistu lukumäärä keskimäärin 1 000 kpl 99 136 99 161 99 114 99 249 99 426
A-osakkeen tuotto viideltä viimeksi kuluneelta tilikaudelta % 8,5 8,3 2,3 17,8 18,4
B-osakkeen tuotto
Viideltä viimeksi kuluneelta tilikaudelta % 13,7 10,1 3,0 18,6 18,5
Kymmeneltä viimeksi kuluneelta tilikaudelta % 13,4 10,2 7,7 6,6 6,8
* ehdotus yhtiökokoukselle
Liikevaihto segmenteittäin
Milj. € 1–12/2017 1–12/2016 Muutos-%
Päivittäistavarakauppa, Suomi 5 282 5 131 2,9
Päivittäistavarakauppa, muut maat* - 105 -
Päivittäistavarakauppa yhteensä 5 282 5 236 0,9
- josta segmenttien välistä 7 10 -33,4
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa, Suomi 2 190 2 142 2,3
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa, muut maat* 2 296 1 959 17,2
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa yhteensä 4 486 4 100 9,4
- josta segmenttien välistä 3 11 -76,9
Autokauppa, Suomi 909 849 7,1
Autokauppa yhteensä 909 849 7,1
- josta segmenttien välistä 1 0 (..)
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -1 -5 -68,5
Suomi yhteensä 8 380 8 117 3,2
Muut maat yhteensä* 2 296 2 063 11,3
Konserni yhteensä 10 676 10 180 4,9
* liikevaihto muissa maissa kuin Suomessa
(..) muutos yli 100 %
Liikevoitto segmenteittäin
Milj. € 1–12/2017 1–12/2016 Muutos
Päivittäistavarakauppa 181,3 93,0 88,3
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 154,7 60,8 93,9
Autokauppa 33,1 28,9 4,2
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -44,5 -36,0 -8,5
Konserni yhteensä 324,6 146,8 177,8
Vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin
Milj. € 1–12/2017 1–12/2016 Muutos
Päivittäistavarakauppa 203,4 175,9 27,4
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 95,8 97,9 -2,2
Autokauppa 33,1 29,5 3,6
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -35,6 -30,5 -5,1
Konserni yhteensä 296,7 272,9 23,8
Konsernin tunnusluvut vuosineljänneksittäin
1–3/
2016
4–6/
2016
7–9/
2016
10–12/
2016
1–3/
2017
4–6/
2017
7–9/
2017
10–12/
2017
Liikevaihto, milj. € 2 013 2 610 2 792 2 765 2 597 2 814 2 647 2 618
Liikevaihdon muutos, % -3,3 17,2 26,7 27,6 29,0 7,8 -5,2 -5,3
Liikevoitto, milj. € 33,5 68,0 85,5 -40,3 16,6 152,5 98,6 56,9
Liikevoitto, % 1,7 2,6 3,1 -1,5 0,6 5,4 3,7 2,2
Vertailukelpoinen liikevoitto, milj. € 32,3 79,1 98,2 63,3 28,7 84,6 102,5 81,0
Vertailukelpoinen liikevoitto, % 1,6 3,0 3,5 2,3 1,1 3,0 3,9 3,1
Rahoitustuotot/-kulut, milj. € 2,7 1,7 -1,1 -4,3 4,2 -1,3 -0,6 -0,9
Tulos ennen veroja, milj. € 35,7 68,1 84,8 -43,5 21,5 150,5 98,0 57,6
Tulos ennen veroja, % 1,8 2,6 3,0 -1,6 0,8 5,4 3,7 2,2
Sidotun pääoman tuotto, % 6,7 12,3 13,6 -6,4 2,7 24,8 16,6 9,3
Vertailukelpoinen sidotun pääoman tuotto, % 6,5 14,3 15,6 10,1 4,7 13,8 17,3 13,3
Oman pääoman tuotto, % 5,1 9,8 12,8 -6,9 3,2 24,8 13,9 8,1
Vertailukelpoinen oman pääoman tuotto, % 4,8 11,7 14,7 8,4 5,1 12,2 14,6 12,2
Liiketoiminnan rahavirta/osake, € -0,97 0,79 0,81 1,09 -0,58 1,42 1,03 1,16
Omavaraisuusaste, % 54,8 44,8 47,9 48,6 47,4 47,0 49,1 50,4
Investoinnit, milj. € 51,4 512,7 73,6 105,4 78,3 91,7 62,7 117,1
Tulos/osake, laimennettu, € 0,28 0,49 0,63 -0,40 0,18 1,29 0,69 0,43
Vertailukelpoinen tulos/osake, laimentamaton, € 0,26 0,59 0,73 0,42 0,29 0,61 0,72 0,65
Oma pääoma/osake, € 22,13 20,31 20,84 20,44 20,98 20,18 20,89 21,45
Liikevaihto segmenteittäin
Milj. € 1–3/
2016
4–6/
2016
7–9/
2016
10–12/
2016
1–3/
2017
4–6/
2017
7–9/
2017
10–12/
2017
Päivittäistavarakauppa 1 094 1 353 1 367 1 422 1 243 1 327 1 313 1 399
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 695 1 046 1 238 1 121 1 112 1 253 1 121 1 000
Autokauppa 225 214 190 221 245 234 212 218
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -1 -2 -3 1 -2 0 0 1
Konserni yhteensä 2 013 2 610 2 792 2 765 2 597 2 814 2 647 2 618
Liikevoitto segmenteittäin
Milj. € 1–3/
2016
4–6/
2016
7–9/
2016
10–12/
2016
1–3/
2017
4–6/
2017
7–9/
2017
10–12/
2017
Päivittäistavarakauppa 30,2 44,1 44,8 -26,1 16,7 39,9 59,3 65,4
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 1,8 32,8 37,9 -11,7 1,2 115,3 39,9 -1,7
Autokauppa 9,4 5,8 6,8 7,0 10,0 7,6 8,8 6,7
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -7,8 -14,7 -4,0 -9,5 -11,4 -10,3 -9,4 -13,4
Konserni yhteensä 33,5 68,0 85,5 -40,3 16,6 152,5 98,6 56,9
Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät liikevoitossa
Milj. € 1–3/
2016
4–6/
2016
7–9/
2016
10–12/
2016
1–3/
2017
4–6/
2017
7–9/
2017
10–12/
2017
Päivittäistavarakauppa -1,1 0,5 -4,4 -78,0 -9,7 -10,6 -0,2 -1,7
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 1,5 -5,1 -7,4 -26,1 -1,8 79,8 -2,8 -16,3
Autokauppa - - - -0,6 - - - -
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit 0,9 -6,5 -0,9 1,1 -0,6 -1,3 -1,0 -6,0
Konserni yhteensä 1,3 -11,1 -12,7 -103,6 -12,1 67,9 -4,0 -24,0
Vertailukelpoinen liikevoitto segmenteittäin
Milj. € 1–3/
2016
4–6/
2016
7–9/
2016
10–12/
2016
1–3/
2017
4–6/
2017
7–9/
2017
10–12/
2017
Päivittäistavarakauppa 31,3 43,6 49,2 51,9 26,4 50,5 59,4 67,0
Rakentamisen ja talotekniikan kauppa 0,3 37,9 45,3 14,4 3,0 35,5 42,7 14,6
Autokauppa 9,4 5,8 6,8 7,5 10,0 7,6 8,8 6,7
Yhteiset toiminnot ja eliminoinnit -8,7 -8,2 -3,1 -10,5 -10,8 -9,0 -8,5 -7,4
Konserni yhteensä 32,3 79,1 98,2 63,3 28,7 84,6 102,5 81,0