Hae keskon vuosiraportista 2017

Valitse liite

Liite 21. Annetut vakuudet, vastuusitoumukset ja muut vastuut
Milj. € 2017 2016
Kiinteistökiinnitykset
Konserniyhtiöiden puolesta 4 4
Pantatut osakkeet 73 58
Takaukset
Konserniyritysten puolesta 78 72
Muut vastuut ja vastuusitoumukset
Omasta puolesta 35 15
Vuokravastuut koneista ja kalustosta
Vuoden sisällä erääntyvät 9 4
Myöhemmin erääntyvät 12 7
Vuokravastuut kiinteistöistä
Vuoden sisällä erääntyvät 283 104
Myöhemmin erääntyvät 1 936 400
Valuuttariskit
Yhtiön liiketoiminnan tulokseen vaikuttaa yhtiön myöntämän käyttöpääomarahoituksen määrä sen ulkomaisille tytäryhtiöille ja osin myös konsernin emoyhtiönä tytäryhtiöiden suojaukset emoaan vastaan.
Valuuttariskiä suojataan käyttämällä valuuttajohdannaisia vahvistetun valuuttariskipolitiikan mukaisesti. Valuuttajohdannaisten käypä arvo lasketaan arvostamalla ne tilinpäätöspäivän markkinahintoihin.
Johdannaisten arvostus perustuu suoraan markkinoilta saataviin tietoihin eli on luokiteltu tasolle 2. Näiden johdannaisten maksimiluottoriski on niiden käypä arvo tilinpäätöspäivänä.
Johdannaisten arvostustulokset kirjataan tulosvaikutteisesti rahoituseriin.
Yhtiön transaktiopositio 31.12.2017
Milj. €
USD SEK NOK PLN RUB
Transaktioriski -18,5 5,3 1,9 25,0 11,9
Suojaavat johdannaiset 21,7 -9,1 -4,6 -14,4 -8,6
Avoin positio 3,2 -3,9 -2,6 10,6 3,2
Yhtiön transaktiopositio 31.12.2016
Milj. €
USD SEK NOK PLN RUB
Transaktioriski -20,2 19,6 22,4 16,5 14,4
Suojaavat johdannaiset 31,3 -12,0 -18,2 -9,1 -17,6
Avoin positio 11,1 7,6 4,2 7,4 -3,1
Transaktioposition herkkyysanalyysissä on laskettu, mikä olisi yhtiön valuuttamääräisten ostojen sekä suojaavien valuuttajohdannaisten tulosvaikutus, jos kurssimuutos olisi +/- 10 %.
Herkkyysanalyysi, vaikutus tulokseen ennen veroja 31.12.2017
Milj. €
USD SEK NOK PLN RUB
Muutos +10 % -0,3 0,4 0,2 -1,0 -0,3
Muutos -10 % 0,4 -0,4 -0,3 1,2 0,4
Herkkyysanalyysi, vaikutus tulokseen ennen veroja 31.12.2016
Milj. €
USD SEK NOK PLN RUB
Muutos +10 % -1,0 -0,7 -0,4 -0,7 0,3
Muutos -10 % 1,2 0,8 0,5 0,8 -0,3
Johdannaiset
Johdannaissopimusten käyvät arvot
Milj. €
31.12.2017
Posi-
tiivinen
käypä
arvo
(tasearvo)
31.12.2017
Nega-
tiivinen
käypä
arvo
(tasearvo)
31.12.2016
Posi-
tiivinen
käypä
arvo
(tasearvo)
31.12.2016
Nega-
tiivinen
käypä
arvo
(tasearvo)
Valuuttajohdannaiset 0,4 -2,4 4,4 -5,4
Johdannaissopimusten nimellismäärät
Milj. €
31.12.2017
Nimellis-
määrä
31.12.2016
Nimellis-
määrä
Valuuttajohdannaiset 103,6 213,7
Kaikki valuuttajohdannaiset erääntyvät vuoden 2018 aikana.
Milj. € 2017 Käypä
arvo
2016 Käypä
arvo
Johdannaissopimuksista johtuvat vastuut
Kohde-etuuksien arvot 31.12.
Korkojohdannaiset 70 0,3 - -
Koronvaihtosopimukset 180 -0,5 40 -0,1
Valuuttajohdannaiset
Termiini- ja futuurisopimukset 84 -1,9 193 -3,6
Konsernin ulkoiset 77 -1,9 174 -2,9
Konsernin sisäiset 7 0,0 19 -0,7
Optiosopimukset
Ostetut, konsernin sisäiset - - 0 -0,0
Asetetut, konsernin sisäiset - - 0 -0,0
Valuutanvaihtosopimukset 20 -0,1 20 2,7
Hyödykejohdannaiset
Sähköjohdannaiset 12 0,0 22 0,0
Konsernin ulkoiset 6 -0,3 11 -1,7
Konsernin sisäiset 6 0,3 11 1,7