Hae keskon vuosiraportista 2017

Valitse liite

Tuloslaskelman liitetiedot
Liite 2. Liikevaihto toimialoittain
Milj.€ 2017 2016
Päivittäistavarakauppa 3 493,7 -
Rautakauppa 1 019,3 165,9
Muut 32,9 141,1
Yhteensä 4 546,0 307,1
Liite 3. Liiketoiminnan muut tuotot
Milj.€ 2017 2016
Kiinteistöjen ja osakkeiden myyntivoitot 61,6 2,2
Vuokratuotot 62,0 84,5
Palvelukorvaukset 367,6 9,0
Fuusiovoitot 350,0 46,2
Muut 116,1 3,8
Yhteensä 957,2 145,9
Liite 4. Henkilöstökulut
Milj. € 2017 2016
Palkat ja palkkiot -240,9 -64,6
Henkilösivukulut
Eläkekulut -41,0 -10,6
Muut henkilösivukulut -10,3 -3,2
Yhteensä -292,2 -78,4
Kesko Oyj:n henkilökunnan lukumäärä oli keskimäärin 6 576 (2 797) henkilöä.
Johdon palkat ja palkkiot
Milj. € 2017 2016
Toimitusjohtaja 1,5 1,3
Hallituksen jäsenet 0,4 0,4
Yhteensä 1,8 1,7
Johdon palkat ja palkkiot on esitetty henkilöittäin eriteltynä konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.
Liite 5. Poistot ja arvonalentumiset
Milj. € 2017 2016
Suunnitelman mukaiset poistot -62,2 -17,9
Arvonalentumiset, pysyvät vastaavat -2,5 -7,2
Yhteensä -64,7 -25,1
Liite 6. Liiketoiminnan muut kulut
Milj. € 2017 2016
Vuokrakulut -267,9 -57,9
Markkinointikulut -130,8 -44,5
Kiinteistöjen ja kauppapaikkojen hoito -62,1 -8,2
Pysyviin vastaaviin kuuluvien hyödykkeiden myyntitappiot -1,2 -9,9
Tietoliikennekulut -63,0 -25,9
Fuusiotappiot -0,0 -0,2
Muut liikekulut -56,1 -6,9
Yhteensä -581,1 -153,4
Tilintarkastajien palkkiot
Milj. € 2017 2016
Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers
Tilintarkastus 0,3 0,2
Veroneuvonta 0,1 0,0
Muut palvelut 1,1 0,2
Yhteensä 1,5 0,4
Liite 7. Rahoitustuotot ja -kulut
Milj. € 2017 2016
Tuotot pitkäaikaisista sijoituksista
Osinkotuotot saman konsernin yrityksiltä 30,3 1,4
Osinkotuotot muilta 2,4 0,0
Osakkeiden myyntivoitot 0,1 0,2
Sijoitusten myyntivoitot 2,0 0,6
Tuotot pitkäaikaisista sijoituksista yhteensä 34,7 2,1
Muut korko- ja rahoitustuotot
Saman konsernin yrityksiltä 10,8 17,1
Muut 18,7 11,8
Korko- ja rahoitustuotot yhteensä 29,5 29,0
Arvonalentumiset pysyvien vastaavien sijoituksista
Arvonalentumiset osakkeista -96,9 -2,8
Käyvän arvon muutokset 0,2 0,0
Arvonalentumiset ja käyvän arvon muutokset pysyvien vastaavien sijoituksista yhteensä -96,7 -2,8
Korko- ja muut rahoituskulut
Saman konsernin yrityksille -12,9 -2,2
Muut -26,3 -15,9
Korko- ja rahoituskulut yhteensä -39,2 -18,1
Yhteensä -71,8 10,2
Liite 8. Tilinpäätössiirrot
Milj. € 2017 2016
Suunnitelman mukaisten ja verotuksessa tehtyjen poistojen erotus -4,8 7,3
Saadut konserniavustukset 77,7 216,2
Annetut konserniavustukset -30,3 -78,7
Yhteensä 42,5 144,8
Liite 9. Pakollisten varausten muutokset
Milj. € 2017 2016
Fuusioissa siirtyneet 1,7 5,6
Muut muutokset -0,9 2,6
Yhteensä 0,7 8,3
Liite 10. Tuloverot
Milj. € 2017 2016
Tuloverot konserniavustuksista -9,5 -27,5
Tuloverot varsinaisesta toiminnasta -30,8 6,6
Edellisten tilikausien verot -0,7 -0,1
Yhteensä -40,9 -21,0
Liite 11. Laskennalliset verot
Laskennallisia verovelkoja ja -saamisia ei ole merkitty taseeseen. Laskennallinen verovelka tilinpäätössiirtojen kertymästä on 21,3 milj. euroa. Muiden laskennallisten verovelkojen tai -saamisten määrä ei ole olennainen.