Hae keskon vuosiraportista 2017

Valitse liite

Liite 16. Oma pääoma
Milj. € Osake-
pääoma
Ylikurssi-
rahasto
Käyttö-
rahasto
SVOP Kertyneet
voitto-
varat
Oma
pääoma
Oma pääoma 1.1.2016 197,3 197,5 243,4 22,8 835,5 1 496,5
Osingonjako -248,2 -248,2
Omat osakkeet 5,0 5,0
Siirto lahjoitusvaroihin -0,3 -0,3
Tilikauden tulos 147,9 147,9
Oma pääoma 31.12.2016 197,3 197,5 243,4 22,8 740,0 1 400,9
Osingonjako -198,9 -198,9
Omat osakkeet 7,9 7,9
Siirto lahjoitusvaroihin -0,3 -0,3
Tilikauden tulos 495,1 495,1
Oma pääoma 31.12.2017 197,3 197,5 243,4 22,8 1 043,8 1 704,7
Sidottu oma pääoma 2017 2016
Osakepääoma 197,3 197,3
Ylikurssirahasto 197,5 197,5
Yhteensä 394,8 394,8
Vapaa oma pääoma 2017 2016
Käyttörahasto 243,4 243,4
SVOP 22,8 22,8
Kertyneet voittovarat 1 043,8 740,0
Yhteensä 1 310,0 1 006,2
Laskelma voitonjakokelpoisista varoista 2017 2016
Muut rahastot 266,2 266,2
Edellisten tilikausien voitto 548,7 592,1
Tilikauden voitto 495,1 147,9
Yhteensä 1 310,0 1 006,2
Emoyhtiön osakkeiden jakautuminen Kpl
A-osakkeet 31 737 007
B-osakkeet 68 282 745
Yhteensä 100 019 752
Osakkeiden äänimäärät Ääniä
A-osake 10
B-osake 1
Hallituksen valtuudet hankkia ja luovuttaa omia osakkeita
Varsinainen yhtiökokous 4.4.2016 hyväksyi hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta. Valtuutus oli voimassa 30.9.2017 saakka. Hallituksella on lisäksi varsinaisen yhtiökokouksen 13.4.2015 antama, 30.6.2018 asti voimassa oleva valtuutus antaa enintään 20 000 000 uutta B-osaketta. Lisäksi Keskon varsinainen yhtiökokous 4.4.2016 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään yhteensä enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka.
Omat osakkeet
Hallitus on yhtiökokouksen valtuuttamana hankkinut tilikausilla 2011 ja 2014 yhteensä 1 200 000 yhtiön omaa B-osaketta. Osakkeet ovat yhtiön hallussa omina osakkeina ja yhtiön hallituksella on oikeus luovuttaa niitä. Yhtiön hallussa olevien osakkeiden hankintameno, 23,5 milj. euroa, on vähennetty omaan pääomaan sisältyvistä voittovaroista.
kpl
Yhtiön hallussa omia B-osakkeita 31.12.2016 746 109
Luovutus, osakepalkkiojärjestelmä -192 822
Tilikauden aikana palautunut 9 850
Yhtiön hallussa omia B-osakkeita 31.12.2017 563 137