Hae keskon vuosiraportista 2017

Valitse liite

Taseen liitetiedot
Liite 12. Aineettomat hyödykkeet
Milj. € 2017 2016
Aineettomat oikeudet
Hankintameno 1.1. 15,3 9,5
Lisäykset 0,7 2,9
Fuusioissa siirtyneet 15,5 2,9
Vähennykset -11,5 -0,0
Siirrot erien välillä 6,1 0,1
Hankintameno 31.12. 26,2 15,3
Kertyneet poistot 1.1. -7,6 -3,2
Fuusioissa siirtyneet -11,8 -2,0
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 11,4 -0,0
Tilikauden poisto ja arvonalentumiset -5,1 -2,4
Kertyneet poistot 31.12. -13,2 -7,6
Kirjanpitoarvo 31.12. 13,0 7,7
Muut aineettomat hyödykkeet
Hankintameno 1.1. 83,5 20,2
Lisäykset 35,9 1,6
Fuusioissa siirtyneet 188,3 66,5
Vähennykset -64,2 -5,4
Siirrot erien välillä 7,3 0,6
Hankintameno 31.12. 250,8 83,5
Kertyneet poistot 1.1. -67,8 -13,4
Fuusioissa siirtyneet -114,3 -56,4
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 63,2 4,7
Tilikauden poisto ja arvonalentumiset -20,1 -2,7
Kertyneet poistot 31.12. -139,0 -67,8
Kirjanpitoarvo 31.12. 111,9 15,7
Ennakkomaksut
Hankintameno 1.1. 8,3 1,3
Lisäykset 13,0 7,1
Fuusioissa siirtyneet 5,9 0,7
Vähennykset -0,1 -0,1
Siirrot erien välillä -11,1 -0,7
Hankintameno 31.12. 16,0 8,3
Kirjanpitoarvo 31.12. 16,0 8,3
Liite 13. Aineelliset hyödykkeet
Milj. € 2017 2016
Maa- ja vesialueet, omistetut
Hankintameno 1.1. 85,9 77,9
Lisäykset 4,4 5,1
Fuusioissa siirtyneet 79,5 8,8
Vähennykset -2,9 -5,9
Siirrot erien välillä 2,1 -
Hankintameno 31.12. 168,8 85,9
Kirjanpitoarvo 31.12. 168,8 85,9
Maa- ja vesialueet, vuokraoikeudet
Hankintameno 1.1. 0,1 -
Lisäykset 0,4 -
Fuusioissa siirtyneet 1,1 0,1
Vähennykset 0,0 -
Hankintameno 31.12. 1,5 0,1
Kirjanpitoarvo 31.12. 1,5 0,1
Rakennukset ja rakennelmat
Hankintameno 1.1. 316,4 262,1
Lisäykset 67,5 8,1
Fuusioissa siirtyneet 165,4 53,5
Vähennykset -2,1 -8,6
Siirrot erien välillä 15,9 1,3
Hankintameno 31.12. 563,2 316,4
Kertyneet poistot 1.1. -154,7 -141,1
Fuusioissa siirtyneet -49,1 -10,8
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,9 7,8
Tilikauden poisto -16,3 -10,6
Kertyneet poistot 31.12. -219,1 -154,7
Kirjanpitoarvo 31.12. 344,0 161,7
Koneet ja kalusto
Hankintameno 1.1. 51,0 11,8
Lisäykset 25,9 1,9
Fuusioissa siirtyneet 220,8 45,5
Vähennykset -34,4 -10,4
Siirrot erien välillä 2,2 2,2
Hankintameno 31.12. 265,4 51,0
Kertyneet poistot 1.1. -39,0 -10,3
Fuusioissa siirtyneet -174,8 -32,7
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 33,3 5,8
Tilikauden poisto -19,3 -1,8
Kertyneet poistot 31.12. -199,8 -39,0
Kirjanpitoarvo 31.12. 65,6 12,0
Muut aineelliset hyödykkeet
Hankintameno 1.1. 9,5 3,0
Lisäykset 0,5 -
Fuusioissa siirtyneet 7,1 6,7
Vähennykset -0,0 -0,2
Siirrot erien välillä 0,8 -
Hankintameno 31.12. 18,0 9,5
Kertyneet poistot 1.1. -4,3 -2,3
Fuusioissa siirtyneet -4,2 -1,8
Vähennysten ja siirtojen kertyneet poistot 0,0 0,2
Tilikauden poisto -1,5 -0,4
Kertyneet poistot 31.12. -10,0 -4,3
Kirjanpitoarvo 31.12. 8,0 5,2
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat
Hankintameno 1.1. 9,3 3,9
Lisäykset 6,2 4,1
Fuusioissa siirtyneet 35,9 5,0
Vähennykset -6,8 -0,3
Siirrot erien välillä -23,2 -3,5
Hankintameno 31.12. 21,3 9,3
Kirjanpitoarvo 31.12. 21,3 9,3
Liite 14. Sijoitukset
Milj. € 2017 2016
Osuudet konserniyrityksissä
Hankintameno 1.1. 835,1 244,7
Lisäykset 38,0 280,9
Fuusioissa siirtyneet 146,9 444,0
Vähennykset -53,3 -134,4
Hankintameno 31.12. 966,8 835,1
Arvonalennukset 1.1. -29,3 -54,3
Fuusioissa siirtyneet -63,0 -
Vähennysten kertyneet arvonalennukset 28,1 27,8
Tilikauden arvonalennus -96,6 -2,8
Arvonalennukset 31.12. -160,8 -29,3
Kirjanpitoarvo 31.12. 806,0 805,8
Osuudet omistusyhteysyrityksissä
Hankintameno 1.1. 78,3 78,3
Lisäykset 1,7 -
Fuusioissa siirtyneet 4,5 -
Vähennykset -0,5 -
Kirjanpitoarvo 31.12. 84,0 78,3
Muut sijoitukset
Hankintameno 1.1. 10,2 10,4
Lisäykset 0,1 1,0
Fuusioissa siirtyneet 7,4 0,2
Vähennykset -2,6 -1,3
Hankintameno 31.12. 15,2 10,2
Tilikauden arvonalennus -0,3 -2,6
Arvonalennukset 31.12. -0,3 -2,6
Kirjanpitoarvo 31.12. 14,8 7,6
Kesko Oyj:n omistukset muissa yrityksissä 31.12.2017 on esitetty eriteltynä konsernitilinpäätöksen liitetiedoissa.