Hae keskon vuosiraportista 2017

Emoyhtiön tase
31.12.2017 31.12.2016
VASTAAVAA
PYSYVÄT VASTAAVAT
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET
Aineettomat oikeudet 13 028 438,27 7 693 643,06
Muut aineettomat hyödykkeet 111 897 224,51 15 684 207,80
Ennakkomaksut 16 015 144,73 8 303 933,25
140 940 807,51 31 681 784,11
AINEELLISET HYÖDYKKEET
Maa- ja vesialueet
Omistetut 168 837 197,54 85 898 561,81
Vuokraoikeudet ja liittymismaksut 1 524 238,07 79 438,61
Rakennukset ja rakennelmat
Omistetut 344 012 526,20 161 741 464,59
Koneet ja kalusto 65 603 590,38 11 989 536,91
Muut aineelliset hyödykkeet 7 981 818,89 5 206 436,83
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 21 303 057,62 9 260 388,69
609 262 428,70 274 175 827,44
SIJOITUKSET
Osuudet saman konsernin yrityksissä 805 999 408,32 805 822 696,65
Osuudet omistusyhteysyrityksissä 83 982 695,77 78 255 203,86
Muut sijoitukset 14 785 256,50 7 623 896,27
904 767 360,59 891 701 796,78
VAIHTUVAT VASTAAVAT
VAIHTO-OMAISUUS
Valmiit tuotteet/tavarat 234 744 925,64 46 416 088,41
234 744 925,64 46 416 088,41
SAAMISET
Pitkäaikainen
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 168 035 008,16 214 140 932,90
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 57 617 471,31 57 629 471,31
Lainasaamiset 5 000 000,00 -
Muut saamiset 5 237 960,95 5 184 785,91
235 890 440,42 276 955 190,12
Lyhytaikainen
Myyntisaamiset 373 594 000,87 144 796 523,71
Saamiset saman konsernin yrityksiltä 675 384 765,34 625 191 943,42
Saamiset omistusyhteysyrityksiltä 3 044 550,12 991 449,83
Lainasaamiset 743 587,07 2 019 258,12
Muut saamiset 7 326 678,80 1 638 531,21
Siirtosaamiset 103 271 251,54 69 232 300,91
1 163 364 833,74 843 870 007,20
RAHOITUSARVOPAPERIT
Muut arvopaperit 259 111 541,02 246 965 095,16
RAHAT JA PANKKISAAMISET 75 212 606,84 48 104 149,95
VASTAAVAA YHTEENSÄ 3 623 294 944,46 2 659 869 939,17
31.12.2017 31.12.2016
VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA
Osakepääoma 197 282 584,00 197 282 584,00
Ylikurssirahasto 197 498 010,90 197 498 010,90
Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto 22 753 307,40 22 753 307,40
Muut rahastot 243 415 795,55 243 415 795,55
Edellisten tilikausien voitto 548 730 492,69 592 073 306,99
Tilikauden voitto 495 055 157,31 147 927 559,98
1 704 735 347,85 1 400 950 564,82
TILINPÄÄTÖSSIIRTOJEN KERTYMÄ
Poistoero 106 651 164,74 59 756 479,17
PAKOLLISET VARAUKSET
Muut pakolliset varaukset 9 894 444,82 9 168 725,12
VIERAS PÄÄOMA
Pitkäaikainen
Joukkovelkakirjalainat - 225 005 000,00
Suunnatut velkakirjalainat 20 083 682,01 20 083 682,01
Eläkelainat 92 136 875,00 100 000 000,00
Muut velat 3 511 411,00 8 238 366,94
115 731 968,01 353 327 048,95
Lyhytaikainen
Joukkovelkakirjalainat 225 005 000,00 -
Eläkelainat 8 648 750,00 -
Saadut ennakot 24 169 912,84 39 667,98
Ostovelat 588 622 363,88 135 005 784,67
Velat saman konsernin yrityksille 428 755 044,00 527 926 338,03
Velat omistusyhteysyrityksille 24 100 220,87 21 949 611,28
Muut velat 217 749 350,00 85 096 642,64
Siirtovelat 169 231 377,45 66 649 076,51
1 686 282 019,04 836 667 121,11
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 3 623 294 944,46 2 659 869 939,17