Hae keskon vuosiraportista 2017

Emoyhtiön rahavirtalaskelma
1.1.–31.12.2017 1.1.–31.12.2016
Liiketoiminnan rahavirta
Tulos ennen tilinpäätössiirtoja 493 482 406,77 24 131 994,18
Oikaisut
Suunnitelman mukaiset poistot 64 691 857,88 17 936 645,13
Rahoitustuotot ja -kulut 71 760 675,11 -10 150 624,85
Muut oikaisut -406 115 335,96 -31 774 213,98
223 819 603,80 143 800,48
Käyttöpääoman muutos
Lyhytaikaisten korottomien saamisten lisäys (-)/vähennys (+) -161 680 563,29 49 585 713,94
Vaihto-omaisuuden lisäys (-)/vähennys (+) -6 091 469,70 5 152 816,06
Lyhytaikaisten korottomien velkojen lisäys (+)/vähennys (-) 293 051 955,47 12 543 253,34
125 279 922,48 67 281 783,34
Maksetut korot ja muut rahoituskulut -17 045 129,76 -17 959 831,97
Saadut korot 23 874 783,91 26 198 246,35
Saadut osingot 30 309 924,47 1 975 275,20
Maksetut verot -29 272 453,12 -71 583 714,69
7 867 125,50 -61 370 025,11
Liiketoiminnan rahavirta 356 966 651,78 6 055 558,71
Investointien rahavirta
Investoinnit muihin sijoituksiin -2 500,00 -
Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -145 763 474,03 -25 073 151,29
Sijoitukset tytäryhtiöihin -37 274 243,48 -280 846 572,73
Sijoitukset omistusyhteysyrityksiin -1 641 250,00 -
Tytäryhtiöiden myynnit vähennettynä luovutushetken rahavaroilla 103 066 291,87 -5 000 000,00
Luovutustulot muista sijoituksista 112 984,89 166 095,44
Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 10 181 110,33 29 537 990,00
Pitkäaikaisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+) 39 290 538,07 -2 000 758,55
Investointien rahavirta -32 030 542,35 -283 216 397,13
Rahoituksen rahavirta
Korollisten velkojen lisäys (+)/vähennys (-) -268 123 604,86 127 193 797,33
Lyhytaikaisten korollisten saamisten lisäys (-)/vähennys (+) 125 198 252,65 -237 114 236,83
Lyhytaikaisten rahamarkkinasijoitusten lisäys (-)/vähennys (+) -36 407 333,34 364 532 233,40
Maksetut osingot -198 932 108,72 -248 194 233,30
Saadut ja maksetut konserniavustukset 47 337 019,21 137 567 419,37
Muut erät -3 244 788,93 5 424 147,30
Rahoituksen rahavirta -334 172 563,99 149 409 127,27
Rahavarojen muutos -9 236 454,56 -127 751 711,15
Rahavarat ja lyhytaikaiset myytävissä olevat rahoitusvarat 1.1. 106 569 989,39 234 321 700,54
Sulautumisen yhteydessä siirtyneet rahavarat 11 850 206,75 -
Rahavarat ja lyhytaikaiset myytävissä olevat rahavarat 31.12. 109 183 741,58 106 569 989,39