Hae keskon vuosiraportista 2017

Palkitsemisraportti

Hallitus ja sen valiokunnat

Varsinainen yhtiökokous päättää Keskon hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkkiot sekä muut taloudelliset etuudet vuosittain. Hallituksen ja sen valiokuntien jäsenten palkkiot maksetaan rahakorvauksina. Hallituksen jäsenillä ei ole osakepalkitsemisjärjestelmiä eikä osakeperusteisia palkitsemisjärjestelmiä. He eivät kuulu myöskään yhtiön muiden palkitsemis- tai eläkejärjestelmien piiriin.

Varsinainen yhtiökokous 3.4.2017 päätti pitää Keskon hallituksen jäsenten palkkiot ennallaan.

Hallituksen ja hallituksen valiokuntien sitouttaminen, kannustaminen ja palkitseminen
Kuvaus 2017 2016
Palkkio Palkkio/hlö – Puheenjohtaja 80 000 €
– Varapuheenjohtaja 50 000 €
– Jäsen 37 000 €
– Puheenjohtaja 80 000 €
– Varapuheenjohtaja 50 000 €
– Jäsen 37 000 €
Osakepalkkiot Ei ole.
Kokouspalkkiot Hallituksen ja sen valiokunnan kokouksesta maksetaan 500 euron suuruinen kokouspalkkio kokoukselta, kuitenkin siten, että valiokunnan puheenjohtajalle, joka ei ole hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, maksetaan valiokunnan kokouspalkkiona 1 000 euroa kokoukselta.
Vakuutukset Ei ole.
Luontoisedut Ei ole.
Matkakorvaukset ja
päivärahat
Hallituksen ja valiokuntien jäsenten päiväraha maksetaan ja matkakustannukset korvataan Keskon matkustussäännön mukaisesti.
Hallituksen jäsenille 2017 maksetut vuosi- ja kokouspalkkiot hallitus- ja valiokuntatyöstä (€)*
Kokouspalkkiot
Vuosipalkkiot Hallitus Tarkastus-
valiokunta
Palkitsemis-
valiokunta
Yhteensä
Esa Kiiskinen (pj) 80 000 6 000 1 500 87 500
Mikael Aro (vpj) 50 000 6 000 2 500 1 500 60 000
Jannica Fagerholm 37 000 6 000 5 000 48 000
Matti Kyytsönen 37 000 6 000 2 500 45 500
Matti Naumanen 37 000 6 000 43 000
Anu Nissinen 37 000 6 000 1 500 44 500
Toni Pokela 37 000 6 000 43 000
Yhteensä 315 000 42 000 10 000 4 500 371 500
* Palkkiot on ilmoitettu maksuperusteella.

Pääjohtaja

Pääjohtaja Mikko Helanderin henkilökohtaisesta palkkauksesta, muista taloudellisista etuuksista sekä tulospalkkiojärjestelmän perusteista ja maksettavista tulospalkkioista päättää Keskon hallitus palkitsemisvaliokunnan valmistelun perusteella. Yhtiön ja pääjohtajan välillä on voimassa hallituksen hyväksymä kirjallinen toimitusjohtajasopimus. Helander on toiminut yhtiön pääjohtajana ja konsernijohtoryhmän puheenjohtajana 1.1.2015 alkaen.

Palkat, tulospalkkiot ja luontoisedut on ilmoitettu maksuperusteella. Vuoden 2016 suoriteperusteisen ansainnan saa lisäämällä 2016 maksettuihin palkkoihin ja luontoisetuihin vuonna 2017 maksetuksi ilmoitetun tulospalkkion.

Pääjohtajan palkat, palkkiot ja luontaisedut
Kuvaus 2017 2016
Kiinteä rahapalkka 934 500 € 873 600 €
Tulospalkkiona voidaan maksaa enintään 8 kuukauden rahapalkkaa vastaava summa 490 000 € 420 000 €
Osakepalkkiot 1 398 030 € 857 255 €
Auto- ja matkapuhelinetu 26 907 € 23 160 €
Yhteensä: 2 849 437 € 2 174 015 €

Osakepalkkiona vuonna 2017 on maksettu vuoden 2016 ansaintajakson perusteella 1 398 030 euroa, yhteensä 16 086 osaketta (enimmäismäärä 21 000 osaketta). Ansaintajaksolta 2016 annettujen osakepalkkioiden sitouttamisjakso päättyy 31.12.2019.

Vuonna 2016 on maksettu vuoden 2015 ansaintajakson perusteella 857 255 euroa, yhteensä 11 214 osaketta (enimmäismäärä 21 000 osaketta).

Vuosina 2017 ja 2016 maksettujen osakepalkkioiden euromääräinen arvo on laskettu käyttäen osakkeiden luovutuspäivän kaupankäyntivolyymillä painotettua keskikurssia. Maksetut osakepalkkiot ovat olleet nettomääräisiä osakepalkkioita, joiden lisäksi on maksettu rahaosuus kattamaan veroja ja veronluonteisia maksuja. Taulukossa olevat osakepalkkion euromäärät sisältävät osakkeiden nettomääräisen arvon ja rahaosuuden yhteenlasketun kokonaissumman.

Ansaintajaksolta 2017 pääjohtajalle tullaan maksamaan 17 746 osaketta vastaava osakepalkkio huhtikuun 2018 loppuun mennessä (hallituksen päätös 31.1.2018). Maksettava osakepalkkio on bruttomääräinen osakepalkkio, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osakkeina. Ansaintajaksolta 2017 maksettavan osakepalkkion enimmäismääräksi oli määritelty yhteensä 38 000 osaketta. Ansaintajaksolta 2017 annettujen osakepalkkioiden sitouttamisjakso päättyy 10.2.2021.

Pääjohtajan eläke-edut
2017 2016
Vapaaehtoinen eläkejärjestely Vuonna 2017 Pääjohtajan vapaaehtoiseen eläkejärjestelyyn maksettiin 1 350 000 euroa. Vuonna 2016 Pääjohtajan vapaaehtoiseen eläkejärjestelyyn maksettiin 1 070 000 euroa.

Pääjohtajan vanhuuseläkkeen suuruudeksi on sovittu 60 % toimitusjohtajan eläkkeelle siirtymistä edeltävän kymmenen (10) kalenterivuoden TyEL-ansioista. Eläke on etuusperusteinen.

Pääjohtajan irtisanomiskorvaus

Pääjohtajan toimisuhteen irtisanomisaika on kaksitoista (12) kuukautta yhtiön irtisanoessa toimitusjohtajasopimuksen ja kuusi (6) kuukautta Helanderin itse irtisanoutuessa. Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen muun syyn kuin toimitusjohtajan olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta, eikä toimitusjohtaja siirry vanhuus- tai muulle eläkkeelle, toimitusjohtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi 12 kuukauden rahapalkkaa ja luontoisetujen yhteenlaskettua määrää vastaava korvaus.

Pääjohtaja Helanderilla on lisäksi terveys- ja henkivakuutus sekä vapaa-ajan matkavakuutus.

Muu konsernijohtoryhmä

Keskon hallitus päättää palkitsemisvaliokunnan valmistelusta liiketoiminta-alueista vastaavien konsernijohtoryhmän jäsenten henkilökohtaisesta palkkauksesta, muista taloudellisista etuuksista sekä tulospalkkioista. Muiden konsernijohtoryhmän jäsenten osalta Keskon hallitus päättää tulospalkkioperiaatteista. Päätökset konsernijohtoryhmän muiden kuin liiketoiminta-alueista vastaavien jäsenten palkitsemisesta ja taloudellisista etuuksista tekee pääjohtaja HR-johtajan valmistelusta hallituksen palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajan antamissa rajoissa.

Pääjohtaja Helanderin lisäksi vuonna 2017 konsernijohtoryhmän jäseninä toimivat seuraavat henkilöt:

  • Jorma Rauhala, rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialajohtaja, pääjohtajan sijainen
  • Ari Akseli (15.11.2017 alkaen), päivittäistavarakaupan toimialajohtaja
  • Johan Friman, VV-Auto Group Oy:n toimitusjohtaja
  • Jukka Erlund, Keskon talous- ja rahoitusjohtaja, CFO
  • Matti Mettälä, johtaja, henkilöstö
  • Anne Leppälä-Nilsson, johtaja, lakiasiat
  • Lauri Peltola, johtaja, yhteiskuntavastuu, viestintä ja sidosryhmäsuhteet
  • Anni Ronkainen, johtaja, Chief Digital Officer


Jorma Rauhala
siirtyi 15.11.2017 Keskon rakentamisen ja talotekniikan kaupan toimialajohtajaksi sekä pääjohtajan sijaiseksi. Aikaisemmin Rauhala toimi Keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtajana. Rauhalan edeltäjä, konsernijohtoryhmän jäsen Terho Kalliokosken konsernijohtoryhmäjäsenyys päättyi 15.11.2017. Ari Akseli aloitti Keskon päivittäistavarakaupan toimialajohtajana 15.11.2017. Anne Leppälä-Nilsson jäi eläkkeelle 31.12.2017. Leppälä-Nilssonin tilalle lakiasiainjohtajaksi ja konsernijohtoryhmän jäseneksi on 1.1.2018 alkaen nimitetty Mika Majoinen. Lauri Peltolan konsernijohtoryhmäjäsenyys päättyi 31.10.2017.

Palkat, tulospalkkiot ja luontoisedut on ilmoitettu maksuperusteella. Vuoden 2016 suoriteperusteisen ansainnan saa lisäämällä 2016 maksettuihin palkkoihin ja luontoisetuihin vuonna 2017 maksetuksi ilmoitetun tulospalkkion.

Muun konsernijohtoryhmän (poislukien Helander) palkat, palkkiot ja luontaisedut
Kuvaus 2017 2016
Kiinteä rahapalkka 2 153 076 € 2 012 999 €
Tulospalkkiona voidaan maksaa roolista riippuen enintään 4–5 kuukauden rahapalkkaa vastaava summa 353 375 € 369 250 €
Osakepalkkiot 3 528 362 € 2 149 128 €
Auto- ja matkapuhelinetu 150 334 € 151 977 €
Yhteensä: 6 185 147 € 4 683 354 €

Osakepalkkiona Konsernijohtoryhmälle (pl. pääjohtaja) on maksettu vuonna 2017 vuoden 2016 ansaintajakson perusteella 3 528 362 euroa, yhteensä 40 598 osaketta (enimmäismäärä 53 000 osaketta). Ansaintajaksolta 2016 annettujen osakepalkkioiden sitouttamisjakso päättyy 31.12.2019.

Vuonna 2016 on maksettu vuoden 2015 ansaintajakson perusteella 2 149 128 euroa, yhteensä 28 302 osaketta (enimmäismäärä 53 000 osaketta).

Vuosina 2017 ja 2016 maksettujen osakepalkkioiden euromääräinen arvo on laskettu käyttäen osakkeiden luovutuspäivän kaupankäyntivolyymillä painotettua keskikurssia. Maksetut osakepalkkiot ovat olleet nettomääräisiä osakepalkkioita, joiden lisäksi on maksettu rahaosuus kattamaan veroja ja veronluonteisia maksuja. Taulukossa olevat osakepalkkion euromäärät sisältävät osakkeiden nettomääräisen arvon ja rahaosuuden yhteenlasketun kokonaissumman.

Ansaintajaksolta 2017 konsernijohtoryhmälle (pl. pääjohtaja) tullaan maksamaan 35 586 osaketta vastaava osakepalkkio huhtikuun 2018 loppuun mennessä (hallituksen päätös 31.1.2018). Maksettava osakepalkkio on bruttomääräinen osakepalkkio, josta vähennetään soveltuva ennakonpidätys ja sen vähentämisen jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan osakkeina. Ansaintajaksolta 2017 maksettavan osakepalkkion enimmäismääräksi oli määritelty yhteensä 76 200 osaketta. Ansaintajaksolta 2017 annettujen osakepalkkioiden sitouttamisjakso päättyy 10.2.2021.

Muun konsernijohtoryhmän (poislukien Helander) eläke-edut ja irtisanomiskorvaus

Eläkekassaan kuuluvien konsernijohtoryhmän jäsenten eläkeiät ovat 62-63 vuotta. Muiden konsernijohtoryhmän jäsenten johtajasopimusten mukainen eroamisikä on 63 vuotta, mikäli yhtiö ja johtaja eivät sovi johtajasopimuksen jatkamisesta eroamisiän saavuttamisen jälkeen.

Keskon Eläkekassaan kuuluvien konsernijohtoryhmän jäsenten vanhuuseläkkeen suuruus on 66 % eläkkeen perustana olevan viimeisen 10 vuoden työansioista. Muiden konsernijohtoryhmän jäsenten eläkeprosentti määräytyy työeläkelain (TyEL) mukaisesti. Muilla kuin Keskon Eläkekassaan kuuluvilla konsernijohtoryhmän jäsenillä on maksuperusteinen lisäeläke.

Vuonna 2017 kolme konsernijohtoryhmän jäsentä oli Keskon Eläkekassan jäseniä ja heidän lisäeläkkeensä määräytyvät sen sääntöjen ja heidän kunkin johtajasopimuksen mukaisesti. Heidän lisäeläkkeensä on etuusperusteinen. Muilla konsernijohtoryhmän jäsenillä on maksuperusteinen lisäeläke.

Vuonna 2016 neljä konsernijohtoryhmän jäsentä oli Keskon Eläkekassan jäseniä ja heidän lisäeläkkeensä määräytyvät sen sääntöjen ja heidän kunkin johtajasopimuksen mukaisesti. Heidän lisäeläkkeensä on etuusperusteinen. Muiden konsernijohtoryhmän jäsenten eläke määräytyy yleisten työntekijän eläkkeisiin Suomessa sovellettavien säännösten (TyEL) mukaisesti.

Irtisanomisajat ovat 6 kuukautta yhtiön irtisanoessa johtajasopimuksen ja 6 kuukautta johtajan itse irtisanoutuessa.
Mikäli yhtiö irtisanoo sopimuksen muun syyn kuin johtajan olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta, eikä johtaja siirry vanhuus- tai muulle eläkkeelle, johtajalle maksetaan irtisanomisajan palkan lisäksi 6–18 kuukauden rahapalkkaa ja luontoisetujen yhteenlaskettua määrää vastaava korvaus.

Hallituksen voimassa olevat palkitsemiseen liittyvät valtuudet ja niiden käyttö

Keskon varsinainen yhtiökokous 4.4.2016 valtuutti yhtiön hallituksen päättämään yhteensä enintään 1 000 000 yhtiön hallussa olevan oman B-osakkeen luovuttamisesta (Osakeantivaltuutus 2016). Valtuutus kumosi aikaisemman vastaavan sisältöisen osakeantivaltuutuksen. Valtuutuksen perusteella yhtiöllä olevat omat B-osakkeet voidaan antaa osakkeenomistajien merkittäviksi suunnattuna antina siinä suhteessa kuin he ennestään omistavat yhtiön osakkeita siitä riippumatta, omistavatko he A- vai B-osakkeita. Osakkeita voidaan antaa myös osakkeenomistajan etuoikeudesta poiketen suunnatulla osakeannilla, jos siihen on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, kuten osakkeiden käyttäminen yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mahdollisten yrityskauppojen, investointien tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen rahoittamiseksi sekä yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteuttamiseksi. Yhtiön hallussa olevat omat B-osakkeet voidaan luovuttaa joko maksua vastaan tai maksutta. Osakeanti voi olla maksuton vain, jos siihen on yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen painava taloudellinen syy. Valtuutus sisältää myös hallituksen valtuuden päättää muista osakeanteihin liittyvistä seikoista. Yhtiön omista osakkeista mahdollisesti maksettava määrä merkitään sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Valtuutus on voimassa 30.6.2020 saakka.

Varsinainen yhtiökokous 4.4.2016 hyväksyi myös hallituksen ehdotuksen sen valtuuttamiseksi päättämään enintään 1 000 000 yhtiön oman B-osakkeen hankkimisesta (Omien osakkeiden hankkimisvaltuutus 2016). B-osakkeet hankitaan muutoin kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla B-osakkeiden hankintahetken markkina­hintaan Nasdaq Helsinki Oy:n (”Pörssi”) järjestämässä julkisessa kaupankäyn­nissä. Osakkeiden hank­ki­minen ja maksaminen tapahtuu Pörssin sääntöjen mukai­sesti. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön jakokelpoisen vapaan oman pääoman määrää. B-osakkeet hankitaan käytettäväksi yhtiön pääomarakenteen kehittämiseksi, mah­dollisten yrityskauppojen, investointien ja/tai muiden yhtiön liiketoimintaan kuuluvien järjestelyjen ra­hoittamiseksi sekä yhtiön sitouttamis- ja kannustinjärjestelmän toteut­tamiseksi. Hallitus päättää muista omien B-osakkeiden hankkimiseen liittyvistä seikoista. Valtuuden voimassaolo päättyi 30.9.2017.

Yllä olevien valtuutusten lisäksi hallituksella on yhtiökokouksen 13.4.2015 päättämä osakeantivaltuutus, jota ei kuitenkaan voida käyttää palkitsemistarkoituksiin.

Hallitus päätti 1.2.2017 antaa voimassa olevan osakeantivaltuutuksen ja Keskon aikaisemmin voimassa olleen vuosien 2014–2016 osakepalkkiojärjestelmän ansaintajakson 2016 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella yhtiön hallussa olevia omia B-osakkeita ansaintajakson 2016 kohderyhmään kuuluneille. Tästä yhteensä 192 822 oman B-osakkeen luovuttamisesta on kerrottu pörssitiedotteella 15.3.2017. Hallituksen vuosille 2014–2016 päättämän osakepalkkiojärjestelmän perusteella voitiin kolmen vuoden aikana antaa yhteensä enintään 600 000 yhtiön hallussa olevaa omaa B-osaketta ansaintakriteerien täyttymisen perusteella. Hallitus päätti erikseen kullekin ansaintajaksolle ansaintakriteerit ja kohderyhmän. Osakepalkkiojärjestelmän 2014-2016 ansaintakriteerien täyttymisen perusteella annetuista osakkeista yhtiölle on vuoden 2017 aikana palautunut yhteensä 9 850 osaketta osakepalkkiojärjestelmän ehtojen mukaisesti. Vuoden 2017 aikaisista palautumisista on kerrottu pörssitiedotteilla 12.5.2017, 18.9.2017 ja 28.12.2017. Osakepalkkiojärjestelmä 2014–2016 on päättynyt.